Antsoina hoe "Firaketana ireo olo-malazan'ny finoana" ny Heb. 11, ary rariny ny anaovana izany. Maneho amintsika ny finoana sy ny asa lehibe nataon'ireo vahoakan'Andriamanitra izany. Milaza amintsika ny bokin'ny Hebreo fa nisy ny mpanompon'Andriamanitra izay "nanakombona ny vavan'ny liona" - Heb. 11:33. Azo antoka fa i Daniela no asehon'io toko sy andininy io. Mahafinaritra ny tantaran'i Daniela, saingy tokony hotsaroantsika miaraka amin'izay koa fa tsy ireo maherifon'ny finoana rehetra no afa-niala tamin'ny fahafatesana tahaka an'i Daniela. Maneho amintsika koa ny Heb. 11 fa maro ny olona niaritra fahoriana sy fahafatesana noho ny finoany. Asain'Andriamanitra mijoro ho vavolombelony amin'ny alalan'ny fahafatesana noho ny finoany tokoa mantsy ny sasany amin'ireo mpanompony. Koa tsy mampianatra antsika ny tantaran'i Daniela fa hanao fahagagana mandrakariva Andriamanitra mba hamonjena izay rehetra tojo zava-tsarotra. Maro ny lehilahy sy vehivavy maty noho ny finoany an'i Jesôsy, kanefa fitsipika manan-danja no ampianarin'ny tantaran'i Daniela antsika: mifehy ny zava-drehetra mitranga Andriamanitra. Amin'ny fiavian'i Jesôsy fanindroany dia hamonjy ireo zanany rehetra amin'ny fahotana sy ny fahafatesana Izy. Hianarantsika bebe kokoa ny amin'izany ao amin'ny toko manaraka ao amin'ny bokin'i Daniela. 

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA: 

1. Mpandinika frantsay nanana ny lazany i Jean Paul Sartre. Nambarany fa miezaka mafy ny hitovy amin'Andriamanitra ny olombelona. Ahoana no hanampian'izany fanambarany izany antsika hahatakatra ny antony nahalavo an'i Dariosa mpanjaka tao amin'ny fandrika nataon'ireo mpitarika be fialonana? Nahoana isika no tokony hitandrina mba tsy ho lavo ao anatin'izany fandrika izany? Nahoana izany no mampidi-doza? Inona avy ireo fomba hafa ataontsika olombelona mba hitoviantsika amin'Andriamanitra? 

2. Inona no asehonao amin'ny hafa momba ny fahatokianao amin'Andriamanitra sy ny lalàny? Andeha atao hoe nametrahana izao fanontaniana izao ireo olona mahafantatra anao: "Hitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitre ve [ny anaranao] raha hamoizany ny asany na ny ainy mihitsy aza izany?" Inona no mety ho valin'izany?

3. Inona no hitanao eo amin'i Daniela, izay nahatonga azy ho mpanompon'Andriamanitra mahatoky? Nahoana Andriamanitra no nampiasa azy tamin'ny fomba lehibe mba hanao ny asany ety an-tany? Miaraka amin'ny fanampian'Andriamanitra, ahoana no hahatonga anao ho tahaka an'i Daniela? 

4. Fomba ahoana no mety ho nanamarinana an'i Daniela, teo onatrehan'ilay didim-panjakana, raha nanapa-kevitra ny hanova ny fomba fivavahany izy? Sa mety ho marimaritra iraisana mampidi-doza izany? Raha eny, nahoana?