Niasa tao amin'ny tranom-bakoka "British Museum" ny mpampianatra iray ao amin'ny Oniversiten'i Vienne tamin'ny Jolay 2007. Nahita takela-bato iray nahitana soratra izy. Tamin'ny andron'i Nelankadnezara mpanjakan'i Babilôna izany. Nahitana ny anarana hoe "Nebusarsekim" teo amin'izany tekala-bato izany, izay anaranky mpitarika babilônianina hitantsika ao amin'ny Jer. 39:3. Iray tamin'ireo olona velona tamin'ny andron'i Daniela sy i Nebôkadnezara izy.

Vakio ny Dan. 1 sy ny Dan. 5. Ahoana no ifandraisan'ny fanapahan-kevitra noraisin'i Daniela fony izy tanora amin'ny nampiasan'Andriamanitra azy ho mpanompony mpaminany izay hikasika olona an-tapitrisa maro manerana ny tantara?

"Ninia tao am-pony" i Daniela (Dan. 1:8) mba hitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra mikasika izay haniny sy ny fomba fivavahany. Nahatonga azy hatanjaka nandritra ny fiainany iray manontolo izany fahazarana tsara nananany izany. Natsilo saina i Daniela, nomen'Andriamanitra fahendrena sy fahalalana izy. Samy nahita ny mpanjaka Nebôkadnezara sy Belsazara fa nomen'Andriamanitra fahendrena izy. lzany no nahatonga azy ireo nanome azy asa manan-danja teo amin'ny fanjakany. Ary ny lehibe kokoa noho  izany, ny ohatra nasehony no nahatonga ny fiovam-pon'i Nebôkadnezara mpanjaka (Dan. 4:34-37).

Zanak'i Nabopolassar i Nebôkadnezara. Niara-nanangana tanàna tsara tarehy iray izy ireo, tanàna izay tsy nisy toa azy tamin'ny andronky TT (Dan. 4:30). Midadasika tokoa ny tanànan'i Babilôna; nahitana tempoly maherin'ny 300 tao ary koa lapa tsara tarehy. Manda roa no nanedidina ny tanàna: 3,65 metatra ny hatevin'ny anankiray, ary 6,70 metatra ny hatevin'ny faharoa. Vavahady valo no tee amin'ireo manda ireo, izay nomena. anarana tsirairay araka ny anaran'ny andriatnanitra babilônianina. Ny vavahadin'i Ishtar no maro mpahalala indrindra amin'izany, izay nohadin'ny Alemà ary nasiam-panamboarana sy tehirizina ao arnin'ny trano fitehirizam-bakoka Pergame any Berlin.

Aseho arnin'ny sarina liona manana elatry ny varomahery i Babilôna ao amin'ny Dan. 7:4. Feno sarina liona miisa 120 ny làlana mankany amin'ny vavahadin'i Ishtar. Nahitana sarina liona lehibe iray niantsambotra teo amin'ny lehilahy iray nandritra ny fihadiana tany natao tany Babilôna, ary mbola ao ivelan'ny tanàna izany hatramin'izao. Maneho izany rehetra izany fa tandindona manambara an'i Babilôna lehibe ny liona. Voamarina ny tantaran'ny Baiboly sy ny hafa-pamianiana raketiny.