Sabata hariva 

Amin'ity herinandro ity isika dia handinika ny fahitana ao amin'ny Dan. 7. Fahamarinana iray mitovy ihany no asehon'ny fahitan'i Daniela sy ny fahitan'i Nebôkadnezara ao amin'ny Dan. 2. Mamelabelatra misimisy kokoa izay aseho ao amin'ny Dan. 2 anefa ny fahitan'i Daniela ao amin'ny Dan. 7.

Voalohany, nahita ranomasina i Daniela. Nampisamboaravoara io ranomasina io tamin'ny laniny rehetra ny rivotra. Mampahatsiahy antsika ny tany mialoha ny nanomezan'Andriamanitra azy endrika sy namenoany azy aina ny rano. Tamin'izay fotoana izay dia foana sy rakotra haizina ny tany (vakio ny Gen. 1:2). Tsikaritra ao amin'ny fahitan'i Daniela fa nampisamboaravoara ny rano ny rivotra efatra.

Faharoa, ireo biby ao amin'ny fahitana dia biby maloto no sady fitambaram-biby samihafa. Koa tsy zavatra noforonin'Andriamanitra tamin'ny nahariany izao tontolo izao ireo biby ireo.

Fahatelo, nifehy ny olona sy ny fanjakana rehetra eto an-tany ireo biby ireo. Hitantsika amin'izany fa nandroba ny fanapahana nomen'Andriamanitra an'i Adama tao amin'ny saha Edena ireo biby ireo.

Fahefatra, ho avy i Jesôsy, ilay Zanak'olona, ka hamerina ny fanapahana amin'ny olona tena tompon'izany. Azon'i Jesôsy daholo indray izay rehetra verin'i Adama tao amin'ny saha Edena. Manampy antsika hamantatra ny sary ankapobeny asehon'ireo famantarana ampiasaina ao amin'ny fahitan'i Daniela io fanoritsoritana eo ambony io. Soa ihany fa nisy anjely nanazava ny ampahany betsaka amin'izany fahitana izany mba hahafahantsika mahatakatra izany.