Vakio ny Gen. 5 sy 11. Ahoana no anehoan'ny Baiboly ny tantaran'ny olombelona nanomboka tamin'ny andron'i Adama hatramin'ny andron'i Nôà ary nanomboka tamin'ny andron'i Nôà hatramin'ny andron'i Abrahama?

Ahitantsika lisitra misy anarana marobe ao amin'ny Baiboly, maneho amintsika raim-pianakaviana maro sy ny zanany izany, ary ahitana singa maneho ny fotoana ihany koa. Hitantsika fa misy ampahany roa ao anatin'ny fampahafantarana ao amin'ireny tetiarana ireny: (1) ny anaran'ny olona iray sy (2) ny fotoana niterahany ny zanany. Indro misy ohatra ny amin'izany  "Rehefa niaina nandritra ny x taona ny olona #1 dia niteraka an'i #2. Ary rehefa niteraka an'ilay olona #2 izy, dia niaina y taona, ary niteraka zanaka vavy sy zanaka lahy hafa koa". Ampian'ny Gen. 5 ampahany toy izao izany: "ary ny taona niainan'i #1 dia z taona, dia maty izy." Maneho amintsika ireo taranak'i Adama ny Gen. 5 sy 11; tsy misy anaran'olona latsaka na nampiana tamin'izany. Asehon'ny 1 Tant. 1:18-27 antsika ny fahamarinan'izany. Manazava ny tenany ny Baiboly amin'izany.

Efa 2000 taona izao no nampianaran'ny manam-pahaizana momba ny Baiboly kristianina sy jiosy fa maneho amintsika ny tantara ny Gen. 5 sy 11, ary koa manampy antsika hahafantatra ny daty nitrangan'ny safodrano sy ny taonan'ny tany.

Vao tsy ela akory izay no nanombohan'ny olona nanome fanazavana vaovao momba. ny Gen. 5 sy 11. Ambaran'ireo manam-pahaizana ireo fa tsy nohariana tao anatinny henemana ny tany araka izay asehonny siansa sy ny tantara, ary koa efa antitra dia antitra ity tany ity. Raha marina ny fanambaran'izy ireo dia tsy azontsika itokiana izany ny fahamarinan'ny Baiboly.

Fantatsika anefa fa azo itokiana ny Baiboly, ary fantatsika fa maneho ny fahamarinana "momba an'Andriamanitra sy ny tantaran'ny Gen. 5 sy 11. Maneho ny fifandraisan'Andriamanitra amin'ny olombelona ireo toko ireo. Asehon'ny Gen. 5 sy ny Gen. 11:10-26 antsika ny fifandraisan'ny vahoakan'Andriamanitra amin'ilay lehilahy iray noharian'Andriamanitra tamin'ny andro fahenina. Tsy iza izany fa i Adama." "The meaning of the chronogenealogies of Genesis 5 and 11", Origins 7/2 [19801, Gerhard F. Hasel, t. 69, nasiam-panamboarana.

Antony manan-danja no maha-ao anatin'ny TT ireo andininy ireo. Inona kosa no ambaran'i Paoly amintsika ao amin'ny 1 Tim. 1:4 sy ny Tit. 3:9 izay tokony hotandremantsika rehefa miresaka momba ny lahatsoratra tahaka izany?