Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 2 : Ny fomba hahatakarana ny Soratra Masina
Catégorie : Lesona 10: Ny Baiboly amin’ny maha-tantara azy

Vakio "I Davida sy i Goliata", ao amin'ny PM, toko 63; "Hezekia", toko 28 sy "Fanafahana any Asyria", toko 30 ao amin'ny MM; fizarana 4.k. ao amin'ny "Methods of Bible Study" izay hitanao ao amin'ny http://www.adventistbiblicalresearch.org/materials/bible. interpretation-hermeneutics/methods-bible-study.

"Ny Baiboly no tantara tranainy sy feno indrindra ananan'ny olombelona. Avy amin'ilay loharanon'ny fahamarinana mandrakizay izany, ary nandritra ny taonjato maro no niarovan'ny tànan'Andriamanitra ny fahadiovany. Manazava ny lasa efa ela izany, izay nanaovan'ny olombelona fikarohana kanefa tsy nahitany valiny. Ao amin'ny Tenin'Andriamanitra ihany no ahitantsika ilay fahefana izay nametraka ny fanorenan'ny tany sy namelatra ny lanitra. Ao ihany no ahitantsika ny tantara marina mikasika ny niandohan'ireo firenena maro. Ao ihany no ahitana ny tantaran'ny olombelona izay tsy voaloton'ny avonavona maha-olona sy ny hevitra mibahana mialoha". - Ed, t. 173.

"Izay manana ny fahalalana an'Andriamanitra sy ny teniny dia mino ny maha-avy Aminy ny Soratra Masina. Tsy mizaha toetra ny Baiboly amin'ny fisainan'ny olona mikasika ny siansa izy, fa mitondra ireny fiheverana ireny kosa hozahan-toetra eo amin'ilay fenitra tsy mety diso. Fantany fa ny Tenin'Andriamanitra no fahamarinana, ary tsy mba manohitra ny tenany ny fahamarinana; na inona na inona manohitra ny fahamarinan'ny fanambaran'Andriamanitra ao amin'ny fampianaran'izay antsoina hoe siansa, dia tombantom-ban'olombelona fotsiny ihany. Manokatra fisainana sy fahalalana midadasika tokoa ny fikarohana ara-tsiansa ho an'ireo izay manam-pahendrena marina." - TFC, b. 8, t. 325.

FANONTANIANA IFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Tsara tokoa rehefa mifanaraka amin'ny tantaran'ny Baiboly ny siansa. Inona anefa no mitranga rehefa tsy mitovy hevitra ny siansa sy ny Baiboly? Inona no ataontsika eo anatrehan'izany? Nahoana isika no tokony hiankina amin'ny Tenin'Andriamanitra ka hatoky ny fahamarinany? Nahoana isika no tokony hanome ny Baiboly ny teny farany momba izay marina na dia manohitra izany aza ny siansa?

2. Eritrereto ny amin'ireo faminaniana ara-Baiboly izay efa tanteraka. Eritrereto ny amin'ireo fanjakana ao amin'ny Dan. 2 sy Dan. 7; efa tanteraka ny ampahany amin'izany faminaniana izany raha mbola tsy nitranga kosa ny ampahany sasany. Nahoana isika no afaka matoky an'Andriamanitra fa ho tanteraka ireo ampahany rehetra amin'ny faminaniany?