Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 6: Mpanjaka iray fongana noho ny avonavona

Vakio izay voalaza momba ny fahalavoan'i Babylonan'i Belsazara ao amin'ny Dan. 5:29-31. Vakio koa izay voalaza momba an'i Babilôna amin'ny andro farany ao amin'ny Apôk. 14:8; Apok. 16:19 ary Apok. 18:2. Inona no ambaran'ny fahalavoan'i Babylônan'i Belsazara momba an'i Babylona amin'ny andro farany?

Nihazona ny teniny tamin'i Daniela ny mpanjaka Belsazara, na inona na inona hadisoany. Koa nomeny Daniela ny valisoany. Vaovao ratsy tokoa no nomen'i Daniela azy, saingy asehon'ny fanomezany ireo valisoa ireo fa afa-po tamin'ny fanazavana nataon'i Daniela izy ary ekeny izany. Asehon'ny faneken'ny mpanjaka izany fanazavana izany koa fa takany fa ny Andriamanitr'i Daniela no mifehy ny zavatra rehetra. Mahagaga fa eken'i Daniela ankehitriny ny fanomezana nolaviny teo aloha. Nahoana izy no niova hevitra? Angamba tian'i Daniela naseho tamin'ny mpanjaka fa tsy tonga teo izy mba hahazo zavatra ho an'ny tenany manokana. Ankoatra izay, tsy misy tombambidiny intsony ireo fanomezana ireo satria efa hifarana ny fanjakan'i Babilôna. Fantany fa ho mpanapaka fahatelo ao amin'ny fanjakana mandritra ny ora vitsy ihany izy. Koa angamba nanaiky ny fanomezan'ny mpanjaka noho ny fahalalam-pomba fotsiny izy.

Nifarana araka izay nambaran'i Daniela mpaminany mihitsy i Babilôna. Ary tena vetivety no nitrangan'izany. Raha nanao fanasana ny mpanjaka sy ny mpanolotsainy, dia nalain'ny Persianina ny tanana, saingy tsy nila niady akory izy ireo. Tsara ny mahatsiaro fa nikoriana namakivaky teo afovoan'ny tanana ny ony Eofrata. Koa ambaran'ny mpahay tantara Herodote fa nandavaka lakan-drano lavabe teo akaiky tea ny Persianina, ka nataony izay hikorianan'ny ony Eôfrata tao amin'izany lakan-drano izany. Rehefa izay dia nandeha teo amin'ilay renirano efa ritra izy ireo ka niditra tao Babilôna. Tamin'io alina io ihany no namonoana an'i Belsazara. Nabônidosa rainy kosa efa nandao ny tanana, saingy nitolo-batana tamin'ireo mpanapaka vaovao taty aoriana. Tamin'izany fomba izany no nifaranan'ny fanjakana matanjaka indrindra fantatr'izao tontolo izao hatramin'io fotoana io. Tsy misy intsony i Babilôna, ilay loha volamena. 

"Nomen'Andriamanitra tombontsoa fanararaotra maro i Belsazara mba hahafantarana sy hanaovana ny sitrapon'Andriamanitra. Hitany ny nandroahana an'i Nebôkadnezara raibeny tsy ho isan'ny fiarahamonin'ny olombelona. Hitany koa ny nanesoran'Andriamanitra ny fahaizan'ny raibeny izay nireharehany fatratra. Mbola hitany koa ny nanalana ny mpanjaka tsy ho eo amin'ny fanjakany, ka nalefa nonina niaraka tamin'ny bibidia tany an-tsaha. Tia fahafinaretana sy nanandra-tena anefa i Belsazara, ka voafafa avokoa ny lesona rehetra tsy tokony nohadinoiny na oviana na oviana. Koa naveriny indray ny fahotana izay nitondra famaizana mafy tamin'i Nebokadnezara. Nariany foana ny tombontsoa fanararaotra nomen'Andriamanitra azy mba hahafantarany ny marina." — BE, 25 Aprily 1898.