Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 6: Mpanjaka iray fongana noho ny avonavona

Vakio ny Dan. 5:13-28. Milaza i Daniela eto fa ho faty tsy ho ela ny mpanjaka. Inona no antony nomen'i Daniela azy? 

Tao anatin'ny savorovoro lalina ny mpanjaka ka voatery nangataka ny fanampian'i Daniela izy. Toa nanao izany tamim-pisalasalana ihany anefa izy. Mety hilaza zavatra misimisy kokoa momba ny fihetsiky ny mpanjaka manoloana ny Andriamanitr'i Daniela izany, fa tsy dia manoloana an'i Daniela loatra.

Hanampy ny mpanjaka i Daniela, saingy nasainy notazonin'ny mpanjaka ihany ny fanomezany. Milaza zavatra betsaka momba ny laharam-pahamehan'i Daniela sy ny toetrany koa izany teniny izany. Takany ny hevitr'ilay hafatra, ka tsapany fa tsy ho ela intsony koa dia ho zava-poana ny valisoan'ny mpanjaka.

Koa nanameloka ny mpanjaka noho ny heloka anankitelo i Daniela. Voalohany, meloka i Belsazara satria tsy nandray lesona avy tamin'ny fanandraman'i Nebôkadnezara mihitsy izy. Ahoana no ahafantarantsika izany? Satria tsy nibebaka izy, ary tsy mba nampietry ny tenany tahaka izay nataon'i Nebôkadnezara raibeny. Faharoa, nampiasa ireo kapoaka volamena sy volafotsy avy tao amin'ny tempolin'Andriamanitra izy mba hisotroany sy ny namany divay sy hankalazany ny andriamaniny. Fahatelo, tsy mba nankalaza sy nanome voninahitra an'Andriamanitra ny mpanjaka. Andriamanitra anefa no Ilay "mitana ny ainao sady Tompon'ny alehanao rehetra" - Dan. 5:23. Rehefa avy nilaza ny tsy fahombiazan'ny mpanjaka i Daniela, dia nanazava indray ny hevitr'ilay hafatra. Nosoratana tamin'ny matoanteny anankitelo fotsiny amin'ny fiteny arameanina izany, ka naverina indroa ny matoanteny voalohany. Tokony ho takatry ny mpanjaka sy ny olon-kendriny ihany ny hevitra fototr'ireo voaxnbolana ireo: MENE: "voaisa"; TEKELA: "voalanja"; ary OPARESINA: "zarazaraina". Inona anefa no hevitr'izany rehetra izany?

Tokony hotsaroantsika izay nitranga teo amin'ny tantara taorian'io, dia ho takatsika kokoa ny hevitry ny voambolana rehetra. Tao am-bavahadin'i Babilôna ny tafika medo-persianina tamin'io fotoana io, ka tsy maintsy ho nahafantatra ny mpanjaka sy ny olon-kendriny fa nifono fampitandremana io hafatra io. Misy zavatra mahatsiravina nananontanona, saingy tsy sahy nilaza izany tamin'ny mpanjaka ny olon-kendriny. I Daniela ihany no nanana herimpo nilaza izany tamin'ny mpanjaka. Izy irery koa no afaka namaha ilay zava-miafina ka nilaza ny heviny feno tamin'ny mpanjaka: "Mene, voaisan'Andriamanitra ny nanjakanao ka taperiny amin'izao; Tekela, efa voalanja tamin'ny mizana hianao, ka indro, latsa-danja; Paresa, zarazaraina ny fanjakanao ka omena ho an'ny Mediana sy ny Persiana" - Dan. 5:26-28. Tsy dia tenim-pampiononana sy fampaherezana loatra izany.