Olona marobe tamin'ny andronny Baiboly no nihevitra fa fisaka ity tany misy antsika ity. Takatry ny ankamaroan'ny olona anefa, noho ny antony maro samy hafa, fa boribory ny tany. Na amin'izao androntsika izao aza dia misy milaza fa nampianatra ny amin'ny maha-fisaka ny tany ny Baiboly.

Vakio ny Apôk. 7:1 sy ny Apôk. 20:7,8. Inona no resahin'ireo andininy ireo? Ary ny tena zava-dehibe, mampianatra ve izany fa fisaka ny tany?

I Jaona no nanoratra ireo andalan-teny ireo. Nanaratra mikasika ny andro farany izy, momba ireo anjely efatra "nitsangana teo amin'ny vazan-tany efatra, nihazona ny rivotra efatra amin'ny tany" - Apôk. 7:1. Hitanao ve fa nosoratan'i Jaona intelo ny hoe "efatra" ao amin'io andininy io? Nataony izany mba hifantohantsika amin'ireo anjely eo amin'ny vazan-tany efatra.

Sary an'ohatra no arnpiasain'i Jaona eto, tahaka izay ataontsika arnin'izao andro izao ihany. Ambarantsika fa "milentika ny masoandro" na koa "avy any atsinanana" ny rivotra. Raha hifikitra amin'ny fandikana ara-bakiteny ireo andalan-teny ara-paminaniana isika, kanefa, ny tontolon-kevitra maneho sary an'ohatry ny avaratra sy atsimo ary ny andrefana sy atsinanana, dia hanala izany andininy izany amininy tontolon-kevitra misy azy ka mampiteny azy izay tsy ampianariny akory. Mampiasa sary an'ohatra tahaka izay ataon'i Jaona koa i Jesôsy. Nampiasa ny teny hoe "fo" Izy mba hilazana ny fiandohan'ny fisainan-dratsy. Izao no nambarany: "Fa avy arnin'ny fo no ivoahan'ny sain-dratsy" - Mat. 15:19. Tsy ilay fo ao amin'ny vatan'olombelona no resahiny fa ampiasainy izany ho sary an'ohatra hampianarana ny faharnarinan'ny BaiboIy mikasika ny fiandohan'ny fahotana ao anatintsika.

Vakio ny Jôba 26 7-10 sy ny Isa. 40:21,22 Inona no ampianarin'izany mikasika ny toetry ny tany?

Ambaran'nyJôba 26:7 fa mihantona eo amin'ny erana ny tany: "Marnelatra ny lanitra avaratra ho eny ambonininy habakabaka Izy ary manantona ny tany arnin'ny tsy misy". Tahaka ny "faribolana" (Jôba 26:10, DIEM) ny endriky ny tany, tsy fisaka izany. Izao no amharan'ny Isa. 40:22: "Izy no mipetraka amin'ny habakabaka ambonin'ny tany, ary ny mponina ety, dia tahaka ny valala; Izy no mamelatra ny lanitra tahczka ny lamba manify kararavina ary manenjana azy tahaka ny lay hitoerana".