Nanome fahitana iray hafa an'i Daniela Andriamanitra tamin'ny taona 548/547 TlK. Hitantsika ao amin'ny Dan. 8 izany nofy izany, izay mampahafantatra ny asan'Andriamanitra amin'ny maha-Mpitsara Azy ao amin'ny Dan. 7. Hiverina ao an-tsainao fa manomboka amin'i Babilôna ny nofy ao amin'ny Dan. 2 sy Dan. 7; ao amin'ny Dan. 8 kosa dia manomboka amin'ny Medianina sy ny Persianina izany. Efa tsy nanana fahefana intsony mantsy i Babilôna tamin'izany andro izany (548/547 TlK). Ny Persianina indray no nandimby azy ka nanjary fanjakana matanjaka indrindra teto ambonin'ny tany. Ho hitantsika fa mitovy ny zavatra ampahafantarin'ny Dan. 7 sy ny Dan. 8. Miova kosa ny fomba fiteny sy ny tandindona ampiasaina ao amin'ny Dan. 8, satria mifantoka kokoa amin'ny fanadiovana ny fitoerana masina izay mifandraika amin'ny Andro Fanavotana any an-danitra izany. Izany no teboka mampiavaka azy. Ny Dan. 7 dia maneho ny fitsarana any an-danitra sy ny Zanak'olona mandray ny fanjakana; ny Dan. 8 kosa dia maneho ny fanadiovana ny fitoerana masina. Araka ny fitoviana hita eo amin'ireo toko roa ireo, dia mifandraika amin'ny toe-javatra momba ny fitsarana ao amin'ny Dan. 7 ny fanadiovana ny fitoerana masina any an-danitra resahin'ny Dan. 8.