Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 8 : Avy amin'ny ranomasina misamboaravoara ho amin'ny rahon'ny lanitra

Rehefa nifarana ny fanjakana romanina, dia nanararaotra izany ny Evekan'ny fiangonana tany Rôma ka nanao ny tenany ho mpitarika ambony indrindra tea amin'ny tananan'i Rôma. Tamin'ny taona 538 TrK no nitrangan'izany. Rehefa izay dia nampikambana ny heriny ny fiangonana Katolika Romanina sy ny fanjakana rômanina fahiny. Koa nanao ny tenany ho toy ny mpanjakan'i Rôma tamin'ny lafiny maro ny Papa. Izany no nahatonga ny fiangonana hifehy ny fivavahana sy ny fitondram-panjakana. Nofaranan'i Napoleon anefa io fahefan'ny fiangonana io tamin'ny taona 1798. Tsy namarana an'i Rama anefa ny fikomian'i Napôléon tamin'ny fiangonana Katôlika Rômanina, fa namarana kosa ny fanenjehan'ny fiangonana ny vahoakan'Andriamanitra. Koa nifarana ny fahefan'ny fiangonana teto an-tany, fa ny fampianarany kosa tsy mba nifarana. Mbola mampianatra hevitra mifanohitra amin'ny Tenin'Andriamanitra hatrany ny fiangonana mandraka ankehitriny. Milaza tokoa mantsy ny fiangonana fa maka ny toeran'i Kristy eto an-tany ny papa, ka manana ny fahefan'i Jesôsy rehetra mba ho mpanjaka sy hamela heloka. Mirehareha koa ny fiangonana fa novainy ho Alahady ny Sabata. Iray amin'ireo fampianaran-disony koa ny afo fandiovana, izay toerana lazain'ny fiangonana fa andehanan'ny fanahin'ny olona rehefa maty izy. Mankao amin'ny afo fandiovana ny olona mba hijalijaly ka ho tsara sy madio. Rehefa avy nijaly tsara izy, dia havelan'Andriamanitra hiditra any an-danitra. Mampianatra koa ny fiangonana fa tokony hiaiky ny helony amin'ny pretra ny olona. Tsy mpanota koa ve anefa ireo pretra ireo? Ankoatra izay, ampianarin'ny fiangonana koa ny lainga fa amin'ny alalan'ny asa soa no ahafahanao mahazo miditra any an-danitra.

"Tsy azon'ny olombelona atao ny hahatohitra ireo fiampangana ataon'ilay fahavalo amin'ny herin'ny tenany. Miaiky ny fahotany eo anatrehan'Andriamanitra izy amin'ny fitondrana izata akanjo maloto. Koa, Jesôsy, Ilay Mpisolovava antsika, no miady amin'ny fomba mahomby ho azy amin'izay. Miaro azy Izy, ary noho ny amin'ny fanatitra teo Kalvary, dia maharesy ilay mpiampanga Izy. Ny fankatoavany tanteraka ny lalàn'Andriamanitra no nahazoany ny fahefana rehetra any an-danitra sy ety an-tany, ary mitaraina amin'ny Rainy Izy mba hanomezany ny famindrampony amin'ny mpanota sy mba hampihavanana azy Aminy indray. (...) Ary amin'izay miankina Aminy dia omeny izao fanomezan-toky izao manao hoe: `Indro, efa nesoriko ny helokao, ary hampiakanjoiko akanjo fihaingoana hianao' - Zak. 3:4" - MM, t. 477. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Jereo indray ireo fanazavana rehetra nianarantsika momba ilay tandroka kely tamin'ity herinandro ity. Nahoana ireo fanazavana ireo no tokony hiaro antsika amin'ny hevi-diso momba ny hoe iza marina moa io fahefana io?