Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 2 : Avy tany Jerosalema tonga any Babilôna

Nofidin'i Nebôkadnezara hanompo ao amin'ny lapan'ny mpanjaka i Daniela sy ny namany satria nifanaraka tamin'ny toetoetra notakian'i Nebôkadnezara izy ireo. Araka ny voalazany, dia tsy maintsy ho "tsy misy kilema" no sady "tsara tarehy" ny tandapa mpanompony (Dan. 1:4). Mahagaga tokoa fa nametraka ireo fitsipika ireo momba ny fanatitra sy ny mpanompo tao amin'ny fitoerany masina Andriamanitra. Tsy tokony hisy "kilema" teo amin'izy ireo (Lev. 22:17-25; Lev. 21:16-24). Toa nampitaha ny tenany tamin'ny Andriamanitry ny Isiraely ny mpanjaka babilônianina eto. Toetoetra mitovy amin'izay nangatahin'Andriamanitra tokoa mantsy no notakiny tamin'ireo izay nanompo tao amin'ny lapany. Eo an-kilan'izay dia asehon'ny toetoetra tahaka ireo fa fanatitra velona ho an'Andriamanitra i Daniela sy ny namany raha niatrika ireo fihaikana tao Babilôna izy ireo.

Vakio ny Gal. 2:19,20; Mat. 16:24-26; ary 2 Kôr. 4:17. lnona no ambaran'ireo andininy ireo momba ny fomba ahafahantsika mijoro ho mahatoky eo anivon'izay mety ho fakam-panahy atrehintsika?

Nanome voninahitra ny fahatokian'ireo babo hebreo anankiefatra Andriamanitra. Nanao ahoana ny endrik'izy ireo tamin'ny fiafaran'ny fitsapana naharitra hafoloana nolalovan'izy ireo? Salama lavitra kokoa izy ireo ary hita fa voatohana ara-tsakafo tsara kokoa noho ireo mpianatra hafa izay nihinana ny avy teo amin'ny latabatry ny mpanjaka. Koa nomen'Andriamanitra valisoa i Daniela sy ny namany: "Ary ireo zatovo efa-dahy ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra; ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra" -Dan. 1:17. Any aoriana any, dia hitana andraikitra manan-danja io fanomezana azon'i Daniela io amin'ny maha-mpaminanin'Andriamanitra azy.

Omen'Andriamanitra fahendrena koa isika raha miatrika ireo fihaikana eto amin'izao tontolo izao, tahaka ny nanomezany voninahitra ny finoan'ny mpanompony tao amin'ny lapan'i Babilôna. Mampianatra antsika ny fanandraman'i Daniela sy ny namany fa tena azo atao ny mitoetra ho masina sy marina amin'Andriamanitra eto amin'ity fiainana ity. Asehon'ny tantaran'i Daniela koa fa tsy ilaintsika ny mihataka amin'ny fiarahamonina sy ny fiainany ara-kolontsaina mba hanompoana an'Andriamanitra. Tsy hoe nonina teo anivon'ny kolontsaina niorina tamin'ny lainga sy ny hadisoana ary ny anganongano fotsiny i Daniela sy ny namany. Nampianarina ireo lainga sy hadisoana ary anganongano ireo mihitsy koa izy ireo. Nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra anefa izy ireo.

Na aiza na aiza isika no monina dia miatrika fihaikana tahaka izay natrehin'i Daniela sy ny namany ihany. Misy olona mandrakariva manodidina antsika izay tsy mino ny fahamarinana ao amin'ny Baiboly. Inona ireo lainga sy zava-dratsy hitanao eo amin'ny fomba fiainan'ny olona manodidina anao? Miady amin'izy ireny ve ianao sa manaraka azy ireny?