Vakio ny Dan. 8:10-12, Inona no ataon'ilay tandroka kely eto?

Sary an'ohatra ampiasain'ny TT anehoana ny vahoakan'Andriamanitra ny teny hoe "tafiky ny lanitra" - Dan. 8:10, (DIEM) sy ny "maro be" - Dan. 8:10. Nantsoina hoe "tafik'i Jehôvah" - Eks. 12:41 (DIEM) ny Isiraely. Ambaran'i Daniela koa fa ny vahoakan'Andriamanitra izay mahatoky dia tahaka ny kintana mamirapiratra (Dan. 12:3). Hitantsika avy amin'izany fa tsy ady ataon'ilay tandroka kely amin'ny anjely any an-danitra no resahin'ny Dan. 8:10 fa ady ataony amin'ireo vahoakan'Andriamanitra. Izy ireo no "olom-pirenen'ny lanitra" - Fil. 3:20 (DIEM). Mpanjaka rômanina maro tokoa no namono Kristianina an'arivony, kanefa tsy izany no resahin'ny Dan. 8:10, izay maneho ilay tandroka kely amin'ny maha-fiangonana Katôika rômanina azy sy ny ady ataony amin'ny vahoakan'Andriamanitra manerana ny tantara.

Miresaka momba ny "Andriana" i Daniela ao amin'ny Dan. 8:11 (DIEM), izay antsoina koa hoe "Mesia Andriana" Dan. 9:25, "Mikaela andriananareo" - Dan. 10:21, ary "Mikaela, andrian-dehibe" - Dan. 12:1. Tsy misy azo antsoina amin'ireo anarana ireo afa-tsy i Jesosy Kristy. Izy no Andrianan'ny "maro be" (Dan. 8:10) no sady Mpisoronabe any an-danitra. Araka izany, ny fahefana papaly sy ny rafi-pivavahana soloiny tena dia manova sy manao izay hisoloany toerana ny asa maha-Mpisoronabe an'i Jesosy.

Nampitsahatra ny fanatitra isan'andro na ny fanatitra dorana izay natolotra ho an'Andriamanitra ilay tandroka kely ao amin'ny Dan. 8:11. Tandindona ireo fanatitra natao tao amin'ny tempolin'ny TT ireo, izay naneho ny asa ataon'i Jesôsy ho fanavotana ny mpanota. Mamela ny fahotana Izy ary hanadio ny fahotana ao amin'ny tempoly koa. Koa araka ny ambaran'ny faminaniana, dia soloin'ny fahefana papaly amin'ny fanelanelanan'ny pretra ny fanelanelanana ataon'i Kristy. Amin'ny alalan'ny fiankohofana sandoka tahaka izany no anesoran'ilay tandroka kely ny asa fanelanelanana ataon'i Kristy sy hanjerany ho amin'ny tany - ara-tandindona - ny fitoerana masina.

"Dia nazerany ho amin'ny tany ny fahamarinana; ary niasa izy sady nambinina"- Dan.8:12. Nambaran'i Jesôsy fa Izy no fahamarinana (Jao. 14:6), ary ny Tenin'Andriamanitra koa no fahamarinana (Jao. 17:17). Etsy andanin'izany anefa, noraran'ny fahefana papaly ny fandikana ny Baiboly ho amin'ny teny fitenin'ny olona. Nataony ho eo ambany fahefan'ny fiangonana ny fanazavana ny hevitry ny Baiboly, ary nampiarahiny tamin'ny Baiboly ny lovantsofina ho fitsipika fara-tampon'ny finoana.