Araka ny hitantsika dia vita tamin'ny volamena sy volafotsy ilay sarivongana ao amin'ny Dan. 2. Maneho ny haren'i Babilôna sy ny Medianina sy Persianina ireo rnetaly ireo. Vita tamin'ny varahina sy vy koa izany: nampiasa ny varahina ny Grika ary ny Rômanina kosa nampiasa ny vy. Nampiasain'izy ireo nanamboarana fitaovana samihafa sy fitaovam-piadiana ary vilany izany. Nanamboatra vilany tsara tarehy izay nampiasainy tamin'ny fiainana andavanandro ny Grika sy ny Rômanina. Matetika izy ireo no nanan sary mahafinaritra izay naneho ny finoany sy ny fomba fijeriny ny fiainana teo amin'ireny vilany ireny. Ny sarivongana ao amin'ny Dan. 2, araka izany, dia ohatra iray maneho ny zava-kanto sy ny hatsaran-tarehy ary ny hery hita teo amin'ireo fanjakana tamin'ny andron'ny Baiboly. Maneho ireo fanjakana samy hafa izay hifehy ny tany mandra-piavin'i Jesôsy koa ireo ampahany samy hafa amin'ilay sarivongana. Maneho indrindra ny sarin'i Eorôpa amin'ny andro farany ny tongotr'ilay sary. Rehefa izay dia mahita "ilay vato, izay "tsy nendahan-tanana" - Dan. 2:45 isika, sary an'ohatra lehibe manampy antsika hahatakatra zava-manan-danja iray: hamarana ny tantaran'ny tany sy ny voninahitr'olombelona rehetra Andriamanitra.

"Raha amin'ny fijerin'olombelona, dia toy ny korontan-javatra iray lehibe ny tantara (...). Asehon'i Daniela anefa fa ao ambadiky ny zavatra rehetra hitantsika Andriamanitra. Mijery izay toe-java-mitranga eto amin'ity tany ity avy any an-danitra Izy. Miasa ao am-po sy ao an-tsain'ireo mpitarika Izy ka mampitranga ny toe-javatra. Manao izay hahasoa indrindra Izy" - RD, t. 98, nasiam-panamboarana.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN -KEVITRA:

1. Mahafinaritra ny mahafantafra fa mifehy ny toe-javatra rehetra mitranga eto an-tany Andriamanitra. Maro tokoa ny fahoriana eo amin'ny fiainana, saingy hofaranany izany. Mandra-pahatonga izany anefa, inona no azontsika atao mba hampitsaharana ny fahoriana hitantsika manodidina antsika?

2. Nampahory loatra ny vahoakan'Andriamanitra ny mpanjaka Nebôkadnezara. Nahoana àry, araka ny hevitrao, i Daniela no niara-niasa akaiky tamin'izany mpanjaka izany ary nahatoky taminy?

3. Ilay vato ao amin'ny Dan. 2 dia maneho fa hanenika ny tany iray manontolo ny fanjakan'i Jesôsy, aorian'ny fiaviany fanindroany. Nahoana àry ny fiavian'i Jesôsy fanindroany no hany fanazavana mety ny amin'izay hataon'ilay vato amin'ny andro farany?