Miresaka momba ireo "hita voasoratra ao amin"ny boky" ny Dan. 12:1. Inona no hevitr'izany? 

Ambara ho androm-pahoriana tsy mbola nisy toa azy ny fotoana hitsanganan'i Mikaela hiaro ny olony. Mifandraika amin'ny fotoana izay anesorana ny Fanahin'Andriarnanitra amin'ny taranak'olombelona mpikomy izany. Rehefa izay dia handraraka ny loza fito farany, izay maneho ny fahatezerany, eo amin'i Babilonan'ny andro farany Andriamanitra (Apôk. 16; Apôk. 18:20-24). Hifehy tanteraka ireo ratsy fanahy eto an-tany ny herin'ny maizina amin'izay. Izao no nosoratan'i EGW: "Amin'izay i Satana dia handentika ny mponina eto an-tany amin'ny fahoriana lehibe farany. Rehefa hitsahatra tsy hihazona ireo rivotra masiakan'ny filana ambany eo amin'ny olombelona ny anjelin'Andriamanitra, dia hovahana izay rehetra mahatonga ny ady. Firo tratry ny faharavana mahatsiravina noho izay nihatra tamin'i Jerosalema fahiny ny tany manontolo" HM, t. 640. 

Hovonjena kola ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany andro izany satria efa nijoro ho Mpisolovava azy ireo i Jesôsy tany amin'ny efitrano fitsaran'ny lanitra. Efa niaro azy tamin'ny fiampangan'i Satana Izy, ary efa namonjy ireo rehetra manana ny anarany voasoratra ao amin'ny bokin'ny fiainana.

Inona moa izany boky izany? Misy boky anankiroa any an-danitra. Misy ny anaran'ireo izay an'Andriamanitra ny iray amin'izany, izay antsoina hoe bokin'ny fiainana (Eks. 32:32; Lio. 10:20; Sal. 69:28; Fil. 4:3; Apôk. 17:8).

Miresaka momba ny boky fitadidiana koa ny Baiboly, izay mandrakitra ny asan'ny olombelona (Sal. 56:8; Mal. 3:16; Isa. 65:6). Mampiasa ireo boky ireo Andriamanitra arnin'ny maha-Mpitsara Azy, mba hahitany ny fanoloran-tenan'ny tsirairay tamin'ny Tompony. Ireo no firaketan'ny lanitra, izay misy ny anarana sy ny asa nataon'ny olombelona rehetra. Tsy tian'ny olona sasany ny mieritreritra fa soratany any an-danitra ny anarany sy ny asany. Rehefa manolotra ny fiainantsika ho an'i Jesôsy anefa isika, dia soratany ao amin'ny bokin'ny fiainana ny anarantsika, ary kosehina tsy ho hita amin'ny fitsarana ny asa ratsy vitantsika. Porofo maneho aminizao rehetra izao izany firaketan'ny lanitra izany fa an'i Jesôsy isika, ka rnanan-jo harovana amin'ny androm-pahoriana.