Nialona an'i Kristy i Losifera na dia tany an-danitra, toerana tonga lafatra, aza. "Nitsiriritra sy nialona an'i Jesôsy Kristy i Losifera. Rehefa niondrika teo anatrehan'i Jesôsy  ireo anjely rehetra ho fanekena ny fahalehibeazany sy ny fahambonian'ny fahefany ary ny fitsipiny feno fahamarinana, dia mba niondrika niaraka tamin'izy ireo koa izy; fitsiriritana sy fankahalana anefa no nameno ny fony" -SR, t. 14. Fihetsehampo mampidi-doza ny fialonana, ka na ny Didy folo aza dia ahitana didy mandrara ny fitsiriritana, izay mifanindran-dalana amin'ny famonoana sy ny halatra (jereo ny Eks. 20:17). 

Vakio ny Dan. 6:1-5 sy ny Gen. 37:11 ary ny 1 Sam. 18:6-9. lnona no anjara toerana tanan'ny fialonana ao amin'ireo tantara ireo?

Nahafaly ny mpanjaka ny fahaizan'i Daniela, kanefa nahavelom-pialonana ireo mpitarika hafa tao amin'ny fanjakana. Nanao tetika izy ireo, araka izany, mba hahatonga azy tsy ho eo intsony. Niezaka nitady izay zavatra tsy mety ataon'i Daniela izy ireo mba hilazany izany amin'ny mpanjaka; kanefa "tsy nahita izay hiampangany azy na izay tsininy akory ireo, satria marina izy, ka tsy nisy kilema na tsiny hita taminy" - Dan. 6:5. Ny teny arameanina izay nadika hoe "marina" dia azo adika ihany koa hoe "mendri-pitokiana".

Tsy nanan-tsiny i Daniela ka tsy nahita na inona na inona hanaovana fiampangana tsy marina hamelezana azy, ireo tandapa. Hitan'izy ireo koa fa mahatoky amin'Andriamanitra sy ny lalàny i Daniela. Tsy ela dia hitany fa tsy maintsy hamorona toe-javatra izy ireo, izay hahatonga azy hiatrika safidy sarotra eo amin'ny fankatoavana ny lalan'Andriamanitra na ny lalana apetraky ny fanjakana. Azony antoka fa hifidy ny hankatò ny lalàn'Andriamanitra i Daniela, ary rehefa manao izany izy dia azon'izy ireo atao ny manao izay hahafaty azy. Fantany tsara i Daniela fa hitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra. Maneho amintsika ny mampiavaka an'i Daniela izany, dia ny fananany fahatokiana. Ohatra tsara ho antsika izy!