Vakio ny Dan. 12:4 sy ny Jao. 14:29. Araka ny asehon'ireo toko sy andininy ireo, nahoana ny bokin'i Daniela no asiana tombokase mandra-pahatonga ny farany?

Nilaza. tamin'i Daniela ilay anjely mba hanisy tombokase ny horonan-taratasy, ao amin'ny famaranana ny fizaran-dehibe manan-danja amin'izany boky izany (Dan. 10:1-12:4). Harovana ho tsiambaratelo mandra-piavian'ny andro farany ny hafatra manokana raketiny. Izao no nambaran'ilay anjely tarninIzany: "Mayo no handinika lalina, ka hitombo be ny tena fahalalana" - Dan. 12:4, DIEM. Inoarfnya sasany amin'ireo mpandinika ny Baiboly fa ny hoavy izay, hahitanhy olona zava-baovao eo amin'ny siansa no tian'ny "tena fahalalana" hambara. Azo ampidirina ao anatin'ny hevitra tiana hambara izany, saingy tsy izany no tena tian'ny andalan-teny aseho amintsika. Ny teny hoe "hivoivoy" (naoty ery ambany ao amin'ny Baiboly) dia maneho fa handinika ny Daniela ny olona avy amin'ny firenen-drehetra amin'ny andro farany. Raha manao jery todika ny tantara isika dia mahita fa saika tsy nahatakatra izay ambaran'ny bokin'i Daniela ny ankamaroan'ny olona nandritra ny taonjato maro. Mety fantatra sy nodinihina ihany izany tany amin'ny toerana sasany, saingy nitoetra ho zava-miafina ny fampianarana fototra sy ny faminaniana tao anatiny. Ohatra amin'izany ny hafa-paminaniana mikasika ny fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra, ny fitsarana, ny momba ilay tandroka kely sy ny asany. Tsy nazava taminlzy ireo ny vanim-potoana mifandraika amin'ireo faminaniana ireo.

Nihanitombo ny olona nandinika ny bokin'i Daniela tamin'ny androni Martin Luther, saingy amin'ny andro farany vao ho takatry ny olona amin'ny fahafenoany kokoa izany boky izany. Izao no nosoratani EGW: "Novahana anefa ny bokin'i Daniela nanomboka tamin'ny 1798, nitombo ny fahalalana ny faminaniana, ary mare no nitory ilay hafatra miezinezina fa akaiky nyfitsarana" - HM, t. 370. "Nanomboka liana tamin'ny bokin'i Daniela ny olona. Tamin'ny fiafaran'ny taonjato faha-18 sy ny fiandohan'ny taonjato faha-19 no nisehoan'izany Nitarika ho amin'ny finoana ny fa.hantomoran'ny fiavian'i Jesôsy  fanindroany ny fandinihana nataon'izy ireo. Mpandinika ny Baiboly maromaro avy any Angletera, i Joseph Wolff avy any Moyen-Orient, i Manuel Lacunza tany Amerika Atsimo ary i William Miller tany Etazonia no ampahany tamin'ireo olona izay nitory izany hafatra izany. Nandalina ny bokin'i Daniela ireo lehilahy ireo sy ireo mpandinika ny hafatry ny Baiboly mikasika ny andro farany, ary nambarany fa efa akaiky ny fiavian'i Jesôsy . Ny finoana izany no anton'ny asa ataon'ny fiangonana Advantista Mitandrina. ny Andro Fahafito aminIzao andro izao" - SDABC, b. 4, t. 879, nasiam-panamboarana.

Eritrereto ny tombontsoa lehibe ananantsika amin'ny fahafahantsika manao jery todika ny tantara sy mahita ny fahatanterahan'ireo faminaniana ara-tantara nambaran'i Daniela ireo. Ahoana no tokony hanampian'izany antsika hatoky ireo teny fikasan'Andriamanitra rehetra?