Vakio ny Dan. 6:11-23. lnona no nambaran'ny mpanjaka tamin'i Daniela, izay maneho ny maha-vavolombelon'Andriamanitra mahatoky an'i Daniela?

Tazan'ireo mpanao teti-dratsy ireo taty aoriana kely fa nivavaka i Daniela, izany hoe manao araka izay andraran'ilay didim-panjakana. Rehefa nitondra ny fiampangana teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo dia tamin'ny fomba fanaovana tsinontsinona no niresahany ny amin'i Daniela: "ilay Daniela, isan'ny babo avy amin'ny taranak'i Joda" - Dan. 6:14. Eo imason'izy ireo dia tsinontsinona ilay anankiray amin'ny tandapa ambony tao amin'ny fanjakana, ilay tian'ny mpanjaka indrindra, fa "babo" fotsiny ihany. Ankoatra izany dia manao izay hahatezitra ny mpanjaka amin'i Daniela izy ireo amin'ny filazana fa i Daniela "dia tsy manaiky anao, na ny lalàna izay nasianao sonia , ry mpanjaka ô" - Dan. 6:14. Tsapan'ny mpanjaka izao fa voafandrika izy raha nanasonia ilay didim-panjakana. Ambaran'ny Soratra Masina fa "nanao izay tratry ny heriny hamonjy azy mandra-pilentiky ny masoandro" - Dan. 6:15, izy. Tsy misy na inona na inona azony atao anefa mba hanavotana ilay mpaminany amin'ny famaizana efa voalaza. Tsy maintsy ampiharina antsakany sy andavany ilay lalàn'ny Medianina sy Persianina tsy azo ovana. Tamim-pahalainana no nanomezan'ny mpanjaka baiko ny hanipazana an'i Daniela ao an-davaky ny liona. Na dia nanao izany aza anefa i Dariosa dia nitaratra fanantenana ny teny nambarany, izay toy ny vavaka nanao hoe: "Andriamanitrao izay tompoinao mandrakariva anie hamonjy anao" - Dan. 6:17. 

Tsy ambaran'ny Baiboly amintsika izay nataon'i Daniela tao an-davaky ny liona, saingy azo antoka fa nivavaka izy. Nanome voninahitra ny finoany Andriamanitra ka nandefa ny anjeliny mba hiaro azy. Tsy nahitana ratra i Daniela rehefa tonga ny maraina; vonona hiatrika ny asany indray izy. Izao no nambaran'i EGW: "Tsy nanakana ireo fahavalon'i Daniela hanipy azy tao an-davaky ny liona Andriamanitra. Navelany ny devoly sy ireo olon-dratsy hanatanteraka ny fikasany hatramin'izany fomba izany. Ny mba hamirapiratra bebe kokoa ny fanafahana ny mpanompony sy ho faharesena tanteraka ho an'ireo fahavalon'ny fahamarinana sy ny fahitsiana no anton'izany" - MM, t. 444.

Tsara fiafara ny tantaran'i Daniela, saingy ahoana ny amin'ireo tantara tsy tahaka izany (vakio ny Mar. 6:14-29)? Ahoana no tokony hahatakarantsika ireny tantara ireny?