Manomboka amin'ny fanafihan'i Nebokadnezara an'ny Joda sy fitondrana babo maro ho any Babilôna ny bokin'i Daniela, ary mifarana amin'ny fitsanganan'i Mikaela hanafaka ny vahoakan'Andriamanitra amin'ny tanan'i Babilônan'ny andro farany. Asehon'ny bokin'i Daniela iray manontolo amintsika fa manatanteraka ny zava-drehetra ho an'ny vahoakany Andriamanitra amin'ny andro farany.

Araka ny hitantsika, nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra i Daniela sy ireo namany, ary naneho fahendrena sy finoana an'Andriamanitra nandritra ny fotoan-tsarotra. Tahaka izany koa no hanehoan'ireo vahoakan'Andriamanitra ny finoany amin'ny andro farany, ka hitoerany ho mahatoky amin'Andriamanitra mandritra ny "andro fahoriana, izay tsy nisy tahaka azy hatrizay nisian'ny firenena" - Dan. 12:1. Hanana ny fahendrena sy ny fahalalana tahaka ny an'i Daniela sy ireo namany tany Babilôna ny vahoakan'Andriamanitra amin'izany andro izany. Hitarika ny hafa ho eo amin'Andriamanitra izy ireo, ary haneho aminy ny fomba fiaina feno fahamasinana. Ho faty na hovonoina ny sasany amin'izy ireo, ka hiverina ho vovoka, saingy hatsangana amin'ny maty ho amin'ny fiainana mandrakizay. Araka ny arnbaran'ny andalan-tenin'ny Baiboly hoe: "Ary maro amin'izay matory ao amin'ny vovoky ny tany no hifoha: ny sasany ho amin'ny fiainana mandrakizay" - Dan. 12:2.