Vakio izay voalaza momba an'i Daniela sy ny namany ao amin'ny Dan. 1:17-21. Inona no fanalahldin'ny fahombiazan'izy ireo? (vakio koa ny Jôba 38:36; Ohab. 2:6: ary Jak. 1:5).

Nianatra tao amin'ny "Oniversiten'i Babilôna" nandritra ny telo taona i Daniela sy ny namany. Rehefa izay dia nentina teo anatrehan'ny mpanjaka izy ireo ho amin'ny fitsapana farany atao aminy. Tsy hoe salama kokoa fotsiny noho ireo mpianatra hafa izy ireo, fa nihoatra azy rehetra koa izy efa-dahy teo amin'ny fahalalana sy ny fahendrena. Koa voaray hanompo ny mpanjaka avy hatrany izy efatra mirahalahy. Tsy tokony hohadinointsika fa tsy isalasalana fa ny foto-pisainana sy ny fanompoan-tsampin'i Babilôna no nandrafitra ny ankabeazan'io "fahalalana sy fahendrena" io. Nianaran'izy ireo ihany anefa izany, ary nianarany tsara, na dia tsy ninoany aza.

Mety nieritreritra i Nebôkadnezara fa ny sakafo sy ny fiofanana nomeny no anton'ny fahombiazan'i Daniela sy ny namany. Fantatr'i Daniela sy ny namany anefa fa avy tamin'Andriamanitra ny fahombiazany. Ny fanandraman'izy ireo dia ohatra mahery vaika anehoana izay azon'Andriamanitra atao ho an'ireo izay matoky Azy. Koa tsy tokony hatahotra na iza na iza isika. Mety hanimba antsika noho ny finoantsika ny olona. Manana hery betsaka tokoa ny mpitondra fanjakana sy ny haino aman-jery ary ireo vondron'olona hafa. Zanak'Andriamanitra anefa isika ary matoky Azy, ka afaka ny hatoky fa hanohana antsika sy hiaro antsika amin'ny fotoan-tsarotra Izy. Ny fanalahidy dia ny fandraisantsika safidy tsara mandritra ireo fotoan-tsarotra ireo.

Mampianatra antsika lesona tena manan-danja vitsivitsy momba an'Andriamanitra ny Dan. 1. (1) Mifehy ny tantara Andriamanitra. (2) Manome antsika fahendrena Andriamanitra mba hahafahantsika mandray safidy tsara amin'ny fotoana isian'ny olana. (3) Manome voninahitra ny olona izay matoky Azy amin'ny alalan'ny faharesen-dahatra ao anatiny sy amin'ny alalan'ny fomba fiainany Andriamanitra.

Mifarana amin'ity andininy ity ny Dan. 1: "Ary Daniela nahatratra ny taona voalohany nanjakan'i Kyrosy mpanjaka" - Dan. 1:21. Mpanjakan'i Persia i Kirosy. Zava-dehibe ny filazana momba azy eto: nanome fanantenana teo anivon'ny fahababoana izany. Izy tokoa mantsy no nofidin'Andriamanitra mba hanafaka ny Jiosy avy amin'ny fahababoana tao Babilôna, sy hamela azy ireo hiverina any Jerosalema. Manomboka amin'ny endrika faharesena sy fahababoana ho an'ny Jiosy ny Dan. 1, saingy mahita fanantenana sy fiverenana an-tanindrazana isika amin'ny fiafarany. Tahaka izany ny Andriamanitsika. Handalo fotoan-tsarotra tokoa isika eo amin'ny fiainantsika, saingy mitondra fanantenana mandrakariva Izy, mba hahitantsika ny voninahitra sy ny fifaliana ao ambadiky ny fijaliana sy ny fahoriana.