Vakio ireo andininy eo ambany, ary soraty izay ambaran'ny andalan-teny tsirairay momba ny lohahevitra ao amin'ny Gen. 1-11:
Mat, 19:4,5:..............................................................................................................................................................................................................

Mar. 10:6-9: .............................................................................................................................................................................................................

Lio. 11:50,51:.........................................................................................................................................................................................................

Jao. 1:1-3:...............................................................................................................................................................................................................

Asa. 14:15: ..............................................................................................................................................................................................................

Rôm. 1:20:..............................................................................................................................................................................................................

2 Kôr. 4:6:................................................................................................................................................................................................................

Efes. 3:9:.................................................................................................................................................................................................................

1 Tim. 2:12-15: ........................................................................................................................................................................................................

Jak. 3:9: .................................................................................................................................................................................................................

1 Pet. 3:20: ..............................................................................................................................................................................................................

Joda 11,14:............................................................................................................................................................................................................. 

Apôk. 2:7:  ..............................................................................................................................................................................................................

Apôk. 3:14:.............................................................................................................................................................................................................

Apôk. 22:2,3: ..........................................................................................................................................................................................................

Samy nanondro ny Gen. 1--11 ho tantara marina i Jes6sy sy ireo mpanoratra rehetra ao amin'ny TV. Niresaka momba ny asasoratr'i. Mosesy sy ny fotoana narnoronan'Andriamanitra. an'i Adama sy i Eva i Jesd'sy (Mat. 19:4). Nambaran'i Paoly tamin'ireo olona tany Atena fa Andriamanitra no nanao ny tany "sy ny ao arniny rehetra, Izy no Tompon'ny lanitra sy ny tany ka tsy mba mitoetra ao anaty tempoly nataon-tanana" - Asa. 17:24. Nampiorina ny fampianarany eo aminny fahamarinanny Baiboly ao aminny Genesisy ireo mpanoratra ny TV. Amin'izany no anehoany aminny mparnaky aty aoriana fa manan-danja ny asa nataon'Andriamanitra ao aminny Gen. 1 sy 2.