Lesona 3: Ny fomba fijerin’i Jesôsy sy ny Apôstoly ny Baiboly

Hodinihina mandritra ny herinandro: Mat. 4:1-11; Mat. 5:17-20; Lio. 24:13-15, 44; Mat. 12:3,4; Gal. 3:8.
Tsianjery: "Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hiveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra." - Mat. 4:4. 

MAMPALAHELO NY FILAZAN'NY OLONA SASANY amin'izao andro moderina izao fa tsy misy heviny ho an'ny fiainantsika ny Baiboly. Mampisalasala ireo manam-pahaizana ireo ny amin'ny nitarihan'Andriamanitra làlana ireo olona nanoratra ny Baiboly. Inoan'izy ireo, araka izany, fa tsy afaka mampianatra ny fahamarinana antsika ny Baiboly. Heveriny fa olona tsy nahatakatra ny fomba fiainantsika ankehitriny no nanoratra ny Baiboly. Tsy inoany ireo fahagagana voasoratra ao anatiny. Tsy inoan'izy ireo ny maha-boky velona sy manam-pahefana ny Baiboly. Ho azy dia fihevitr'olombelona momba an'Andriamanitra ny Baiboly fa tsy ny mifanohitra amin' izany.

Toherintsika izany fomba fijery izany amin'ny maha-Advantista Mitandrirta ny Andro Fahafito antsika. Hitantsika ao amin'ny TV ny fitsipika, maneho ny fomba hahatakarantsika ny Baiboly iray manontolo. Mianatra izany isika rehefa mandalina ny amin'ny fomba nahatakaran'i Jesôsy sy ny mpianany ny TT, izay hany Baiboly nananan'izy ireo tamin'izany andro izany. Nanao ahoana ny nandraisan'izy ireo ny olona sy ny toerana ary ny toe-javatra voalaza tao? Ahoana no nanapahany hevitra ny amin'izay tian'ny Baiboly hambara? Hojerentsika mandritra ity herinandro ity ny valin'ireo fanontaniana ireo.

Ny nanaovan'i Jaona batisa an'i Jesôsy no nanamarika ny fiantombohan'ny asa fanompoan'ny Mpamonjy. Taorian'izay no nitondran'ny Fanahy Masina Azy tany an'efitr'i Jodia, izay nakan'i Satana fanahy Azy tao anatin'ny maha-olombelona malemy indrindra Azy.

Vakio ny Mat. 4:1-11. Ahoana ny fomba niarovan'i Jesôsy tena sy nanoherany ny fakam-panahin'i Satana tany an'efitra? Inona ny lesona tokony hotsoahintsika mikasika ny Baiboly avy amin'io tantara io?

Izao no navalin'i Jesosy raha nalaina fanahy tamin'ny hanina Izy: "Voasoratra hoe: Tsy mofo ihany no hivelomaniny olona, fa ny teny rehetra izay aloaky ny vavan'Andriamanitra" - Mat. 4:4. Ny fitokiana amin'ny Baiboly izay Tenin'Andriamanitra velona no aro ho Azy. Asehony amintsika ny herin'ny Baiboly rehefa namaly an'i Satana tamin'ny alalan'ireo andininy tao anatin'izany Izy. Rehefa nalaim-panahy tamin'ny fanjakana eto an-tany sy ny voninahitra Izy, dia izao no navaliny: "voasoratra hoe; Jehovah Andriamanitrao no hiankohofanao, ary Izy irery ihany no hotompoinao."(Mat. 4:10; Lio. 4:8). Ampahatsiahivin'i Kristy antsika fa Andriamanitra no ivon'ny tena fiankohofana marina ka tsy misy ankoatra Azy, ary ny fileferana eo amin'ny Teniny no tena fiankohofana marina. Rehefa izay dia nilaza tamin'i Jesôsy i Satana mba hanaporofo ny maha-Andriamanitra Azy ka hianjera avy eny amin'ny toerana avo, saingy izao no navaliny azy: " Voasoratra hoe koa: Aza maka fanahy an'i Jehôvah Andriamanitrao" - Mat. 4:7.

Ny hoe "voasoratra hoe" hatrany no namalian'i Jesôsy ireo fakam-panahy telo ireo. Ny Tenin'Andriamanitra avy hatrany no nentin'i Jesôsy namaly ireo famelezana sy lainga nataon'i Satana. Lesona goavana tokony horaisintsika izany: ny Baiboly ary izy irery ihany no antony sy fototra iorenan'ny zava-drehetra inoantsika.

Eny tokoa, ny Baiboly dia ny Baiboly irery ihany no fomba fiarovan-tena nanoheran'i Jesôsy  ny famelezan'ny fahavalo. Andriamanitra Izy kanefa nampilefitra ny tenany teo amin'ny Tenin'Andriamanitra raha nanohitra an'i Satana.

Tsy heviny manokana izany, na koa tohan-kevitra saro-takarina sy tsara omana, na teny feno fankahalana manokana fa ny tenin'ny Soratra Masina izay tsotra kanefa manan-danja. Manana fahefana sy hery lehibe indrindra ny Soratra Masina ho an'i Jesôsy. Natombony niaraka tamin'ny Baiboly ny asa fanompoany, ary notohizany hiorina teo amin'izany. Natoky ny Tenin'Andriamanitra i Jesôsy, ary izany koa no tokony hataontsika.

Vakio ny Mat- 5:17-20; Mat. 22:29 ary ny Mat. 23:2,3. Inona no ambaran'i Jesôsy ao amin'ireo andininy ireo?

Mampianatra ireo mpianany hankatò ny Tenin'Andriamanitra sy ny Ialana i Jesosy. Tsy nisy fisalasalana mihitsy tao Aminy na dia kely rnonja aza, mikasika ny fahefana na ny fahamarinan'ny Soratra Masina. Mifanohitra amin'izany aza, nambarany mandrakariva fa loharanon'ny herin'Andriamanitra izany. Izao no nambarany tamin'ny Sadoseo: "Mahadiso hevitra anareo ny tsi-fahafantaranareo ny Soratra Masina na ny herin'Andriamanitra" - Mat. 22:29. Nampianarin'i Jesôsy fa tsy ampy ny fahaIalana ny fahamarinana; ilaina ihany koa ny mahafantatra an'Andriamanitra ilay fahamarinana.

Inona no ambaran'ny Mat. 22:37-40 amintsika mikasika ny fomba fahitan'i Jesôsy ny lalàn''i Mosesy?

Nofintinin'i Jesôsy ny didy folo izay nomena an'i Mosesy, 1500 taona lasa, raha namaly ny fanontanian'ireo mpahay lalana Izy. Hitantsika eô amin'ny valinteny nataony fa mifantoka amin'ny lalan'ny TT Izy ary mametraka izany amin'ny toerana ambony dia ambony. Kristianina maro no nanao tsoa-kevitra diso ka nilaza fa nanome didy vaovao Izy fa efa nosoloina amin'ny filazantsaran'ny TV ny lalan'ny TT. Izao no marina: avy amin'ny lalana ao amin'ny TT ny fampianaran'i Jesôsy. Asehony amin'ny fahafenoany kokoa ny tian'ny lalàna hambara: ny didy efatra voalohany dia mikasika ny fitiavana sy ny fiankohofana tokony homentsika an'Andriamanitra sy hataontsika Aminy. Mahakasika ny fitiavana tokony hasehontsika amin'ny hafa kosa ireo didy enina farany. Nohazavainy fa "zany  didy roa izany no ihantonan'ny lalana rehetra sy ny mpaminany" - Mat. 22:40. Manandratra ny TT iray manontolo i Jesôsy raha nilaza hoe "lalàna rehetra sy ny mpaminany" satria izany teny izany dia fomba hoenti-milaza ny lalàna sy ny mpaminany ary ny Soratra Masina.

"Notondroiny ho fahefana tsy azo iadian-kevitra ny Soratra Masina, ary tokony hanao izany koa isika. Tokony haseho amin'ny Tenin'Andriamanitra tsy hita fetra ny Baiboly amin'ny maha-tompon'ny teny farany azy eo amin'ny adi-hevitra rehetra, Jesôsy amin'ny maha-fototra iorenan'ny finoana rehetra azy." - HF, t.24.

Vakio ny Lio. 24:13-35, 44,45. Ahoana no ampiasan'i Jesosy ny Baiboly hampianarana ny mpianany mikasika ny filazautsara?

Sahiran-tsaina sy feno fisalasalana ireo mpanara-dia Azy taorian'ny nahafatesan'i Jesôsy. Tsy takatr'izy ireo ny antony nahafatesany sy ny hevitrIzany fahafatesana izany. Indroa no nisehoan'i Jesôsy tamin'ireo mpanara-dia Azy taorian'ny nahafatesany, ao amin'ny Lio. 24. Niseho tamin'ireo mpianatra teny an-dalana ho any Emaosy aloha Izy, ary niseho tamin'ireo mpianatra hafa avy eo. Tamin'ny fotoana roa samy hafa no nanazavany ny fiainany sy ny fahafatesany ho fahatanterahan'ireo faminaniana ao amin'ny TT: " Dia nanomboka hatramin'i Mosesy sy ny mpaminany rehetra Izy, ka nanambara taminy ny hevitry ny teny milaza Azy ao amin'ny Soratra Masina rehetra" - Lio. 24:27. Mbola nanambara indray Izy ao amin'ny 24:44,45 hoe: "Izao no teniko izay nolazaiko taminareo, Fony mbola tao aminareo Aho, fa tsy maintsy ho tanteraka izay rehetra nanoratana Ahy teo amin'i Mosesy sy ny mpaminany ary ny Salamo. Dia nanokatra ny sain'ireo Izy hahalala ny Soratra Masina."

Hitanao ve fa miankina amin'ny Baiboly i Jesôsy mba hanazavana ny fahamarinana? Asehony fa efa voasoratra an-jato taona maro tany aloha tany ireo zavatra momba Azy. Fitsipika manan-danja no asehony amin'ireo mpanara-dia Azy amin'izany, dia ny hampiasan'izy ireo ny Baiboly hanampiana ny hafa hahatakatra ny vaovao mahafaly ihany koa.

Jereo indray izay lazainy amin'ny mpianany ao amin'ny Mat. 28:18-20: "Ary Jesôsy nanatona dia niteny taminy ka nanao hoe: Efa nomena Ahy ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany; koa mandehana hianareo, dia ataovy mpianatra ny firenena rehetra, manao batisa azy ho amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina sady mampianatra azy hitandrina izay rehetra nandidiako anareo; ary, indro, Izaho momba anareo mandrakariva ambara-pahatongan'ny fahataperan'izao tontolo izao". Avy ao amin'ny Baiboly avokoa ny fampianaran'i Jesôsy. Tonga Izy araka ny voalazan'ireo teny fikasan'ny Baiboly, ary nanao araka izay nambaran'ny Baiboly fa hataony Izy. Nankato ny Rainy araka izay efa nanambaran'ny Baiboly mikasika izany Izy.

Manaiky ny Baiboly i Jesôsy. Nahoana isika no tokony hanao izany koa?

Ampianarin'i Jesôsy fa Tenin'Andriamanitra ny Baiboly, izay maneho amintsika ny zavatra ambaran'Andriarnanitra. Avy Aminy ny Baiboly ka maneho, araka izany, ny drafiny ho an'ny lafim-piainantsika rehetra. Miasa eo amin'ny tantara Andriamanitra mba hanehoana ny planiny ho an'ny zanak'olombelona, ary ao amin'ny Baiboly no ahitantsika izany drafitra izany.

Ao amin'ny Mat, 19:4,5, ohatra, dia miresaka ny amin'ny teny nosoratan'i Mosesy ao amin'ny Gen. 1:27 i Jesôsy. Izao no ambarany: "Tsy mbola novakinareo va ny teny, fa Izay nahary azy tamin'ny voalohany dia nahary azy ho lahy sy vavy, ka dia nanao hoe: 'Ary noho izany ny lehilahy dia handao ny rainy sy ny reniny ka hikambana amin'ny vadiny; ary dia ho nofo iray ihany izy roroa.'?" Tsy niteny i Jesôsy hoe: "izao no voalazan'ny Soratra Masina", fa "(...) Izay nahary azy tamin'ny voalohany ho fanondroana fa Andriamanitra no tompon'ny teny izay nosoratan'i Mosesy. I Mosesy tokoa no nanoratra izany, saingy avy amin'Andriamanitra ny fahamarinana.

Vakio ireto andininy manaraka ireto. Ahoana ny fomba fijerin'i Jesôsy ireo olona sy toe-javatra ao amin'ny tantaran'ny Baiboly?

Mat. 12:3,4: ...................................................................................................................................................................................................

Mar. 10:6-8:...................................................................................................................................................................................................

Lio. 4:25-27: .................................................................................................................................................................................................

Lio. 11:51: ....................................................................................................................................................................................................

Mat. 24:38:...................................................................................................................................................................................................

Asehon'i Jesôsy ny finoany fa tena nisy tokoa ireo olona sy toerana ary tranga ao amin'ny TT. Miresaka ny amin'ny Gen. 1 sy 2 Izy, miresaka momba an'i Abela ao amin'ny Gen. 4, i Davida nihinana ny mofo aseho, ary i Elisa ao anatin'ireo mpandray anjara marobe teo amin'ny tantara. Miresaka momba ny fahoriana nahazo ireo mpaminanin'ny TT koa i Jesôsy (Mat. 5:12; Mat.13:57; Mat. 23:34-36; Mar. 6:4). Hafa-pampitandremana no niresahan'i Jesôsy momba ny andron'i Noa: "Fa tahaka ny tamin'ny andro fony tsy mbola tonga ny Safo-drano, ka nihinana sy nisotro ny olona ary nampaka-bady sy namoaka ny ampakarina, mandra-pihavin'ny andro izay nidiran'i Noa tao amin'ny sambo-fiara, ary tsy fantany mandra-pihavin'ny Safo-drano izay nandringana ny olona rehetra, dia ho tahaka izany ny fihavian'ny Zanak'olona". Asehon'ny Baiboly amin'izany ny finoan'i Jesôsy fa toe-javatra tena nisy teo amin'ny tantara tokoa ny tantaran'i Noa.

Mitovy amin'ny fomba fijerini Jesôsy ny Baiboly ny an'ireo mpanoratra ny TV. Tenin'Andriamanitra ny TT ho an'ireo mpanoratra ny TV, izay mampianatra ny fahamarinana sy maneho ny tokony ho fitondran-tenan'ny olombelona. Tsy hitantsika ao amin'ny TV mihitsy ny teny maneho fa misalasala ny amin'ny ampahany sasany amin'ny Tenin'Andriamanitra ireo mpanoratra ireo.

Milaza inona amintsika ireto andininy ireto momba ny fahatakaran'ny apôstôly ny fahefan'ny Tenin'Andriarnanitra?

Asa. 4:24-26:...................................................................................................................................................................................................

Asa. 13:3236:...................................................................................................................................................................................................

Rôm. 9:17: ......................................................................................................................................................................................................

Gal. 3:8:...........................................................................................................................................................................................................

Mariho ao arnin'ireo andininy ireo ny fifandraisana ety eo amin'ny Soratra Masina sy ny feon'Andriamanitra. Midera an'Andriamanitra ny mpianatra noho ny fahafahan'i Patera sy i Jaona midera Azy noho ny hafatra manokana momba Jesôsy nomen'Andriamanitra an'i Davida, fotoana maro lasa izay. Asehon'izy ireo amin'izany fa tena Tenin'Andriamanitra tokoa izay nambaran'i Davida. Mamerina ny teny iray nosoratan'i Davida koa i Paoly ao amin'ny Asa. 13:32-36. Hitanao ve ny fanambaran'i Paoly fa avy amin'Andriamanitra ny tenin'i Davida? Izao no lazainy: "Ary izahay mitory ny filazantsara aminareo, dia ilay teny fikasana nolazaina tamin'ny razana" - and. 32. Mbola miresaka momba an'Andriamanitra ihany i Paoly ao amin'ny Rôm. 9:17, saingy tsy ny teny hoe "Andriamanitra" fa ny "Soratra Masina" no nampiasainy. Izao no lazainy: "Fa hoy ny Soratra Masina tamin'i Farao (...)", izay azontsika soratana hoe: "Fa hoy Andriamanitra tamin'i Farao". Tahaka izany no ataony ao amin'ny Gal. 3:8. Tiany ho hitantsika mantsy fa mifandray ety dia ety amin'Andriamanitra ny Baiboly.
Ninoan'ireo mpanoratra ny TV ny maha-Tenin'Andriamanitra ny TT, ka an-jatony maro ny andalan-teny ao amin'ny TT no averina ao arnin'ny TV: 400 avy amin'ny bokin'i Isaia, 370 avy amin'ny Salamo, 220 avy amin'ny Eksodosy, sy ny sisa. Ahitana ireo faminaniana tao amin'ny TT koa ao amin'ny TV; ohatra amin'izany ny Mat. 2:5; Mar. 1:2; Mar. 7:6 ary ny Lio. 3:4. Maneho izany rehetra izany fa ny TT no fototra iorenan'ny fampianaran'i Jesôsy sy ny an'ireo mpanara-dia. Azy.

Vakio ny "Jesôsy Zaza" ao amin'ny IFM toko 7 sy "Ny fakam-panahy", ao amin'ny toko 12.

"Mihevitra ny tenany ho hendry noho ny Baiboly ny olombelona. Raha tokony hampijoro ny tongony eo amin'ny fanorenana tsy azo hozongozonina izy ka hitondra ny zava-drehetra hozahan'ny Tenin'Andriamanitra toetra, dia izany Teny izany no sedrainy amin'ny heviny manokana mikasika ny siansa sy ny natiora. Raha tsy mifanaraka amin'ny heviny ara-tsiansa izany dia ailiny toy ny tsy mendri-pitokiana." - ST, 27 Martsa 1884, t. 1.

"Ho tonga lehilahy sy vehivavy manana herin-tsaina ireo izay mifankazatra kokoa amin'ny fahendrena sy ny drafitr'Andriarnanitra izay ambaran'ny Teniny; manjary mpiasa mahomby rniaraka amin'ilay Mpanabe lehibe, dia i Jesôsy Kristy izy (...) Nomen'i Kristy ny olona ny tenin'ny fahamarinana, ary samy nantsoina handray anjara amin'ny fampahafantarana izany amin'izao tontolo izao isika rehetra (...) Tsy misy fanamasinana ankoatra ny fahamarinana, ankoatra ny Tenin'Andriamanitra. Zava-dehibe manao ahoana re ny tokony hahatakaran'ny olon-drehetra izay ambarantsika!" - FCE, t.432.

FANONTANIANA IFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Manam-pahaizana maro amin'izao andro izao no tsy mino ny maha-Tenin'Andriamanitra ny Baiboly. Nampianarin'i Jesôsy sy ireo mpanoratra ny TV ary i Paoly anefa fa Tenin'Andriamanitra ny TT. Inona no ambaran'izany fomba fijery izany amintsika momba ny fahadisoan-kevitra maro misy amin'izao fotoana izao?

2. Maro ny manam-pahalzana moderina momba ny Baiboly no manda ireo fampianarana manan-danja ao amin'izany boky izany. Tsy ekeny ny namoronan'Andriamanitra ny tany nandritra ny henemana; tsy inoany fa tena nisy tokoa i Adama; tsy inoany ny amin'ny safodrano. Misy ireo manam-pahaizana mieritreritra fa tsy nisy akory i Abrahama, mihevitra izy ireo fa tsy nitranga akory ireo tantara ao amin'ny Eksôdôsy, ary tsy inoany ny amin'ireo fahagagana nataon'i Jesôsy. Tsy inoany fa aitsangana tamin'ny maty tokoa i Jesôsy, ary ny sasany amin'izy ireo dia tsy mino ireo faminaniana ny amin'ny heavy. !zany no mitranga rehefa manomboka misalasala ny amin'ny Tenin'Andriamanitra ny olona. Inona no azontsika atao hanampiana ireo olona misalasala, mba hahatakarany mazava ny marina?