Lesona 4 : Avy amin'ny lafaoro misy afo mirehitra ho amin'ny lapa

Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 3:1-15; Apôk. 13:11-18; Eks. 20:3-6; Dan. 3:19-27.
Tsianjery: "Indro, Andriamanitra Izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tànanao, ry mpanjaka ô" - Dan. 3:17.

"Tamin'ireo teny ireo [Dan. 3:17] no nanehoan'ny naman'i Daniela telo mirahalahy ny finoany tamin'ny fanjakan'i Babilôna iray manontolo. Nasehon'izy ireo fa ilay Andriamanitra ivavahany no hany Andriamanitra marina sady velona. Tsy maintsy naneho ny fanajany an'Andriamanitra ireo mpanompony ireo mba handresena lahatra ireo mpanompo sampy ireo ny amin'ny herin'ilay Andriamanitra velona sy ny fahalehibeazany. Tsy maintsy nasehon'izy ireo fa Izy irery ihany no homeny voninahitra sy hiankohofany. Nasehon'ireo koa fa vonona ny ho faty ho an'Andriamanitra izy ireo. Nasehon'ireo zatovo anankitelo tamin'ny Babilônianina fa tsy misy zavatra afaka hitarika azy ireo hiankohoka sy hivavaka amin'ny sampy. Mirakitra lesona sarobidy maro ho antsika amin'izao andro farany izao io tantara io" - HP, t. 149, nasiam-panamboarana.

Amin'ny andro farany koa dia tsy maintsy hanao fijoroana ho an'ny finoantsika isika. Asehon'ny Baiboly antsika fa hisy fitsapana momba ny fiankohofana koa amin'ny andro farany, saingy maneran-tany mihitsy izany. Hotandindomin-doza ny aintsika, dia tahaka ny an'ny naman'i Daniela telo mirahalahy ihany. Koa ilaintsika ny mandalina ny Dan. 3, izay maneho ny fanandramana tsy maintsy hatrehin'ireo mahatoky amin'Andriamanitra amin'ny andro farany.

Vakio izay voalaza momba ilay sariolona volamena ao amin'ny Dan. 3:1-7. Inona no nanosika ny mpanjaka hanao io sariolona io?

Hitantsika tany aloha tany fa nahazo nofy ny mpanjaka Nebôkadnezara. Teo ho eo amin'ny roapolo taona taty aoriana, dia nanamboatra sariolona goavambe izy. Toa tsy hadinon'ny mpanjaka intsony mihitsy mantsy ilay nofy sy ilay fahamarinana fa tsy maintsy hodimbiasan'ny fahefana hafa i Babilôna. Koa nanao sariolona lehibe izy, ary nataony volamena nanomboka tamin'ny lohany hatrany amin'ny faladiany izany. Tsy afa-po amin'ny maha-loha volamena azy fotsiny mantsy izy satria tiany haharitra mandrakizay ny fanjakany. Koa nataony volamena avokoa ilay sariolona iray manontolo. Tamin'izany no nanehoany tamin'ny olom-peheziny fa haharitra mandritra ny tantara hifandimby ny fanjakany.

Feno avonavona tokoa ny mpanjaka. Mampahatsiahy antsika ireo mpanorina ny tilikambon'i Babela izany avonavona izany. Sahy nihaika ny herin'Andriamanitra, tao anatin'ny fireharehany, ireo olona ireo tamin'ny nananganany tilikambo nanaka-danitra. Feno fireharehana tahaka izany koa i Nebôkadnezara teto. Efa nahavita zavatra betsaka izy tamin'ny maha-mpifehy an'i Babilôna azy, ka tsy afa-miaina miaraka amin'ny eritreritra fa hifarana ny fanjakany indray andro any. Koa nanao sariolona lehibe izy mba hanehoana ny heriny sy handrefesany ny fahatokian'ny olony. Haneho amin'ny mpanjaka izay mahatoky aminy sy tsy mahatoky aminy izany.

Tokony hotsaroantsika koa fa nanana tombontsoa anankiroa ny mpanjaka mba hahafantarana ilay Andriamanitra marina. Voalohany, nitsapa ireo zatovo hebreo izy taorian'ny nahavitan'izy ireo ny fiofanany. Hitan'ny mpanjaka tamin'izay fa nanantombo avo folo heny ny fahendren'ireo tanora hebreo ireo raha oharina amin'ny an'ny olon-kendry hafa rehetra tao Babilôna. Faharoa, nampahatsiahivin'i Daniela azy sy nohazavainy taminy ny nofiny, rehefa tsy nisy nahavita izany avokoa ireo olon-kendry rehetra. Notaterin'i Daniela tamin'ny mpanjaka koa ny eritreritry ny sainy. Koa niaiky ny mpanjaka fa ambony noho ny andriamanitra rehetra tao Babilôna ny Andriamanitr'i Daniela. Tena mahagaga anefa fa tsy nahasakana an'i Nebôkadnezara tsy hiverina amin'ny fivavahana amin'ny sampy na amin'andriamanitra tsy izy ireo lesona teo aloha ireo. Fa nahoana? Azo antoka fa noho ny avonavona. Mpanota ny olombelona, ka sarotra amintsika ny miaiky fa diso isika. Tsy te hino isika fa tsy haharitra mandrakizay ny asan'ny tanantsika sy ny saintsika. Mety hitondra tena tahaka an'i Nebôkadnezara koa isika indraindray. Mifantoka loatra amin'ny zava-bitantsika tokoa mantsy isika indraindray, ka hadinontsika fa zava-poana ihany izany eo anatrehan'ny hery sy ny voninahitr'Andriamanitra ary ny mandrakizay.

Latsaka tao anatin'ny fandriky ny fiavonavonana i Nebôkadnezara. Inona no azontsika atao mba hiarovana ny tenantsika tsy ho lavo ao anatin'izany fandrika izany koa, eny fa na dia amin'ny fomba misoko mangina indrindra aza?

Ampitahao izay mitranga ao amin'ny Dan. 3:8-15 sy izay mitranga ao amin'ny Apôk. 13:11-18. Inona no nitranga tamin'ny andron'i Daniela, izay hitranga koa amin'ny hoavy, amin'ny andro farany?

Natsangana teo amin'ny tany lemaka Dora ilay sariolona volamena. Amin'ny fiteny akadianina, ny hoe Dora dia midika hoe "toerana voahodidin'ny manda". Manampy antsika io anarana io hahita fa natsangana teo amin'ny toerana iray mitovy amin'iz,ay niorenan'ny fitoerana masina ilay sariolona volamena. Ny ankamaroan'ny fitoerana masina tamin'ny andron'ny Baiboly dia nisy alitara izay nandoroana fanatitra ho fanomezam-boninahitra ny andriamanitra iray. Teo amin'ny lemaka Dora dia nisy lafaoro nisy afo nirehitra teo akaiky teo. Toy ny alitara koa. io lafaoro io. Ankoatra izay, ampahany tamin'ny fandaharam-potoana koa ny mozika babilônianina. Karazan-java-maneno anankifito no tanisaina eto. Toa milaza ny fahafenoan'ny fombafomba rehetra amin'ny fiankohofana sy ny fahombiazany izany.

Ankehitriny koa isika dia mahatsapa fanerena avy amin'ny manodidina rehetra mba hanandrana fomba fiainana vaovao sy hevitra vaovao momba an'Andriamanitra. Tian'ny olona hanary ny finoantsika ny fahefan'Andriamanitra araka izay hita ao amin'ny Teniny isika. Tian'izy ireo hiandany amin'ireo mpandimby ny fanjakana babilônianina amin'izao vaninandro izao koa isika. Tena manintona tokoa ny fomba fiainana manodidina antsika, saingy tokony hotsaroantsika mandrakariva fa tsy maintsy mitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra izay namorona antsika isika.

Velona amin'ny andro farany amin'ny tantaran'ny tany isika. Ambaran'ny Apôk. 13 fa hodidina hiankohoka eo amin'ny sarin'ny bibidia ny mponina rehetra eto an-tany. Famantarana ny fahefan'ilay bibidia avy amin'ny ranomasina io sariny io. Hahazo fanampiana avy amin'ny bibidia avy amin'ny tany izy io. "Ary ny olona rehetra, na ny kely na ny lehibe, na ny manan-karena na ny malahelo, na ny tsy andevo na ny andevo, dia ampandraisiny (bibidia avy amin'ny tany) marika eo amin'ny tànany ankavanana na eo amin'ny handriny avokoa" - Apôk. 13:16.

Hitanao ve fa misy karazan'olona anankienina voalaza ao amin'ny Apôk. 13 fa miankohoka amin'ny sarin'ilay bibidia? Ireto avy izany: (1) ny kely, (2) ny lehibe, (3) ny manan-karena, (4) ny malahelo, (5) ny tsy andevo, ary (6) ny andevo. Manamafy ny tarehimarika enina koa ny isan'ilay bibidia, izay 666. Asehon'ny Dan. 3:1 fa nataon'i Nebôkadnezara enim-polo hakiho ny haavon'ilay sariolona volamena ary enina hakiho ny sakany. Asehonlo sariolona volamena natsangan'i Nebôkadnezara io ny zavatra hataon'i Babilônan'ny andro farany amin'ny andro farany. Koa ilaintsika ny mijery tsara izay avohitra ao amin'io tantara io. Asehon'izany amintsika fa mifehy ny zavatra rehetra mitranga eto amin'ity tany ity Andriamanitra.

Ho an'ireo Hebreo telo lahy, ny fiankohofana amin'ny sariolona nodidin'ny mpanjaka dia fisandohana miharihary ny fiankofana tao amin'ny tempoly tany Jerosalema, izay niainan'izy ireo hatramin'ny fahazazany. Nitana andraikitra tao amin'ny lapan'ny mpanjaka ireo naman'i Daniela telo lahy ireo ary nahatoky tamin'ny mpanjaka izy ireo. Nahatoky tamin'Andriamanitra koa anefa izy ireo, ka nametraka fetra teo amin'ny fahatokiany tamin'olombelona ny fahatokiany tamin'Andriamanitra. Azo antoka fa vonona ny hanohy ny fanompoana ny mpanjaka izy ireo, saingy tsy afaka hiankohoka eo amin'ny sariolona natsangany kosa.

Inona no nanampy ireo zatovo anankitelo ireo hijoro ho mafy orina ho an'Andriamanitra? Vakio ny Eks. 20:3-6 sy ny Deo. 6:4.

Nibaiko ny olona rehetra ny mpanjaka Nebôkadnezara mba hiankohoka eo amin'ilay sariolona rehefa mandre ny feon-java-maneno. I Sadraka sy i Mesaka ary i Abednegô irery ihany no sahy tsy nankatò ny mpanjaka ka tsy niankohoka. Teo no ho eo ihany dia nisy lehilahy babilônianina nitatitra ny zava-misy tany amin'ny mpanjaka. Tian'ireo mpiampanga ho tena tezitra amin'i Sadraka sy i Mesaka ary i Abednegô ny mpanjaka, ka nilaza zavatra telo izy ireo: (1) Nanome tsiny ny mpanjaka ireo mpiampanga noho ny nametrahany ireo zatovo telo lahy ireo ho tonian'ny raharaha tao Babilôna. (2) Tsy nanompo ny andriamanitry ny mpanjaka ireo lehilahy jiosy ireo. (3) Tsy niankohoka tamin'ny sariolona volamena natsangan'ny mpanjaka izy ireo (Dan. 3:12). Koa tezitra mafy tamin'ny ireo ny mpanjaka, saingy nomeny tombontsoa faharoa hiankohofana eo amin'ilay sariolona volamena ireo zatovo anankitelo. Vonona ny hamerina ny dingana iray manontolo ny mpanjaka mba hahafahan'izy ireo miala amin'ny heviny ka hiankohoka amin'ny sariolona. Raha handà izany izy ireo, dia hatsipin'ny mpanompon'ny mpanjaka ao amin'ny lafaoro misy afo mirehitra. Ary nofaranan'ny mpanjaka tamin'ny fanambarana faran'izay feno avonavona indrindra ny resany: "Ary iza moa izany Andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tànako izany?" - Dan. 3:15.

Nampahery ireo zatovolahy anankitelo ireo Andriamanitra no sady nofenoiny herim-po ny fon'izy ireo. Koa hoy izy ireo namaly ny mpanjaka: "Indro, Andriamanitra zay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tànanao, ry mpanjaka ô. Ary na dia tsy izany aza, aoka ho fantatrao, ry mpanjaka ô, fa ny andriamanitrao dia tsy hotompoinay, ary ny sariolona volamena efa natsanganao dia tsy hivavahanay" - Dan. 3:17,18.

Fantatr'i Sadraka sy i Mesaka ary i Abednegô fa afaka mamonjy azy ireo amin'ny lafaoro misy afo mirehitra Andriamanitra. Tsy fantafr'izy ireo anefa raha toa ka hanao izany tokoa Izy. Tsy nety nankatò ny baikon'ny mpanjaka ihany anefa izy ireo, na dia fantany aza fa mety hodorana velona izy ireo. Avy taiza no niavian'ny finoana matanjaka tahaka izany? Ahoana no ahafahantsika mahazo izany koa? Taridàlana fianarana Baiboly.

Vakio ny Dan. 3:19-27. Inona no mitranga ao amin'ireo andininy ireo? Iza ilay Lehilahy hafa tao anatin'ny afo?

Natsipin'i Nebôkadnezara tao anaty afo i Sadraka sy i Mesaka ary i Abednegô. Very hevitra anefa izy noho ny fahitany olona fahefatra ao anatin'ny afo mahamay! Nilaza izy fa ilay olona fahefatra dia toa "zanak'ireo andriamanitra" - Dan. 3:25.

Tsy afaka nilaza zavatra mihoatra izany ny mpanjaka, fa isika kosa mahafantatra fa i Jesôsy io Olona fahefatra io. Io Jesôsy io ihany no niseho tamin'i Abrahama nialoha ny nandravan'Andriamanitra an'i Sôdôma sy Gômôra. Io Jesôsy io koa no nitolona tamin'i Jakôba teo amin 'ny sakelidranon Jabôka. Ary mbola Izy ihany no niseho tamin'i Mosesy tao anaty roimemy nirehitra afo. I Jesôsy Kristy nialoha ny nahatongavany ho olombelona teto an-tany no asehon'io olona fahefatra tao anaty lafaoro mahamay io. Nitsangana tao anatin'io lafaoro io Izy mba hanehoana fa miara-mitsangana amin'ny olony ao anatin'ny olany Andriamanitra.

Hoy i EGW: "Tsy nahafoy ny zanany anefa Andriamanitra. Rehefa natsipy tao anaty lafaoro ireo zatovo ireo, dia niseho vatana taminy ny Mpamonjy ka niara-nandeha taminy tao anaty afo. Tsy nanan-kery handevona ny lelafo, rehefa eo anatrehan'ny Tompo, flay Mpanao ny hafanana sy ny hatsiaka" - MM, t. 416.

Hoy koa Andriamanitra: "Raha mita ny rano hianao, dia homba anao Aho; ary raha mita ny ony hianao, dia tsy hanafotra anao izy; raha mandeha mamaky ny afo hianao, dia tsy ho may, ary tsy hirehitra aminao ny lelafo" - Isa. 43:2.

Mahafinaritra io tantara io, ka mora ny mahatakatra ny antony tena itiavan'ny olona maro izany. Mampivohitra fanontaniana maro momba ireo olona hafa izay tsy nafahana tamin'ny fomba mahagaga tahaka izany koa anefa io tantara io. Misy olona tokoa mantsy nenjehina noho ny finoany ary maty noho izany finoany izany. Azo antoka fa fantatr'izy telo lahy ny fanandramana nolalovan'i Isaia sy i Zakaria, izay novonoin'ny mpanjaka tsy mino an'Andriamanitra. Manerana ny tantaran'ny Baiboly iray manontolo, ary hatramin'izao androntsika izao aza, dia nisy Kristianina mahatoky izay niaritra fijaliana mahatsiravina noho ny finoany. Tsy nanao fahagagana miavaka Andriamanitra mba hanafahana azy ireo, fa maty noho ny finoany tokoa izy ireo. Ao amin'ny Dan. 3 dia misy tranga iray izay andraisan'ny olona mahatoky fanafahana amin'ny fomba mahagaga. Tsy mitranga mandrakariva anefa ny zavatra tahaka izany.

Eo an-kilan'izany anefa, inona no fanafahana amin'ny fomba mahagaga izay azon'ny vahoakan'Andriamanitra mahatoky rehetra andrandraina, na manao ahoana na manao ahoana ny flafarany eto an-tany? Vakio ny 1 Kôr. 15:12-26.

Saintsaino misimisy kokoa ny amin'ny finoan'i Sadraka sy i Mesaka ary i Abednegô. Mety manontany tena isika hoe: "Inona no tsiambaratelon'ny fananana finoana mafy orina tahaka izany?" Tsy nety nivavaka tarnin'ilay sariolona volamena i Sadraka sy i Mesaka ary i Abednegô, fa vonona ny hodorana velona izy ireo. Eritrereto ireo antony tsara rehetra azon'izy ireo nomena mba hiankohofana amin'ilay sariolona, ho fileferana amin'ny baikon'ny mpanjaka. Na dia fantany aza anefa fa mety ho faty tahaka ny olona tena maro talohany izy ireo, dia nijoro ho mafy orina tamin'ny finoany ihany izy ireo.

Vakio ny Heb. 11. Inona no ampianarin'io toko io antsika momba ny finoana? Inona no atao hoe finoana marina?

Mba hikolokoloana finoana tahaka izany, dia ilaintsika, voalohany indrindra, ny mahafantatra ny atao hoe finoana. Misy olona sasany mandrefy ny finoany amin'ny alalan'ny valim-bavaka azony avy amin'Andriamanitra. Mankany an-tsenabe izy, dia mivavaka mba hahita toerana hiantsonan'ny fiara. Raha mahazo toerana hiantsonan'ny fiarany izy vantany vao tonga any, dia mino fa manana finoana matanjaka izy. Raha feno avokoa anefa ny toerana rehetra, dia mety hieritreritra izy fa tsy matanjaka tsara ny finoany ka tsy nohenoin'Andriamanitra ny vavaka nataony. Lasa mampidi-doza ny fahazoana ny finoana tahaka izany, satria miezaka manery an'Andriamanitra hanao izay irintsika izany. Aseho amin'izany koa ny tsy fatokiana ny fahendrena sy ny herin'Andriamanitra mba hifidy izay tsara indrindra ho antsika.

Naneho finoana marina ny naman'i Daniela. Nasehon'izy ireo fa ny finoana marina dia refesina arnin'ny hatsaran'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy ny fatokiana tanteraka Azy aterak'izany. Ny finoana marina dia tsy miezaka mampilefitra ny sitrapon'Andriamanitra hifanaraka amin'ny sitrapontsika, fa mampilefitra ny sitrapontsika eo ambany sitrapon'Andriamanitra. Araka izay hitantsika dia tsy fantatr'ireo Hebreo anankitelo ireo izay nomanin'Andriamanitra ho azy ireo. Nanapa-kevitra ny hanao ny tsara anefa izy ireo, na dia ho faty aza. Izany no tena toetry ny finoana marina sy matotra. Maneho finoana marina tokoa isika rehefa mivavaka amin'ny Tompo ny amin'ireo zavatra irintsika. Tsy maintsy matoky Azy koa anefa isika fa hanao izay tsara indrindra ho antsika Izy. Mety tsy takatsika mandrakariva ny zavatra mitranga sy ny antony, saingy matoky an'Andriamanitra foana ihany isika na izany aza. Izany no tena finoana.

Inona ireo fomba ahafahantsika maneho finoana isan'andro isan'andro, na dia amin'ireo "zavatra bitika" aza? Ahoana no anampian'ny fanaovana ireo zavatra bitika ireo ny finoantsika mba hitombo sy ho vonona ho amin'ny fihaikana lehibe kokoa any aoriana any? Nahoana ireo fitsapana amin'ny "zavatra bitika" no fitsapana lehibe indrindra? .

"Endrey ny halehiben'ireo lesona nampianarin'izy telo lahy Hebreo teo amin'ny tanilemak'i Dora! Ankehitriny dia maro ireo mpanompon'Andriamanitra, na tsy manan-tsiny aza, no mbola hiaritra ny fanambaniana sy ny fanevatevana hataon'ireo olona eo ambany fitarihan'i Satana izay harehitry ny fialonana sy ny hafanam-po tafahoatra momba ny fivavahana. Ireo mpitandrina ny didy fahefatra indrindra no hisehoan'ny fahatezerany. Ary amin'ny farany dia hisy didy havoaka ho an'izao rehetra izao hiampanga azy ireo ho mendrika ho faty. "Hitaky finoana tsy azo hozongozonina ny androm-pahoriana izay handalovan'ny vahoakan'Andriamanitra. Hasehon'izy ireo fa ny Tompo irery ihany no hivavahany ary tsy hisy hena-maso olona mihitsy na dia hamoizany ny ainy aza, hahatarika azyamin'ny fahafoizana na dia kely akory aza ho amin'ny fanompoam-pivavahana sandoka. Tsy misy dikany amin'ny fo mahatoky izay baiko omen'ny olombelona mpanota, tsy mahita lavitra, raha miolotra amin'ny Tenin'Andriamanitra. Tsy maintsy arahina ny fahamarinana na dia hidirana an-tranomaizina aza izany, na dia hahatonga sesitany sy hahatonga fahafatesana aza" - MM, tt. 418,419.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Vakio ny 1 Pet. 1:3-9. Nahoana no manafaka ny olona sasany amin'ny fahoriana Andriamanitra, kanefa tsy manafaka ny sasany kosa? Tena ho afaka hamaly io fanontaniana io tokoa ve isika eto amin'ity fiainana ity? Nahoana no tsy maintsy matoky hatrany ny fitiavan'Andriamanitra isika, na dia tsy hanao fahagagana mba hanafahana antsika aza Izy?

2. Raha toa ka nifarana tamin'ny fahafatesan'ireo Hebreo tao anaty lafaoro misy afo mirehitra iny tantara iny, dia inona no lesona mbola azontsika tsoahina avy amin'izany?
3. Eritrereto ity fanontaniana lehibe indrindra tsy maintsy hovaliantsika amin'ny andro farany ity: iza no hivavahantsika? Inona no tokony hambaran'ny valin'izany amintsika momba ny tena lanjan'ny Sabata?
4. Vakio ny tenin'i Jesôsy ao amin'ny Lio. 16:10. Ahoana no anampian'ny teniny eto antsika hahatakatra ny tena hevitry ny hoe miaina amim-pinoana?

5. Hoy i Nebôkadnezara tamin'ireo naman'i Daniela: "Iza moa izany Andriamanitra hahavonjy anareo amin'ny tanako izany?" - Dan. 3:15. Ahoana no hamalianao io fanontaniana io?