Vakio ny amin'ny andro farany ao amin'ny Dan. 12:1. Iza no hanova ny tantaran'ny tany amin'ny andro farany? Ahoana no anampian'ny Rom. 8:34 sy ny Heb. 7:25 antsika hahatakatra ny Dan. 12:1?

Nanomboka tamin'ny filazana ny amin'ny mpanapaka manompo andriamani-tsy izy hatrany ny toko tsirairay ao amin'ny bokin'i Daniela. Miresaka momba ny mpanapaka iray koa ny Dan. 12, saingy tsy mitovy amin'izay ao amin'ireo toko hafa; ny andrianan'ny lanitra no mpanapaka voalazan'izay mitsangana mba hanafaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny tanan'ny fahavalony. 

Raha manopy maso ny lesona nianarantsika tao amin'ny Dan. 10 isika, dia mahita fa i Mikaela ihany no ilay Olona avy any an-danitra izay hitan'i Daniela teo amin'ny ony Hidekela. Eo no ahitantsika Azy amin'ny maha-mpisolo tena ny vahoakan'Andriamanitra any an-danitra Azy. Hita any amin'ny toko hafa ao amin'ny Daniela. koa Izy, ka antsoina hoe Zanak'olona (Dan. 7), Andrianareny tafika (Dan. 8, DIEM), ary Mesia Andriana (Dan. 9). "Iza no tahaka an'Andriamanitra?" no hevitry ny anarana Mikaela, ary tsy hafa Izy fa i Jesôsy ihany.

Zava-dehibe ny fanamarihana ny fotoana hanampian'i Mikaela ny olony. Araka ny fanambaran'ny Dan. 12:1 dia "amin'izany andro izany" no isehoan'izany. Manondro indrindra ny fotoana voalaza ao amin'ny Dan. 11:40-45 izany fitenenana izany. Fe-potoana izay nanomboka tamin'ny nianjeran'ny fahefana papaly tamin'ny 1798 mandra-pahatonga ny fananganana amin'ny maty amin'ny andro farany izany (Dan. 12:2). Ampahany maha-manan-danja amin'ny asan'i Mikaela no azo sintonina avy amin'ny matoanteny "mitsangana", izay ampiasain'ny Dan. 12:1 hilazana ny asa ataony. 

Voalohany, ny matoanteny "mitsangana" dia maneho ny fitsanganan'ny mpanjaka mba handresy sy hanapaka. Misy hevitra mifandraika amin'ny tafika koa ao anatin'izany matoanteny izany. Maneho izany fa tahaka ny mpitari-tafika miaro ny ninny i Mikaela, ary mitarika azy ireo amin'ny fomba manokana mandritra ireo dingana farany amin'ilay fifanandrinana lehibe. 

Faharoa, maneho ny asan'ny mpisolovava ao amin'ny efitrano fitsarana ny matoanteny "mitsangana". Mitsangana amin'ny maha-Mpisolovava Azy ao amin'ny efitrano fitsarana any an-danitra i Mikaela. Amin'ny maha-Zanak'olona Azy dia tonga eo anatrehan'ny Fahagola Izy mba hisolo vava ny vahoakan'Andriamanitra mandritra ny fitsarana (Dan. 7:9-14). Ny fitsanganan'i Mikaela, araka izany, dia maneho ny lafiny ara-tafika sy ara-pitsarana amin'ny asany. Raha lazaina amin'ny teny hafa, dia nomena hery Izy mba handreseny ireo fahavalon'Andriamanitra ny fahefana mba hisoloany vava ireo vahoakan'Andriamanitra eo amin'ny fitsaran'ny lanitra.

Eritrereto ny lanjan'ny fahafantarana fa mitsangana hiaro antsika i Mikaela hatramin'izao fotoana izao. Inona no fanantenana tokony hoentin'izany ho anao, amin'ny maha-mpanota anao?