Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 9 : Maloto tonga madio

Indro misy fafana izay manampy antsika hahatakatra ny zavatra nianarantsika hatrizay mikasika ny Dan. 2, 7 ary 8. Inona no ambaranizany amintsika momba ny fanadiovana ny tempoly any an-danitra?
 

 Dan. 2  Dan. 7  Dan. 8
 Babilôna  Babilôna  -------
   Medianina sy Persianina       Medianina sy Persianina        Medianina sy Persianina          
Grisia Grisia  Grisia
Fiangonana katôlika rômanina          Fiangonana katôlika rômanina Fiangonana katôlika rômanina
--------       Andriamanitra Mpitsara any an- danitra

        Fanadiovana ny tempoly

              any an-danitra

 Fiavian'i Jesôsy fanindroany

[Ilay vato tsy nendahan-tanana]

Fiavian'i Jesôsy fanindroany

  [Mahazo ny fanjakana ny olona masina]       

  Fiavian'i Jesôsy fanindroany

  [Mandrava ireo fanjakana eto

     an-tany Andriamanitra]

 

Hitantsika fa mitovy ny zavatra ampahafantarinireo toko ireo. Hitantsika ao ireo fanjakana izay tafakatra eo amin'ny fanapahana. Rehefa izay dia mahita an'Andriamanitra manao ny asan'ny Mpitsara isika ao amin'ny Dan. 7, izay miantomboka aorian'ny asan'ilay tandroka kely mandritra ny 1260 taona (538 TrK-1798 TrK). Maneho amintsika ny fiangonana Katôlika rômanina tamin'ny vanim-potoana antenantenany ny tandroka kely amin'io fe-potoana io. Mifanindran-dalana amin'ny fanadiovan'i Jesôsy ny tempoly any an-danitra ny fitsaran'Andriamanitra ao amin'ny Dan. 7. Aorian'ny fiafaran'ny fahefan'ilay tandroka kely ao amin'ny Dan. 8 izany fanadiovana izany. Hitantsika, araka izany, fa mitarika ho amin'ny fiafaran'ny tantaran'ny tany ny asan'Andriamanitra amin'ny maha-Mpitsara Azy ao amin'ny Dan. 7, izay mitovy amin'ny fanadiovana ny tempoly ao amin'ny Dan. 8 ihany. Koa fomba samy hafa no anehoan'ny Dan. 7 sy 8 amintsika zavatra fray. Samy aorian'ny fiadian'ilay tandroka kely amin'ny vahoakan'Andriamanitra mandritra ny 1260 taona ny fanadiovana ny tempoly sy ny fitsaran'Andriamanitra.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Ahoana no anehoan'ny fahefana etsy ambony amintsika ny fitovian'ny fanadiovana ny tempoly sy ny fitsarana ataon'Andriamanitra ao amin'ny Dan. 7? Nahoana ireo zavatra roa ireo no tsy maintsy mitranga aorian'ny 1260 taona niasan'ilay tandroka kely sy mialoha ny fiantombohan'ny fanjakan'Andriamanilra?

2. Asehon'ny Dan. 8 amintsika fa feno faharatsiana ny tantara. Miady ny fanjakana roa izay asehon'ny biby anankiroa, mba hifehy izao tontolo izao (Dan. 8:8-12). Nampahory ny vahoakan'Andriamanilra koa ny fahefan'ilay tandroka kely (Dan. 8:23-25). Koa tsy mba manafina ireo toe-javatra mahatsiravina eo amin'ny tantara ny Baiboly. Ahoana no hanampian'ny fahafantarana izany antsika mba hitoky amin'Andriamanitra bebe kokoa?