Vakio ny Dan. 12:2,3. Inona ny toe-javatra resahina eto, ary nahoana? Raha misaintsaina ny amin'izay takatsika momba ny fahafatesana isika, moa manan-danja amintsika tokoa izany toe-javatra izany.

Ao amin'ny bokin'i Daniela no ahitana ny iray amin'ireo fanambarana miezinezina indrindra momba ny fitsanganana amin'ny maty ao amin'ny 17. Hitantsika ao amin'ny Dan. 12:2,3 izany. Fahamarinana manan-danja no ampianarin'izany toko sy andininy izany antsika. Voalohany dia miresaka momba ireo izay "matory ao amin'ny vovoky ny tany" - Dan. 12:2 izany. Sary an'ohatra maneho ny fahafatesana ny hoe "matory", izay maneho amintsika fa tsy manana fanahy tsy mety maty ny vatantsika. Fitambaran'ny vatana sy saina ary fanahy tsy azo sarahina ny olombelona. Rehefa maty izy dia tsy mitoetra ho velona tsy akory ny fanahiny. Mitsahatra ny fiainany, ary matory izy mandra-pahatonga ny fitsanganana amin'ny maty, rehefa hamoha ny olony amin'ny fahafatesana Andriamanitra. Faharoa, asehon'ny Dan. 12:2,3 amintsika fa hanova ny vokatry ny fahotana ea amin'ny tenan'ny olona ny fitsanganana amin'ny maty. Izao no voambara ao: "Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifeha". Hitanao ve ny teny nadika hoe "vovoky ny tany"? Amin'ny teny hebreo dia midika hoe "tanim-bovoka" izany. Mampahatsiahy antsika ny Gen. 3:19 izany teny tsy dia fampiasa izany, ilay andalan-tenin'ny Baiboly hany ahitana ny teny hoe "tany" mialoha ny "vovoka". Zava-manan-danja no asehon'izany arnintsika. Fantatsika fa nitondra fahafatesana ho antsika ny nanotan'i Adama, saingy amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany dia tsy hampahory antsika intsony ny fahafatesana. Araka izay nambaran'i Paoly hoe: "Ny fahafatesana noresena ka levona" - 1 Kor. 15:54.

Vakio ny Rôm. 8:18 sy ny Heb. 2:14,15. Nahoana isika no tsy tokony hatahotra ny fahafatesana?

Manimba sy mamarana ny zava-drehetra eto, ny fahafatesana, kanefa mampanantena antsika Andriamanitra fa tsy tapitra eo amin'ny fahafatesana ny fiainan'ny mpino. Efa noravan'i Jesôsy ny fatoran'ny fahafatesana. Efa natsangana tamin'ny maty Izy ka nivoaka ny fasana, ary tamin'izany no nandreseny ny fahafatesana. Azontsika atao izao ny mijery any an-koatry ny fahafatesana ka mibanjina ny teny fikasan'ny flainana mandrakizay omen'Andriamanitra antsika amin'ny alalany. Koa satria "mitsangana" i Mikaela (jereo ny Dan. 12:1), dia hitsangana koa ireo izay Azy. Hitsangana avy amin'ny "tanim-bovoka" izy ireo mba hamiratra tahaka ny kintana mandrakizay doria.