Lesona 11: Ady ahazoana fandresena

Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 10:1-21: Ezra 4:1-5; Jos. 5:13-15; Apôk. 1:12-18; Kôl. 2:15. 
Tsianjery: "Aza matahotra, ry ilay malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza" - Dan. 10:19.

Maneho ny fahitana farany nomena an'i Daniela ny Dan. 10, izay mitohy ao amin'ny Dan. 11 sy 12. Hatrany am-piandohana dia efa nambara tamintsika fa momba ny "ady mafy" - Dan. 10:1 izany fahitana izany, ady izay ampahafantarin'ny Dan. 11 antsika bebe kokoa. Asehon'ny Dan. 10 amintsika fa ady ifanandrinan'ny tsara sy ny ratsy izany, ady ara-panahy izay miseho eto an-tany. Raha handinika ity toko ity isika dia hahita fa rehefa mivavaka isika dia handray anjara amin'ilay fifanandrinana misy eto amin'izao tontolo izao, amin'ny fomba izay hisy fiantraikany lalina. Tsy irery isika eo amin'ny ady ataontsika amin'ny ratsy fa miaraka amintsika i Jesôsy ; ho antsika no iadiany amin'i Satana. Hianarantsika fa ny ady fara tampony hiadiantsika dia tsy amin'ny herin'olombelona fa amin'ny herin'ny maizina.
Izao no nambaran'ny apôstôly Paoly, taonjato maro taty aorian'i Daniela: "Fa isika tsy mitolona amin'ny nofo aman-dra, fa amin'ny fanapahana sy amin'ny fanjakana sy amin'ny mpanjakan'izao fahamaizinana izao, dia amin'ny fanahy ratsy eny amin'ny rivotra" - Efes. 6:12. Miorina ao amin'i Jesôsy ny fahombiazantsika amin'izany fifanandrinana izany; Izy ilay hany nandresy an'i Satana teo amin'ny hazo fijaliana.

Vakio ny Dan. 10:1-3. Inona no ataon'i Daniela ao amin'io toko sy andininy io?

Tsy ambaran'i Daniela ny antony nisaonany nandritra ny andro maro. Azo heverina anefa fa ny toe-javatra iainan'ny Jiosy izay niala avy tany Babilôna ka niverina any Palestina no anton'izany fanelanelanana
mafana izany.

Vakio ny Ezra 4:1-5. Inona no fihaikana natrehin'ny Jiosy tamin'ny fiverenan'izy ireo?

Asehon'ny Ezra 4:1-5 amintsika fa miatrika fanoherana mafy ny Jiosy raha nanorina indray ny tempoly. Nandefa tatitra tsy izy tany amin'ny mpanjaka persianina mantsy ireo Samaritana, ka nahatonga ny mpanjaka hampitsahatra ny asa fanorenana izany. Teo anatrehan'izany toe-java-tsarotra izany no nitalahoan'i Daniela tamin'Andriamanitra nandritra ny roatokom-bolana mba hanetsika ny fon'i Kirosy ka hahatonga azy hamela ny asa hitohy.

Efa ho sivifolo taona i Daniela tamin'izany andro izany. Tsy nisaina izay ho azy anefa izy fa nihevitra ny amin'ny olony sy ny fihaikana atrehin'izy ireo. Naharitra tamin'ny fivavahana nandritra ny roatokom-bolana izy vao nahazo valiny tamin'Andriamanitra. Nandritra izany fotoana izany dia sakafo tsotra dia tsotra no nohanin'ilay mpaminany, ka nifady ny hanim-py izy, ary tsy nihosotra diloilo akory aza. Tsy nihevitra ny amin'izay nampahazo aina azy na ny fisehoany ivelany akory izy fa nihevitra lalina kosa ny amin'izay mahasoa ireo Jiosy namany tany Jerosalema, izay an'arivony kilaometatra lavitra azy.

Lesona manan-danja maro no azontsika sintonina avy amin'ny fiainam-bavaka nananan'i Daniela. Voalohany, tokony haharitra amin'ny fivavahana isika, na dia tsy ahazoam-baliny eo no ho eo aza ny fangatahantsika. Faharoa, tokony hanokana fotoana hivavahana ho an'ny hafa isika. Mariana ny lanjany tokoa mantsy ny vavaka fanelanelanana; tsarovy fa "Jehovah nampody ny fiadanan'i Joba, raha nivavaka ho an'ny sakaizany izy" - Jôba 42:10. Fahatelo, mampirisika an'Andriamanitra hanao zavatra hita maso sy azo tsapain-tanana ny vavaka. Koa aoka isika hivavaka mandrakariva, ka hanonona ny fivavahana rehetra amin'izany. Andeha hoentina eo amin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny enta-mavesatra noho ny fitsapana mila tsy ho zaka, ny olana goavana ary ny fihaikana mila handrendrika antsika (Efes. 6:18).

Vakio ny Dan. 10:4-9. Inona no nitranga tamin Daniela eto?

Mahita olona tahaka ny Zanak'olona (Dan. 7:13) i Daniela ao amin'ny Dan. 10:5,6. Nitafy rongony fotsy izany Lehilahy izany, izay mampahatsiahy ny fitafian'ny mpisorona (Lev. 16:4). Izy ihany no ilay "Andrianan'ny andriana" - Dan. 8:25 ao amin'ny tempoly any an-danitra, izay miasa mba hanavotana ny vahoakan'Andriamanitra. Misikina volamena tahaka ny mpanjaka ilay Lehilahy hitan'i Daniela ao amin'ny Dan. 10:5,6. Mamiratra tahaka ny helatra sy afo ary varahina Izy, ary toy ny feon'olona marobe ny feony. Sady Mpisorona Izy no mpanjaka, ary kornandin'ny tafika koa. Mampahatsiahy antsika ilay lehilahy niseho tamin'i Josoa nialoha ny ady nifanaovany tamin'i Jerike) izany (Jos. 5:13,14). Nahita ny "Komandin'ny miaramilan'i Jehovah" tamin'izany fahitana izany i Josoa. Mitovy ny teny hebreo ilazana ny "komandy" na kapiteny sy ny teny hoe "andriana" ao amin'ny Dan. 10:21.

Inona no fitoviana hitantsika eo amin'ny fahitana momba an'Andriamanitra nomena an'i Daniela ao amin'ny Dan. 10 sy izay ao amin'ny Jos. 5:13-15 sy ny Apok. 1:12-18?

Araka ny nambaran'i Daniela dia raiki-tahotra avokoa ireo olona teo aminy, ary ny tenany aza dia tsy nanan-kery fa nianjera tamin'ny tany. Tsy nahajoro teo anatrehan'ny fanatrehan'Andriamanitra izy. Na toy Inona tahotra nahazo azy tamin'izany, dia maneho amintsika ny fahitana nomena an'i Daniela fa mifehy ny tantaran'ny tany Andriamanitra. Ho hitantsika fa nambaran'Andriamanitra tamin'i Daniela ireo toe-javatra hitranga eo amin'ny tantara, manomboka amin'ny androny hatramin'ny fanorenana ny fanjakan'Andriamanitra (Dan. 11 sy 12).

Vakio ny amin'i Daniela sy ilay anjely ao amin'ny Dan. 10:10-19. Inona no mitranga isaky ny mikasika an'i Daniela ilay anjely?

Nampianjera an'i Daniela tamin'ny tany ny famirapiratry ny fahazavana avy amin'Andriamanitra. Nisy anjely nikasika azy anefa ka nampahery azy. Raha mamaky ny tantara isika dia hitantsika fa intelo io anjely io no nikasika azy.

Nanampy an'i Daniela hitsangana ny fikasihan'ilay anjely azy voalohany, mba hahafahany mandre ny hafatra avy any an-danitra: 'Aza matahotra, ry Daniela; fa hatramin'ilay andro voalohany nampiasanao ny fonao hahalala sy hampahory ny tenanao teo anatrehan'Andriamanitrao dia reko ny teninao, ary noho ny teninao dia avy aho" - Dan. 10:12. Nanetsika ny lanitra ny vavaka nataonl Daniela. Toky ho antsika izany fa mandre ny vavaka ataontsika Andriamanitra, ary fampaherezana lehibe ao anatin'ny fotoan-tsarotra.

Nanampy an'i Daniela hiteny kosa ny fikasihana faharoa. Nambarany teo anatrehan'ny Tompo izay tao am-pony: "Tompoko, azon'ny fanaintainana aho noho ny fahitana ka tsy manan-kery intsony. Fa aiza no ahazoan'ity izaho mpanompon'ny tompoko ity hiteny aminao tompoko? Ary tamin'izay dia tsy nisy hery nitoetra tato amiko intsony, na nisy aina sisa tato amiko" - Dan. 10:16,17. Inona no asehon'io ampahan'ny tantaran'i Daniela io amintsika? Tsy hoe maniry fotsiny ny hiresaka amintsika Andriamanitra, fa tiany koa ny hanokatra ny vavantsika mba hanambarantsika Aminy ny fihetsehampontsika sy izay ilaintsika ary ireo faniriantsika.

Nitondra hery ho an'i Daniela ilay fikasihana fahatelo. Kely ny heriny ka nikasika azy ilay anjely, nampahery azy tamin'ny fiadanan'Andriamanitra: "Aza matahotra, ry daniela malala indrindra; fiadanana anie ho anao, mahereza, eny, mahereza"- Dan. 10:19. Tsarovy fa noho ny amin'ny vavaka nataon'i Daniela no nanirahan'Andriamanitra io anjely io, mba hanome azy fahalalana sy fahazavan-tsaina. Raha lazaina amin'ny teny hafa dia hoe: ny fahitana ao amin'ny toko faha-11 dia nomena mba hampaherezana an'i Daniela noho ny fisaonany sy ny fisaintsainany mikasika ny toe-javatra miseho any Jerosalema. Rehefa eo anilantsika Andriamanitra, dia manana fiadanana isika na dia tojo fahoriana aza. Azontsika atao ny mijery ny hoavy amim-panantenana noho ny arnin'ny fikasihany feno fitiavana.

"Mety ho tena akaiky antsika ny lanitra raha eo amin`ny lalan-tsarotry ny fiainana andavanandro isika" - IFM, t. 37. Impiry moa ianao no mieritreritra fa tena mifandray akaiky tokoa ny lanitra sy ny tany? Ahoana no mety ho fahasamihafan'ny fomba fiainanao raha toa hazoninao ao an-tsaina sy ao am-po mandrakariva izany fahamarinana izany?

Inona no aseho an'i Daniela ao amin'ny  Dan. 10:20,21?

Asehon'ilay anjely an'i Daniela ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy izay miseho eo amin'ny tantaran'ny taranak'olombelona. Raha vao nanomboka nivavaka i Daniela dia nanomboka ny ady ara-panahy nifanaovan'ny lanitra sy ny tany. Nanomboka niady tamin'ny mpanjakan'i Persia ny anjelin'ny lanitra, mba hamelany ny Jiosy hanohy ny fanorenana indray ny tempoly. Fantatsika tamin'ny fiantombohan'ny Dan. 10 fa i Kirosy izany mpanjaka izany. Tsy manan-kery hiadiana amin'ny anjelin'ny lanitra ny mpanjaka amin'ny maha-olombelona azy, saingy fantatsika fa ny anjely ratsy no manamafy ny fony. Izany no antony nampitsaharany ny fanorenan'ny Jiosy ny tempoly.

Misy toe-javatra mitovy amin'izany ao amin'ny Ezek. 28, ka aseho amin'ny hoe mpanjakan'i Tiro i Satana, ilay hery ara-panahy manohana ny olombelona nanjaka tamin'izany tanana izany. Tsy tokony hahagaga antsika, araka izany, raha miara-dia amin'i Satana sy ireo anjeliny ny mpanjakan'i Persia izay iadian'i Mikaela.

Vakio izay voalaza momba ny ady ao amin'ny Dan. 10:13. Inona no mitranga amin'izany ady izany?

"Raha mbola niezaka hitaona ireo lehibe tao amin'ny fanjakana Medo-persiana i Satana, ka nano izay hanaratsiana ny vahoakan'Andriamanitra, ny anjely kosa dia niasa ho an'ireto natao sesitany. Niray fo tamin'izany ady izany ny lanitra manontolo. Nilaza ny ambangovangony momba izany ady goavana tfanaovan'ny herin'ny tsara sy ny ratsy izany ny mpaminany Daniela. Nandritra ny roatokom-bolana, dia niady tamin'ny herin'ny maizina i Gabriela ka niezaka hanohitra mafy ny hery niasa tao an-tsain'i Kyrosy izy. Ny tenan'i Kristy mihitsy no tonga nanampy an'i Gabriela talohan'ny hiafaran'izany ady izany. ?lay andrianan'ny fanjakan'i Persia dia nanohitra ahy iraika amby roapolo andro, hoy ny nambaran'i Gabriela; fa indro kosa i Mikaela, ananlciray amin'ireo andriana lehibe, no tonga hanampy ahy; ka dia izaho ihany no sisa nijanona teo amin'ny fanjakan'i Persia''- Dan. 10:13. Tontosa avokoa izay rehetra azon'ny lanitra natao ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Azo ny fandresena tamin'ny farany; tsy nahita hirika ny herin'ny ratsy nandritra ny fotoana manontolo nanjakan'i Kyrosy sy Kambyza zananilahy, izay teo amin'ny seza fiandrianana sahabo ho fito taona sy tapany." - MM, tt. 464,465.

Ny "Zanak'olona" - Dan. 7:13 no mpandray anjara manan-danja indrindra ao amin'ny bokin'i Daniela; antsoina koa hoe "Andrianan'ny tafika" - Izy (Dan. 8:11, DIEM). Hitantsika aty aoriana fa Mikaela no anarany (Dan. 10:13), izay midika hoe "iza no tahaka an'Andriamanitra?" Tonga mba hanampy an'i Gabriela amin'ny ady ifanaovany amin'ny mpanjakan'i Persia Izy (Dan. 10:13). Antsoin'ny anjely Gabriela hoe "Mikaela andriananareo" - Dan. 10:21, koa izany lehilahy avy any an-danitra izany; Izy no ilay andrianan'ny vahoakan'Andriamanitra. Asehon'ny bokin'i Daniela aty aoriana kely fa i Mikaela no Ilay mitsangana hiaro ireo olon'Andriamanitra (Dan. 12:1). Hitantsika ao amin'ny Joda 9 fa antsoina koa hoe "arikanjely" i Mikaela, izay niady tamin'i Satana sy nanangana an'i Mosesy tamin'ny maty. Asehon'ny Apôk. 12:7 fa nijoro tamin'ny maha-mpitari-tafiky ny lanitra Azy i Mikaela, ary nandresy an'i Satana sy ireo anjeliny lavo. Tsy iza i Mikaela, araka izany, fa i Jesôsy Kristy. Manana mpitarika lehibe izay manohana ny mpanjaka ny fanjakana persianina, dia hery ara-panahy izay tsy iza fa i Satana izany. Manana mpitarika lehibe koa anefa ny vahoakan'Andriamanitra, dia i Mikaela kapiteniny. Izy no miady ho azy ireo ary mandresy ny ratsy ho azy ireo koa.

Vakio ny Kol. 2:15. Ahoana no nandresen'i Jesôsy ho antsika tamin'ny ady nifanaovan'ny tsara sy ny ratsy?

Azontsika atao ny matoky an'i Jesôsy ilay mpandresintsika rehefa miady amin'ny herin'ny ratsy isika. Nandresy an'i Satana Izy tamin'ny fiandohan'ny asa nataony teo amin'ny olona. Nandritra ny fotoana niainany teto an-tany dia nandresy an'i Satana Izy raha nalainy fanahy tany an'efitra. Niady tamin'ireo tafiky ny devoly Izy ary nanafaka ny olona tamin'ny herin'ny maizina. Nandresy ny devoly Izy, raha niafina tao ambadiky ny fandresen'i Petera lahatra Azy tsy hankeny Kalvary izany devoly izany. Tamin'ny teny farany nataony tamin'ireo mpianatra no niresahany ny amin'ny fahafatesany ho toy ny ady ifanaovana amin'i Satana, izay hiafara amin'ny fandreseny: "Tonga ankehitriny ny fitsarana izao tontolo izao; ankehitriny ny andrianan'izao tontolo izao no horoahina. Ary Izaho, raha usandratra hiala amin' ny tany, dia hitaona ny olona rehetra hanatona Ahy" - Jao. 12:31,32.

Mijery ny manodidina antsika isika indraindray, ka mahita fa ratsy tokoa ny toe-javatra. Hita hatraiza hatraiza ny herisetra sy ny faharatsiam-pitondrantena, ny fahalotoia sy ny aretina. Misy fahavalo izay mamely antsika, dia fahavalo izay tsy manana nofo aman-dra. Na toy Inona anefa hamafin'ny ady tsy maintsy atrehintsika, dia miady ho antsika sy mijoro ho Andrianantsika ary Mpisoronabentsika any amin'ny fitoerana masina any an-danitra i Jesôsy.

Vakio ny Rom. 8:37-39. Ahoana no hahatonga ny teny fikasana ny amin'ny fandresena ho tonga zava-misy eo amin'ny fiainana kristianina iainantsika?

"Nandritra ny roatokom-bolana, dia niady tamin'ny herin'ny maizina i Gabriela ka niezaka hanohitra mafy ny hery niasa tao an-tsain'i Kyrosy izy. . . ) Tontosa avokoa izay rehetra azon'ny lanitra natao ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Azo ny fandresena tamin'ny farany; tsy nahita hirika ny herin'ny ratsy nandritra ny fotoana manontolo nanjakan'i Kyrosy sy Kambyza zananilahy"- MM, tt. 464,465

"Voninahi-dehibe no nasehon'Andriamanitra tamin'i Daniela. Raiki-tahotra tokoa izy ka nampahery azy Andriamanitra. Nambarany taminy fa efa re tany an-danitra ny vavany, ary novaliana izany. Naniraka an'i Gabriela Andriamanitra mba hiasa ao am-pon'ilay mpanjaka persianina, saingy nanda tsy hihaino ny Fanahin'Andriamanitra ny mpanjaka nandritra ny roatokom-bolana. Nivavaka sy zara raha nihinan-kanina i Daniela nandritra izany fotoana izany. Nirahina hanova ny fon'ilay mpanjaka mafy hatoka ny Andrianan'ny lanitra, dia i Mikaela arikanjely, mba hanaovany asa ho famaliana ny vavaka nataon'i Daniela" -SL, t. 51, nasiam-panamboarana.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Mino isika, amin'ny maha-Advantista Mitandrina ny Andro Fahafito antsika, fa misy ny fifanandrinana eo amin'ny tsara sy ny ratsy manerana izao tontolo izao. Mino koa isika fa mandray anjara amin'ny ady ifanaovan'i Jesôsy  sy i Satana ny lanitra manontolo ary isika olombelona ihany koa. Olona maro izay tsy mpivavaka koa no mino ny fisian'ny ady eo amin'ny tsara sy ny ratsy eto an-tany. Inona ny fanandramana efa niainanao tao anatin'izany ady izany? Ahoana no nanovan'izany ny fiainanao? Inona ny lesona notsoahinao? Ahoana no hampaherezan'ny fanandramanao sy hanampiany ny hafa ao anatin'izany ady izany?

2. Vakio ny Efes. 6:10-18. Mariho ny sary an'ohatra momba ny tafika ampiasain'i Paoly. Inona ny "toromarika momba ny ady" omena antsika hiatrehana ilay fifanandrinana lehibe?

3. Indroa ilay anjely no niantso an'i Daniela hoe: "malala" (Dan. 10:11 sy Dan. 9:23). Inona no ambaran'ny teny nataon'ilay anjely ny amin'ny fifandraisana akaiky eo amin'ny tany sy ny lanitra? Ahoana no anehoan'izany fa tena tia ny olony tokoa Andriamanitra? Ampitahao ny fomba fahitan'ny Baiboly sy ny fahitan'ireo olona tsy mino an'Andriamanitra ny olombelona. Inona no maha-samy hafa ireo fomba fijery ireo? Inona ny fanantenana omen'ny fomba fijerin'ny Baiboly anao?