Vakio ny Dan. 1:7-20. Inona amin'ireto zavatra anankiroa ireto no hitantsika fa eo am-perin'asa eto: ny fananan'i Daniela safidy malalaka, sa ny fidiran'Andriamanitra an-tsehatra? Inona no fitsipika hitantsika eto koa?

Toa tsy nandà ny anarany babilônianina vaovao ireo babo hebreo efa-dahy. Tena ampoizina fa tsy nisy zavatra azon'izy ireo natao momba izany, afa-tsy ny fampiasana ny anarany hebreo eo amin'izy samy izy ihany rehefa mba tafaraka izy ireo. Afaka nanao zavatra kosa anefa izy ireo momba ny sakafo sy ny divay avy teo amin'ny latabatry ny mpanjaka. Manana safidy malalaka izy ireo ny amin'izany, ka afaka manapa-kevitra ny hihinana na tsy hihinana izany. Koa ampahany tena manan-danja eto amin'ity tantara ity ny safidiny malalaka.

Raha afaka nanova ny anaran'izy efa-dahy anefa ny tandapa niandraikitra azy ireo, dia afaka hanova ny sakafony koa. Misy antony anankiroa nahatonga ireo zatovo anankiefatra tsy te hihinana ny sakafo avy teo amin'ny latabatry ny mpanjaka. Voalohany, mety misy biby maloto (vakio ny Lev. 11) ny sakafo avy teo amin'ny latabatry ny mpanjaka. Faharoa, naterin'ny mpisorona tao Babilôna tamin'ireo sarivongan'ny andriamaniny  aloha ny sakafo, izay vao nalefa tany amin'ny mpanjaka mba hohaniny. Koa nambaran'i Daniela tamin'ny tandapa niandraikitra azy ireo ny antony tsy hihinanany sy ny namany ny sakafon'ny mpanjaka. Naneho herimpo tokoa izy satria sady tsy nanao hafetsena no tsy namitaka raha nilaza izany antony izany. Nambarany mazava tsara fa handoto azy sy ny namany ny sakafo tao amin'ny lapan'ny mpanjaka, kanefa izy ireo te hanome voninahitra ny Andriamanitry ny Isiraely (Dan. 1:8).

Misy teboka manan-danja vitsivitsy misongadina rehefa mijery ny resadresaka teo amini Daniela sy ilay tandapa babilônianina isika.

Voalohany, toa takatr'i Daniela fa tandindomin-doza ilay tandapa raha manampy an'i Daniela sy ny namany. Koa nanoso-kevitra fisedrana iray i Daniela. Hihinana sakafo mahasalama mandritra ny hafoloana i Daniela sy ny namany, dia ho hitan'ilay tandapa raha toa ka manimba azy ireo na mahasoa azy ireo ny sakafo nohaniny.

Faharoa, tena azon'i Daniela antoka fa hahomby ny heviny. Fotoana fohy ihany izany folo andro izany, saingy natoky tanteraka an'Andriamanitra izy. Koa fantany fa ho fahombiazana io drafiny io.

Fahatelo, nifidy ny hihinana zava-maniry sy rano tsotra i Daniela. Mifanaraka amin'ny fihinana nomen'Andriamanitra an'i Adama sy i Eva tany amin'ny famoronana io sakafo io (vakio ny Gen. 1:29), ary angamba izany koa no nanosika ny safidin'i Daniela. Na izany na tsy izany, inona no ho fihinana mety ho tsara kokoa noho izay nomen'Andriamanitra antsika tany am-piandohana?

Nanana safidy malalaka i Daniela. Tamin'ny fomba ahoana no nanokafan'io safidiny io ny lalana nahafahan'Andriamanitra nanampy azy (vakio ny Dan. 1:9)? Inona ny lesona azontsika tsoahina avy amin'io momba ny Ianjan'ny safidintsika? Inona no tokony ho fiantraikan'ny fatoklantsika an'Andriamanitra eo amin'ny safidintsika?