Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 7: Avy tao an-davaky ny liona mankamin'ny fonenan'ny anjely

"Fa hianao kosa, raha mivavaka, dia midira ao amin'ny efi-tranonao, ka rehefa voarindrinao ny varavaranao, dia mivavaha amin`ny Rainao, Izay ao amin'ny mangingina: ary ny Rainao, izay mahita ao amin'ny mangingina no hamaly anao" - Mat. 6:6. 

Vakio ny Dan. 6:10. Nahoana i Daniela no tsy nivavaka tamim-pahanginana fotsiny mba tsy ho hitan'iza na iza?

Olom-panjakana nanana traikefa betsaka i Daniela, ary nahatoky tamin'ny mpanjaka; kanefa nataony loha laharana ny fahatokiana tamin'Andriamanitra. Io mpanompon'Andriamanitra io irery, tao amin'ny fanjakana, no nahafantatra ny marina tao ambadiky ny didin'ny mpanjaka. Tsy hitan'ny mpanjaka mantsy izany tamin'ny voalohany. Noheveriny ho fomba iray hanamafisana ny fanjakany izany, kinanjo fomba iray hoentin'ireo mpitarika be fialonana hamonoana an'i Daniela. 

Mazava loatra fa miorina eo amin'ny ady lehibe ifanandrinan'Andriamanitra sy ny herin'ny ratsy ny antony sy ny zavatra manosika ireo tandapa ho amin'izany teti-dratsy izany. Tamin'ny andro niainan'i Daniela (539 TlK) dia efa nomen'Andriamanitra azy ny nofy ao amin'ny Dan. 7 (553 TlK) sy ny Dan. 8 (551 TlK). Takany, araka izany, fa ilay didin'ny mpanjaka dia tsy teti-pitondrana tsotra an'olombelona fa ohatra maneho ilay ady lehibe manerana izao rehetra izao. Namangy an'i Daniela ny anjely ao amin'ny Dan. 7 ary nampiseho taminy fa hamonjy ny olony i Jesôsy amin'ny andro farany. Azo antoka fa nanome fanantenana sy herin-tsaina hoenti-miatrika ireo olana eo anoloany izany. Azo heverina koa fa nieritreritra ny amin'ny fanandraman'ireo namany izy, izay nanana herin-tsaina ka nijoro teo anatrehan'ny didin'i Nebôkadnezara (Dan. 3).

Tsy nanova ny fahazarany tamin'ny fivavahana i Daniela; notohizany hatrany ny fivavahana intelo isan'andro, nitodika nanandrify an'i Jerosalema. Voalazan'ilay lalàna persianina fa tsy misy na iza na iza afaka mivavaka amin'olona na andriamanitra ankoatra ny mpanjaka, mandritra ny telopolo andro. Tsy nanafina na nanarontsarona ny fiainam-bavaka nananany anefa i Daniela nandritra izany fotoana izany. Izy irery no nanohitra ny didin'ny mpanjaka teo anatrehan'ireo goverinora sy tandapa am-polony maro. Nasehony tamin'ny fiainam-bavaka miharihary nananany fa ambony noho ny fankatoavana ny mpanjaka sy ny didiny hentitra ny fankatoavana an'Andriamanitra.

Vakio ny Asa. 5:27-32. Mazava tokoa ny fananarana etoana, kanefa nahoana isika no tokony hahazo antoka fa mifanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra tokoa izay ataontsika rehefa manao zavatra manohitra ny lalàn'olombelona isika? (Eritrereto ny amin'ireo olona izay nisafidy ny ho faty toy izay hamadika ny finoana na rafi-pivavahana izay inoantsika fa tsy marina!)