"Mbola tanora i Daniela sy ny namany raha nentina ho babo tany Babilôna izy ireo. Hita fa toa tsara toerana kokoa izy ireo teo amin'ny lafiny harena raha oharina amin'i Josefa nandritra ireo taona voalohany niainany tany Egipta. Niharan'ny fizahan-toetra mafy mitovy tamin'izay nahazo an'i Josefa ihany anefa izy ireo. Fantatra fa taranaky ny mpanjakan'ny Joda i Daniela sy ny namany. Tso-piainana izy ireo kanefa nentina tany amin'ny tanàna matanjaka indrindra eto an-tany ankehitriny, any amin'ny lapan'ny mpanjaka lehibe indrindra. Nofidina manokana koa izy ireo mba handray fiofanana miavaka mba hanompoany ny mpanjaka. Mahery vaika ny fakam-panahy nanodidina azy ireo tao anatin'ilay lapa feno harena sy hatsarana, kanefa koa feno fahotana. Ambonin'izany rehetra izany, vao mainka nanasarotra ny fiainan'izy ireo ny Babilônianina. Nirehareha fatratra ny amin'ny fandreseny ny Jiosy tokoa mantsy izy ireo. Nobaboin'izy ireo i Daniela sy ny namany. Ankoatra izay, nalain'i Nebôkadnezara ireo fanaka tao amin'ny tranon'Andriamanitra ka napetrany tao amin'ny tempolin'ireo andriamanitr'i Babilôna. Mbola babo teo an-tanan'ny Babilônianina koa ny mpanjakan'ny Isiraely. Notanisain'ny Babilônianina tamim-pireharehana avokoa izany rehetra izany. Nilaza izy ireo fa voaporofon'izany ny fahambonian'ny fivavahany sy ny fanaony raha oharina amin'ny fivavahana sy ny fanaon'ny Hebreo. Koa tsy maintsy niaina niaraka tamin'io fahafaham-baraka io i Daniela sy ny namany. Ny vahoakan'Andriamanitra tokoa no nahatonga izao fahoriany sy fahafahany baraka izao, saingy nampiasain'Andriamanitra koa io fanandramana mahatsiravina io mba hampitana lesona amin'ny Babilônianina. Noporofoiny tamin'izy ireo fa Izy irery ihany no mifehy ny zava-drehetra. Nasehony koa fa masina ny lalàny ary tsy maintsy hankatoavina izany. Nasehony koa izay azo antoka fa hitranga rehefa mankatò ny lalàny ny olona. Nampitainy tamin'ny alalan'i Daniela sy ny namany izany hafatra izany satria izy ireo no mbola nahatoky teo amin'ny fanompoana Azy. Amin'ny alalan'izany fomba izany ihany no iasan'Andriamanitra" — Ed, t. 54, nasiam-panamboarana.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA:

1. Inona ireo fihaikana ara-kolontsaina sy ara-piarahamonina izay atrehinao amin'ny maha-Kristianina anao eo anivon'ny fiarahamonina misy anao? Inona no tokony hataontsika mba hijoroana ho mafy orina?

2. Nieboebo ny Babilônianina fa mahery kokoa noho ny Andriamanitry ny Isiraely ny andriamaniny. Inona ireo fahamarinana izay heverinao fa nanampy an'i Daniela sy ny namany hijoro ho mafy orina nandritra izany fotoana izany? Nahoana no tena zava-dehibe ny mahalala ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly?

3. Nahoana no ilaintsika ny maneho ny finoantsika amin'ny olona tompointsika sy irintsika hovonjena? Ahoana no anehoan'izany finoantsika izany amin'ny hafa ny momba an'Andriamanitra?