lnona no mitranga amin'ny vahoakan'Andriamanitra araka izay lazain'ireto andininy manaraka ireto? Dan. 7:18,21,22,25,27. 

Famaritana ny vahoakan'Andriamanitra ny hoe "olo-masin'ny Avo Indrindra" (Dan. 7:18). Mahatoky amin'ny Tenin'Andriamanitra izy ireo, ka izany no antony anenjehan'ny tandroka kely azy. Entina anehoana ny fiangonana Katôlika Rômanina io tandroka kely io. Marina fa nanenjika ny Kristianina ny fanjakana rômanina mpanompo sampy (ilay bibidia fahefatra). Ny fanenjehana ny vahoakan'Andriamanitra ao amin'ny Dan. 7:25 anefa dia avy amin'ilay tandroka kely, izay tsy nipoitra raha tsy taorian'ny fiafaran'ny fanjakana rômanina mpanompo sampy.

Tsy hiharan'ny fampijaliana ataon'ny fahefana eto an-tany mandrakizay anefa ny vahoakan'Andriamanitra. Hisolo ny fanjakana rehetra eto an-tany tokoa mantsy ny fanjakan'Andriamanitra. Misy zavatra iray mahaliana tokoa momba io fanjakana io. Hitantsika ao amin'ny fahitan'i Daniela fa ilay Zanak'olona dia nomena fanapahana sy voninahitra ary fanjakana" - Dan. 7:14. Ao amin'ny fanazavana nomen'ny anjely anefa dia ny "olo-masin'ny Avo Indrindra" no hahazo ny fanjakana (Dan. 7:18). Tsy misy hevitra mifanipaka eto. Sady Andriamanitra no isan'ny fianakavian'ny olombelona ilay Zanak'olona. Noho izany, ny fandreseny dia fandresen'ireo izay soloiny tena koa, dia ny vahoakan'Andriamanitra izany.

Rehefa nanontany ny mpisoronabe raha toa ka i Jesôsy no Mesia, Zanak'Andriamanitra, dia namerina izay voalazan'ny Sal. 110:1 sy ny Dan. 7:13,14 i Jesôsy. Hoy Izy: "Izaho no Izy; ary ho hitanareo ny Zanak'olona mipetraka eo ankavanan'ny Hery sady avy eo amin'ny rahon'ny lanitra" - Mar. 14:62. Koa i Jesôsy no Ilay mijoro ho antsika any amin'ny fitsaran'ny lanitra. Efa nandresy an'i Satana Izy, ka mizara ny fandreseny arninireo rehetra manatona Azy. Noho izany, tsy misy antony tokony hatahorantsika. Araka izay Paoly mazava tsara: "Kanefa amin'izany rehetra izany dia manoatra noho ny mpandresy isika amin'ny alalan'llay tia antsika. Fa matoky aho fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na ireo fanapahana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na hery, na ny ambony, na ny ambany, na inona na inona  amin'izao zavatra ary rehetra izao, dia tsy hahasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesôsy Tompontsika" - Rôm. 8:37-39.