Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : NY BOKIN'I DANIELA
Catégorie : Lesona 8 : Avy amin'ny ranomasina misamboaravoara ho amin'ny rahon'ny lanitra

Vakio izay voalaza momba ny tandroka kely ao amin'ny Dan. 7:7,8, 19-25. Avy amin'ilay bibidia fahefatra ary mbola mitoetra ho ampahan'izany ny fahefana asehon'ny tandroka kely. Iza io fahefana io? 

Hitantsika omaly fa ny fanjakan'i Rôma tamin'ny andron'ny Baiboly no asehon'ilay bibibia manana nify vy sy tandroka folo. Asehon'ireo nifiny sy tandrony ireo fa tena lozabe io Rôma io. Andeha hodinihintsika ny momba ilay tandroka kely sy ny fahefana asehon'izany. Iza izy io? Manana tandroka folo ny biby fahefatra, araka izay voalaza ao amin'ny fahitan'i Daniela. Nendahina ny telo tamin'ireo tandroka ireo mba hanome toerana ho an'ilay tandroka kely. Manana mason'olombelona io tandroka kely io ary "miteny zavatra mihoa-pampana" - Dan. 7:8. Koa mazava izany fa io tandroka kely io dia nipoitra avy tamin'ilay biby mahatsiravina fahefatra, izay anehoana ny fanjakana romanina tamin'ny andron'ny Baiboly. Amin'ny lafiny iray dia mbola manao ny sasany amin'ireo zavatra nataon'ny fanjakana rômanina ihany ilay tandroka kely, ka tena mitovy amin'ny fanjakana rômanina mihitsy. Endrika hafa isehoan'i Roma aty aoriana fotsiny izy io.

Hitan'i Daniela fa niady tamin'ny vahoakan'Andriamanitra io tandroka kely io. Nohazavain'ny anjely taminy fa mpanjaka iray izay hanao zavatra tsy ara-dalàna anankitelo izy io: (1) hiteny hanohitra ny Avo Indrindra izy; (2) hampahory ny olo-masin'ny Avo Indrindra izy; ary (3) hitady hanova ny fotoana sy ny lalàna nomen'Andriamanitra izy. Vokatr'izany, hatolotra ho eo ambany fanapahany ny vahoakan'Andriamanitra, mandritra ny fetr'andro iray sy ny fetr'andro roa ary ny antsasaky ny fetr'andro" - Dan. 7:25. Eto ny voambolana hoe "fetr'andro" dia midika hoe "taona", ka ny hoe "fetr'andro roa" izany dia midika hoe "roa taona", ary ny "antsasaky ny fetr'andro" dia midika ho enim-bolana na tapa-taona. Koa vanim-potoana misy telo taona sy tapany ara-paminaniana izany io. Firy taona ara-bakiteny izany eo amin'ny faminaniana momba ny fotoana? Rehefa ampiasaintsika ny fitsipika hoe andro iray mira taona iray (Nom. 14:34; Ezek. 4:6), ny telo taona sy tapany ara-paminaniana dia midika ho 1260 taona ara-bakiteny. Mandritra io fotoana io dia hiady amin'Andriamanitra ilay tandroka kely, hanenjika ny olo-masina, ary hitady hanova ny lalàn'Andriamanitra.

Vakio izay voalaza momba ilay lehilahin'ota ao amin'ny 2 Tes. 2:1-12. Araka izay inoantsika, iza io lehilahin'ota io, ary nahoana? lnona no mampitovy azy amin'ilay tandroka kely?