Vakio ny Dan. 8:13. Inona no fanontaniana apetraky ny anjely ao amin'io toko sy andininy io? Ahoana no hanampian'izany fanontaniana izany antsika hahatakatra ny valiny eo amin'ny andininy manaraka?

Rahoviana ireo 2300 maraina sy hariva no mitranga? Andeha aloha hotsiahivintsika ny teboka sasany mikasika ilay nofin'i Daniela mialoha ny hamaliana izany fanontaniana izany. Nahita ondrilahy iray sy osilahy iray i Daniela. Rehefa izay dia nahita ilay tandroka kely izay niady izy. Nahare anjely iray nametraka izao fanontaniana izao izy: "Mandra-pahoviana ny fahitana mandrakariva (...)?" Mahakasika izay hitranga amin'ny fiafaran'io vanim-potoana ara-paminaniana io izany fanontaniana izany, fa tsy ny faharetany. Ho fanampin'izany dia tsy azo ferana amin'ny faharetan'ny asa ataon'ilay tandroka kely izany vanim-potoana izany, satria ny teny hoe fahitana dia mahafaoka ny zava-drehetra nanomboka teo amin'ilay osilahy hatramin'ny asa ataon'ilay tandroka kely. Azo antoka, araka izany, fa fotoana maharitra ela eo amin'ny tantaran'ny tany izany.

Takatsika kokoa izao ny fanontanian'ilay anjely. Mandra-pahoviana no hahatanterahan'ireo zavatra hita tao anatin'ny nofy? Na mandra-pahoviana no hanana fahefana ilay ondrilahy (Media-Persa), ilay osilahy (Grisia) ary ilay tandroka kely (ny fanjakana rômanina sy ny fiangonana Katôlika rômanina)? Misy anjely iray hafa mamaly izany: "Telon-jato sy roa arivo andro; ary nony afaka izany, dia amin'izay vao hodiovina ny fitoerana masina" - Dan. 8:14. Lava tokoa izany fotoana izany satria manomboka tamin'ny andron'ny ampira medianina sy persianina izany ary hitohy amin'ny andron'ny ampira grika sy ny fanjakana r6manina ary ny fiangonana Katôlika rômanina mandritra ny vanim-potoana antenantenany. Taonjato maro, araka izany, no asehon'ny 2300 andro. Asehon'ny fitsipika momba ny andro iray mira taona iray ao amin'ny Nom. 14:34 sy ny ny Ezek. 4:6 amintsika fa mitovy amin'ny 2300 taona ny 2300 maraina sy hariva. Inona no mitranga raha tsy mampiasa ny fitsipika andro iray mira taona iray isika mba hahatakarana ny hafatra momba ny fotoana? Raha tsy izany dia ho enin-taona mahery kely monja dia hifarana ny 2300 andro. Tsy ampy hahatanterahan'ireo zavatra rehetra voalaza ao amin'ny fahitan'i Daniela anefa izany.

Tsy manome fampahafantarana izay hahafahantsika mikajy ny fiantombohan'izany fotoana izany ny Dan. 8, ka tsy ho hitantsika faritana koa ny fiafarany. Ny Dan. 9 kosa dia manome fampahafantarana manan-danja ho antsika (jereo ny lesona amin'ny herinandro).