Nanome fotoana an'i Daniela ny mpanjaka mba hahafahany manazava ny nofy. Inona no nataony voalohany raha vao avy niresaka tamin'ny mpanjaka? Nolazainy tamin'ireo namany izay hitranga raha toa ka tsy manampy azy ireo Andriamanitra, fa ho faty tokoa izy ireo. Koa nivavaka izy ireo, nangataka fanampiana tamin'Andriamanitra. Isaky ny tojo olana lehibe isika dia tokony hiaiky fa lehibe ny Andriamanitsika ka afaka mamaha na dia ny fihaikana saro-bahana indrindra aza.

Vakio izay voalaza momba ireo vavaka roa ao amin'ny Dan. 2:17-23. Inona ireo vavaka roa nataon'i Daniela sy ny namany?

Karazana vavaka roa no hita ao amin'ity toko ity. Ny voalohany dia vavaka fangatahana ataon'i Daniela amin'Andriamanitra mba haneho aminy ny nofy sy ny hevitr'izany (Dan. 2:17-19). Tsy voalaza eto ireo teny nentiny nangataka izany, saingy ambara amintsika fa nangataka famindrampo amin'Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany" - Dan. 2:18, i Daniela sy ireo namany. Rehefa nivavaka izy ireo dia namaly ny fangatahany Andriamanitra ka naneho taminy ny nofin'ny mpanjaka sy ny heviny. Mahazo matoky isika fa isaky ny mangataka "famindrampo amin'Andriamanitry ny lanitra" isika dia ho re koa ny vavaka ataontsika, na dia tsy ao anatin'ny toe-javatra mampihorohoro tahaka izay hitantsika eto aza, satria Andriamanitsika koa ilay Andriamanitr'i Daniela.

Vavaka fisaorana sy fiderana no nipololotra avy teo am-bavan'i Daniela sy ireo namany teo anatrehan'ny famalian'Andriamanitra ny fangatahany. Midera an'Andriamanitra izy ireo noho ny maha-loharanon'ny fahendrena Azy sy noho ny nifehezany ny tantara sy ny fitondram-panjakana. Misy lesona manan-danja ho antsika eto: zavatra maro no angatahintsika amin'Andriamanitra, saingy mba tsaroantsika ve ny midera Azy noho ny namaliany ny vavatsika? Tsarovy ny tantaran'i Jesôsy sy ireo boka folo lahy izay nositraniny. Iray ihany anefa no niverina tamin'izy folo lahy mba "hanome voninahitra an'Andriamanitra" - Lio. 17:18. Maneho zavatra mampalahelo mikasika ny olombelona izany tantara izany. Matetika mantsy isika no tsy mahatsiaro hisaotra an'Andriamanitra noho ireo fanomezana sy fitahiana marobe atolony antsika. Tsy hoe mampahatsiahy antsika ny lanjan'ny fisaorana sy ny fiderana fotsiny ihany ny vavaka nataon'i Daniela, fa maneho koa ny toetr'ilay Andriamanitra izay ivavahantsika. Rehefa mivavaka Aminy isika dia mahazo matoky fa hanao izay mahasoa antsika indrindra Izy, ka izany no tokony hiderantsika sy hisaorantsika Azy mandrakariva.

Vakio ny Sal. 138. Inona no lesona azo sintonina avy amin'io vavaka fisaorana io, izay hanampy anao hianatra ny haneho fisaorana an'Andriamanitra, na inona na inona toe-java-misy?