Vakio ny Dan. 2:34,35,44,45. Inona no ampianarin'ireo toko sy andininy ireo antsika momba ity tany ity? Ahoana no hifaranan'ny tantaran'ny zanak'olombelona?

Mifantoka amin'izay hitranga "any am-parany" - Dan. 2:28 ny nofin'ny mpanjaka. Na dia matanjaka sy manan-karena tokoa aza ny fanjakana vy (sy tanimanga), dia tsinontsinona eo anatrehan'ilay fanjakana vato izany. Sary an'ohatra maneho fanjakan'olombelona ny vy sy tanimanga. Ilay vato kosa dia tsy nataon'ny tanan'olombelona, ary asehon'ny nofy fa hitoetra mandrakizay izany. Sary an'ohatra maneho an'Andriamanitra izany vato izany (vakio ny Deo. 32:4; 1 Sam. 2:2; Sal. 18:31). Sary an'ohatra maneho an'i Jesôsy koa izany (Sal. 118:22; 1 Pet. 2:4,7). Araka izany dia tsy misy sary an'ohatra mahalaza kokoa ny fampiorenana ny fanjakan'Andriamanitra izay haharitra mandrakizay mihoatra noho ny vato.

Misy ireo izay milaza fa naorina nandritra ny asa nataon'i Jesôsy teto an-tany ilay fanjakana vato, ka ny fielezan'ny filazantsara no famantarana fa manenika izao tontolo izao ny fanjakan'Andriamanitra. Aorian'ny fahalavoan'ireo fanjakan-dehibe efatra anefa vao ho avy ilay fanjakana vato, rehefa tonga eo amin'ireo fanjakana mizarazara izay aseho amin'ny tongotra sy rantsan-tongotr'ilay sarivongana ny tantaran'ny tany. Mitsipaka ny fahatanterahan'izany mandritra ny taonjato voalohany izany toe-javatra izany, satria mbola teo ambany fanapahan'i Rôma - ilay fanjakana fahefatra - izao tontolo izao raha nanao ny asany teto an-tany i Jesôsy.

Namely ilay sarivongana ilay vato, na vatolampy, tao amin'ilay nofy. "(...),ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra" - Dan. 2:35. Maneho ny tendrombohitra Ziona izany tendrombohitra izany, dia ilay toerana nisy ny tempoly izay fanehoana hita maso ny fanjakan'Andriamanitra tety an-tany tamin'ny andron'ny TT. Mahaliana fa tonga tendrombohitra koa ilay vato nendahana tamin'ny tendrombohitra. Tena misy io tendrombohitra io araka ny Soratra Masina, ary azo heverina fa manondro an'i Ziona any an-danitra izany. Io ilay fitoerana masina, izay hiavian'i Jesôsy mba hanorina ny fanjakany mandrakizay. Ao amin'i Jerosalema izay midina avy any an-danitra (Apôk. 21; 22:1-5) no hisehoan'ny fahatanterahan'izany fanjakana izany.

Marina avokoa hatreto izay voalazan'ny Dan. 2. Araka izany, nahoana isika no tokony hatoky izay ambarany mikasika ilay fanjakana farany?