Vakio ny GCA (Berrien Springs, MI: Andrews University Press, 2015).

"Ny Baiboly no tantara feno indrindra sy manome fahalalana indrindra ananan'ny olona. Avy amin'ny loharanon'ny fahamarinana mandrakizay izany, ary nandritra ny taonjato maro no niarovan'ny tanan'Andriarnanitra ny fahadiovany. (...) Ao ihany no ahitantsika ny tantaran'ny taranak'olombelona izay tsy voaloton'ny avonavona maha-olona sy ny hevitra mibahana mialoha." TFC, b. 5, t. 25.

"Naseho ahy fa tsy manaporofo na inona na inona ny siansa manao fandinihana momba ny tany raha mandeha irery. Mila ny fanampian'ny tantara ao amin'ny Baiboly izany. Nahita zavatra maro tamin'ny lasa tao anaty tany ny mpahay siansa, iza maneho amintsika fotoana tamin'ny lasa samy hafa amin'izay misy ankehitriny. Ny tantara ao amin'ny Baiboly ihany anefa no afaka manampy antsika hahatakatra ny taona marina nisian'ireny zavatra ireny. Tsy maninona ny manombana ny taonan'ny zavatra iray na manontany tena ny amin'ny zavatra iray hitantsika eo amin'ny zavaboary, rehefa tsy manohitra ireo toe-javatra. hita ao amin'ny Baiboly izany tombantombana. izany. Mihazakazaka ho amin'ny olana kosa ny olona rehefa miala amin'ny fahamarinan'ny Baiboly ka miezaka manazava ny zavaboary amin'ny alalan'ny siansa irery ihany . Tsy nasehon'Andriamanitra amin'ny olombelona mety maty ny fomba nanatanterahany ny asan'ny famoronana tao anatin'ny henemana ara-bakiteny. Tsy takatry ny saina tahaka ny fisiany ny asany amin'ny maha-mpamorona Azy." 11- SG, b. 3, t. 93, nasiam-pana.mboarana.

FANONTANIANA IFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Manome fanazavana marobe miteraka adihevitra sy tsy fitovian-kevitra maro ny mpahay siansa. Nahoana anefa ny olona maro no manaiky ny fanazavan'ny mpahay siansa izay manambara fa efa talohan'ny nisian'ny olombelona no nisian'ny aina teto ambonin'ny tany?
2. Ambaran'ny siansa môderina fa tsy azo ampiasaina hanazavana ny zava-mitranga eo amin'ny zavaboary ny fahagagana na Andriamanitra. Tsy azo lazaina, araka izany, fa ny ozona nataon'ny mpanao ody iray no mampisy ny mosary eo amin'ny tany iray. Ahoana anefa no maha-voafetra izany fomba fisainana izany rehefa jerena ny Gen. 1 sy 2? Andriamanitra Irery no afaka mamorona ny tany araka izay nataony ao amin'ny tantaran'ny Genesisy. Raha sanatria àry tsy ekenao fa ny herin'Andriamanitra no nentina namorona ny tany, nahoana no ho diso koa ny hevitra hafa hoentinao manazava ny fisian'ny aina eto ambonin'ny tany?