Nihady ny tany ireo mpanao fikarohana momba ny fahagola ka nahita lahatsoratra voasoratra tany Egipta tamininy andron'ny TT. Ahitana tantara mikasika ny safodrano sy ny niandohan'ny tany izany lahatsoratra izany, izay antitra noho ny Baiboly. Nanomboka nanontany tena ny olona, araka izany, raha toa nadikan'i Mosesy avy tamin'ireo tantara egiptianina amin'ny Genesisy. Kanefa izany tokoa ve no marina?

Vakio ny Gen. 1, 2:1-4. Rehefa izay dia vakio ireo andininy nalaina tarnin'ny tantaran'i Atrahasis: "Fahiny elabe, dia nanao ny asa rehetra ireo andriamanitrai, fa tsy ny olombelona. Nitondra enta-mavesatra izy ireo./ Mafy loatra taminy ny asa. Sarotra, loatra izany/... Ka izao no nambaran'izy ireo: "aokany andriamanibavy Nintu hanao olombelona./ Aoka ny olombelona no hanao ny asa fanaon'ny andriamanitra"... andriamanitra marani-tsaina tokoa i Geshtu-e./ Novonoin'ireo andriamanitra hafa izy./ Rehefa izay dia namolavola tanimanga ny andriamanibavy Nintu/ ka nanambatra izany tamin'ny vatan'i Geshtu-e sy ny rany mba hamoronana olombelona..."- MMC (New York: Oxford University Press, 1989), t. 9,14,15. Ahoana no maha-samy hafa ny tantaran'ny Genesisy sy ny an'i Atrahasis?

Eny, misy tokoa ny zavatra mitovy ao amin'ireo tantara roa ireo; samy vita amin'ny tanimanga ny olombelona voalohany ao amin'izany, saingy ny fahasamihafana no betsaka kokoa mihoatra noho ny fitoviana.

(1) Miasa mba hitsaharan'ireo andriamanitra ny olombelona, ao amin'ny tantaran'i Atrahasis. Ao amin'ny Gen. kosa, Andriamanitra dia nanao ny tany sy izay rehetra eo aminy ho an'ny olombelona. Rehefa izay dia nitsahatra niaraka tamin'izy ireo lzy. Nametraka ny olombelona tao amin'ny saha Izy ao amin'ny Genesisy, ary nanasa azy irea hiresaka Aminy sy hitandrina ny tany. Tsy hitantsika ao amin'ny tantaran'i Atrahasis mihitsy izany.

(2) Novonoina ny andriamanitra iray ao amin'ny tantaran'i Atrahasis. Nanafangaro ny rany tamin'ny tanimanga ireo andriamanitra mba hamoronana lehilahy sy vehivavy fito. Andriamanitra kosa no namorona an'i Adama ao amininy Genesisy; taorian'izay no nanaovany an'i Eva mba ho mpanampy azy. Izy no nanisy fofon'aina mahavelona tao amin'i Adama, fa tsy nanao an'i Adama sy i Eva tamin'ny alalan'ny ran'ny andriamanitra maty

(3) Tsy misy taratra fifanandrinana na herisetra ao amininy tantaran'ny Genesisy; izany kosa no hita ao amin'ny tantaran'i Atrahasis. Mahafinaritra ny tantaran'ny Baiboly mikasika ny niandohan'ny fiainanny olombelona. Maneho Andriamanitra mahery indrindra izay namorona ny olona ho amin'ny tanjona masina izany, dia ny hiaina eo amin'ny tany tonga lafatra. Rehefa jerena dia hita fa samy hafa tanteraka amin'ny tantaran'i Atrahasis ny tantaran'ny Genesisy.