Vakio ny fitantarana ny nofy nomen' Andriamanitra ny mpanjaka Nebôkadnezara ao amin'ny Dan. 2:1-16.Inona ny Ioza nananontanona an'i Daniela sy ny namany noho ny amin'izany nofy izany?

Nino ny lanjan'ny nofy ny olona tamin'ny andron'ny Baiboly. Ny sasany tamin'ireny dia nampitandrina ny amin'ny fotoan-tsarotra ho avy, ka izany no antony nampitebiteby ny mpanjaka Nebôkadnezara. Ary ny ratsy indrindra aza dia tsy tsaroany mihitsy ny nofy nonofisiny. Ninoan'ireo olon-kendrin'i Babilôna fa afaka manazava ny hevitry ny nofy ireo andriamanitra, kanefa tsy misy azon'izy ireo atao eo anatrehan'ity nofy ao amin'ny bokin'i Daniela ity satria hadinon'ny mpanjaka izany nofy izany. Raha ambara aminy ny nofy dia hitondra ny hevitr'izany izy ireo mba hahafaly ny mpanjaka. Eo anatrehan'ny toe-java.tra izay tsy mbola niseho tahaka izao, rehefa tsy nahay nilaza ny hevitry ny nofin'ny mpanjaka ireo olon-kendry ireo dia tsy maintsy niaiky fa "tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo andriamanitra, izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo" - Dan. 2:11.

Tezitra mafy tamin'ireo olon-kendry ireo ny mpanjaka ka nanome baiko an'i Arioka kapiteniny mba hamono ny olon-kendry rehetra tany Babilôna. Mampalahelo tokoa fa matetika ireo mpanjaka tamin'ny andron'ny Baiboly no nanao tahaka izany rehefa tezitra. Novonoin'i Dariosa I ny olon-kendry rehetra tany Persia rehefa reny ny amin'ny nikotrehan'izy ireo hanohitra azy. Ny mpanjaka Ksersesy indray dia namono ny injenierany rehetra noho ny tetezana iray izay nianjera. Vao avy nahavita ny fianarana nataony i Daniela sy ireo namany ary nampidirina ho ao amin'ny sehatr'ireo manam-pahaizana manodidina ny mpanjaka, raha namoaka ny didy fampamonoana i Nebôkadnezara. Mihatra amin'izy ireo koa, araka izany, izany didy izany. Maneho zava-mahaliana amintsika ny fiteny nampiasain'ny Baiboly, izay maneho fa nanomboka avy hatrany izany famonoana izany, ka i Daniela sy ireo namany no hovonoina manaraka. "(...) tamin'ny fanahy sy ny fahendrena" - Dan. 2:14, anefa no nitenenan'i Daniela tamin'i Arioka, ilay tompon'andraikitra amin'ny famonoana azy ireo. Tamin'ny farany dia nangataka fotoana tamin'ny mpanjaka i Daniela mba hamahana ny zava-miafin'ilay nofy. Nanome fotoana an'i Daniela ny mpanjaka. Nangataka andro taminy ihany koa ireo olon-kendry saingy tsy nomeny fotoana fanampiny. Tsy natoky azy ireo ny mpanjaka, kanefa natoky an'i Daniela. Niombon-kevitra tamin'ireo olon-kendry i Daniela fa tsy misy olona mahavaha zava-miafina tahaka izany, kanefa fantatr'ity mpaminany ity ny amin'ilay Andriamanitra izay afaka mampahafantatra ny nofy sy ny heviny.