Inona no ambaran'i Daniela ao amin'ny Dan. 2:24-30. Nahoana no zava-dehibe ny hitadidiantsika ireo teny ireo? (Vakio koa ny Jao. 5:15)

Ho valin'ny vavaka natao dia nambaran'Andriamanitra ny nofy sy ny hevitr'izany, ary tsy nisalasala i Daniela nilaza tamin'ny mpanjaka fa avy arnin'Andriamanitra any an-danitra" ny famahana izany zava-miafina izany. Mialoha ny hilazan'i Daniela ny nofy sy ny hevitr'izany dia nambarany aloha ny eritreritra sy ny tebitebin'ny mpanjaka raha tsy nahita torimaso tao amin'ny fandriany izy. Andriamanitra irery ihany no mahalala ny fisainana miafina sy ny fihetsehampo, ka izany fanambarana izany no nanampy ny mpanjaka hatoky kokoa ny hafatra nentin'i Daniela satria hitany fa Andriamanitra any an-danitra ihany no afaka maneho zava-miafina tahaka izany. Tsy vaovao tsara ho an'ny mpanjaka anefa ilay nofy; loza no mety hanjo an'i Daniela raha milaza izany, saingy nambarany ny mpanjaka ihany izany.

Vakio ny momba ny nofin'ny mpanjaka ao amin'ny Dan. 2:31-49. Ahoana ny fomba ilazan'ny nofy ny amin'ny hifaranan'ny fanjakan'i Nebôkadnezara?

Momba ny sarivongana anankiray ilay nofy. "Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahina, ny ranjony dia vy, ary ny tongony dia vy sy tanimanga"- Dan. 2:32,33. Tamin'ny farany dia nisy vato izay "namely ilay sary teo amin'ny tongony" - Dan. 2:34, ka nirodana sy torotoro tahaka ny akofa entin'ny rivotra izany. Rehefa izany dia nanazava ny amin'ireo karazana metaly i Daniela. Nambarany fa maneho fanjakana samy hafa amin'ny hoavy ny tsirairay avy amin'izy ireo. Hisolo toerana ny fanjakana eo alohany ny fanjakana tsirairay. Nazava tamin'i Nebôkadnezara ny hafatra: ho lavo i Babilôna sy ny heriny ary ny voninahiny rehetra ka hodimbiasan'ny fanjakana hafa, izay harahin'ny fanjakana maro hafa koa, mandra-pahatonga ny fanjakana iray tena hafa tanteraka amin'izy ireo: ny fanjakan'Andriamanitra izay haharitra mandrakizay.

Jereo fa tsy misy na iray aza haharitra mandrakizay eto amin'ity tany ity. Inona no ampianarin'izany antsika mikasika ny fanantenantsika ao amin'i Jesôsy? (vakio ny Jao. 6:54 sy ny 2 Kôr. 4:18).