Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 9 : Maloto tonga madio

Vakio ny amin'ilay nofy ao amin'ny Dan. 8. Mikasika inona izany nofy izany? Ahoana no anehoany ireo zavatra mitovy amin'izay hitantsika ao amin'ny Dan. 2 sy 7?

Efa hitantsika fa maneho ireo fanjakana izay hifehy izao tontolo izao ny Dan. 2 sy ny Dan. 7. Tahaka izany koa ny Dan. 8, saingy sary an'ohatra vaovao no ampiasainy. Maneho ireo biby nampiasaina tao amin'ny tempolin'Andriamanitra tety an-tany ireo sary an'ohatra ireo. Mahita ondrilahy sy osilahy isika, izay samy mifandraika amin'ny asa fanadiovan'Andriamanitra ny tempoliny any an-danitra amin'ny andro farany. Nampiasa ny ondrilahy sy ny osilahy ny mpisoronabe tamin'ny andron'ny TT rehefa nanao fanompoam-pivavahana; natolotra ho fanatitra izany. Amin'ny Andro Fanavotana ihany anefa no ahitana ny fanononana azy ireo miaraka. Nosafidina eto, araka izany, ireo biby anankiroa ireo mba hanehoana ny Andro Fanavotana izay ifantohan'ilay fahitana kokoa.

Mahita ondrilahy manana tandroka roa i Daniela ao amin'ilay fahitana. Manoto miankandrefana sy mianavaratra ary mianatsimo izany ondry izany (Dan. 8:4). Maneho izany fa nihanatanjaka ilay ondrilahy: "ary tsy nisy biby nahajanona teo anoloany, ary tsy nisy naharombaka izay mby teny an-tanany; fa nanao araka izay sitrapony izy ka tonga lehibe" - Dan. 8:4. Nohazavain'ilay anjely tao amin'ny nofin'i Daniela fa sary an'ohatra maneho ny fanjakana medianina sy persianina izany ondrilahy izany, ary maneho ireo fanjakana telo resin'izy ireo tamin'ny ady ireo lafin-tany telo.

Nahita osilahy nanan-tandroka lehibe indray i Daniela, dia ny fanjakana grika izany. Maneho an'i Aleksandra mpanjaka ny tandroka lehibe (Dan. 8:21). Ilay osilahy izay nandeha mafy kanefa "tsy nikasika ny tany" - Dan. 8:5 dia midika fa haingana tokoa ny nitomboan'izany fanjakana izany. Izany no antony anehoan'ny Dan. 7 ny tafik'i Aleksandra amin'ny leoparda manana elatra. Asehon'ny Dan. 8 amintsika izay nahazo ilay osilahy avy eo: "nefa nony nahery izy, dia tapaka ilay tandrony lehibe" - Dan. 8:8. Rehefa izay dia nisy tandroka efatra naniry teo amin'ny lohany. Tanteraka izany rehefa maty tany Babilona tamin'ny volana Jona 323 TlK i Aleksandra, tamin'ny faha-33 taonany, ka nifampizaran'ireo jeneraliny efatra ny fanjakany.