"Mampiseho toe-javatra mifampitohitohy ireo Maraina faminaniana izay mitarika ho co amin'ny fisokafan'ny fitsarana. Marina indrindra izany raha ny mamba ny bokin'i Daniela. Nefa nomena baiko i Daniela hanorona sy hanisy tombo-kase io ampahan'ny faminartiany mikasika ny andro farany io 'mandra-piavian'ny farany'. Raha tsy tonga eo amin'io fotoana io isika dia tsy hisy hafatra mikasika ny fitsarana hotorina, izay nifototra tamin'ny fahatanterahan'ireo faminaniana ireo. Nefa amin'ny andro farany, hoy ny mpaminany, 'maro no hazoto mandinika, ka hitombo ny fahalalana" - Dan. 12:4.

Nanafatra ny fiangonana ny apostoly Paoly tsy hiandry ny fiavian'i Kristy ho amin'ny androny. Tsy ho avy izany, raha tsy efa tonga aloha ny fihemorana, hoy izy, ka hiseho ilay lehilahin'ota' - 2 Tes. 2:3. Raha tsy aty aorian'ilay fihemorana lehibe, sy rehefa mifarana ny fotoana lavabe hanjakan"ilay lehilahin'ota', dia tsy afaka manantena ny fiavian'ny Tompontsika isika. nay `lehilahin'ota' izay lazaina koa fa `zava-miafin'ny tsy fankatoavan-daleina, ‘zanaky ny fahaverezana, sy `ilay tena mpandika dia mampiseho ny fahefana papaly, izay, araka ny voalaza mialoha ao amin'ny faminaniana, dia hitana ny fahefarty fara-tampony mandritra ny 1260 taona. Nifarana tamin'ny 1798 io fe-potoana io. Tsy nety ho tonga talohan'io fotoana io ny fiavian'i Kristy. Voafaokan'io fampitandremana nataoni Paoly io avokoa ny andro Kristiana rehetra hatramin'ny taona 1798. Ankoatr'io fotoana io dia tsy maintsy hotorina ny hafatra momba ny fiavian'i Kristy fanindroany" HM, t. 370. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. lnona no laza mananontanona ny famerana daty mikasika ireo toe-javatry ny andro farany amin'ny hoavy? lnona no hihatra amin'ny finoan'ny olona marobe raha tsy mitranga Izany toe-javatra izany? lnona no ambaran'i Jesôsy ao amin'ny Jao. 14:29, Izay tokony hanampy antsika hahatakatra ny faminaniana mamba ny hoavy? Ahoana no hanampian'izany tenin'i Jesôsy izany antsika tsy ho latsaka ao anatin'ny fandriky ny fanambarana na finoana faminaniana sandoka? 

2. Ny filazantsara momba an'i Jesôsy  no hany fanantenana ananantsika amin'ny hanoratana ny anarantsika ao amin'ny bokin'ny fiainana any an-danitra. Nahoana? Raha tsy misy izany teny fikasana izany, inona moa ny fanantenana ananantsika?