Vakio amim-pahamalinana ny Dan. 8:8-12. Lafin-tany aiza no nizoran'ilay tandroka kely, ary nahoana no zava-dehibe ny fahatakarana izany?

Omaly isika dia nahita ireo tandroka efatra nifanandrify tamin'ireo lafin-tany efatra. Ambaran'ny Baiboly fa avy tamin'ny iray amin'ireo ilay tandroka kely. Iray amin'inona moa izany? Iray amin'ireo lafin-tany efatra sa iray amin'ireo tandroka efatra? (efa hitantsika fa maneho ireo jeneraly efatra an'i Aleksandra ireo tandroka efatra). Manambara amintsika ny fiteny hebreo fa avy amin'iray amin'ireo lafin-tany efatra izany tandroka kely izany. Antsoina hoe rivotra efatry ny lanitra koa ireo lafin-tany ireo. Taorian'ny fanjakana grika no nipoiran'ilay tandroka kely, ka mora foana amintsika ny mahita fa i Roma izany tandroka kely izany. Amin'ny voalohany dia ny fanjakana romanina no asehon'izany tandroka kely izany, saingy maneho ny fiangonana Katôlika romanina izy avy eo. "Maneho an'i Roma ilay tandroka kely. Tarnin'ny voalohany dia ny fanjakana romanina no hitan'i Daniela tamin'izany, izay niady tamin'ny Jiosy sy ny Kristianina tamin'ny andron'ny TV. Rehefa izay dia hita amin'ny maha-fiangonana Katolika romanina azy indray izany tandroka kely izany, ary hitan'i Daniela fa mitohy amin'ny hoavy hatramin'izao andro misy antsika izao ny fahefany." - SDABC, b. 4, t. 841.

Ambaran'ny Baiboly fa marin-drano no fanirin'ilay tandroka kely ary "nihalehibe indrindra nianatsimo sy niantsinanana ary nankany amin'ny tany mahafinaritra" - Dan. 8:9, izany. Manondro ireo faritra teo ambany fahefan'i Rôma ireo lafin-tany telo ireo. Nitodika nankamin'ny lanitra indray ilay tandroka kely, tahaka ilay tandroka kely ao amin'ny Dan. 7. Ireo tandroka roa ireo dia :

(1) samy kely tany am-piandohana (Dan. 7:8; Dan. 8:9);

(2) samy hahazo hery izy ireo aty aoriana (Dan. 7:20; Dan. 8:9);

(3) samy nampahory (Dan. 7:21,25; Dan. 8:10,24);

(4) samy nanandra-tena sy niteny ratsy an'Andriamanitra(Dan. 7:8,20,25; Dan. 8:10,11,25);

(5) samy namely ny vahoakan'Andriamanitra (Dan. 7:25; Dan. 8:24);

(6) samy nanao ny asany tamin'ny fe-potoana ara-paminaniana voafaritra ho azy izy ireo (Dan. 7:25; Dan. 8:13,14);

(7) samy haharitra mandra-pahatonga ny fiafaran'izaoa tontolo izao izy ireo (Dan. 7:25,26; Dan. 8:17,19); ary

(8) samy horavan'Andriamanitra (Dan. 7:11,26; Dan. 8:25).

Araka ny hitantsika, maneho amintsika ny fiangonana Katôlika romanina ilay tandroka kely ao amin'ny Dan. 7. Maneho amintsika io fahefana io ihany koa ny tandroka kely ao amin'ny Dan. 8. Ny fahefana farany eto ambonin'ny tany, araka izany, izay voalazan'ny Dan. 2 sy ny Dan. 7 ary ny Dan. 8 dia i Rôma, amin'ny maha-fanjakana romanina azy aloha, ary amin'ny maha-fiangonana Katôlika romanina azy koa.