Vakio ny fanandraman'i Daniela sy ny namany ao amin'ny Dan. 1. Inona no olana atrehin'izy ireo eto? Inona no mahatonga ny fijoroana ho mahatoky amin'Andriamanitra ho sarotra kokoa amin'io fotoana Io?

Tonga tany Babilôna i Daniela sy ny namany. Tsy ela akory taorian'ny nahatongavan'izy ireo, dia efa niatrika fitsapana mafy ny finoany izy ireo. Nofidina hanaraka fiofanana miavaka izy ireo mba hanompoany ny mpanjaka rehefa avy eo. Tamin'izany andro izany, dia matetika ny mpanjaka no nifidy ny sasany tamin'ireo babony tsara indrindra mba hanompo ao amin'ny lapany. Tian'ny mpanjaka hahatoky aminy sy hivavaka amin'ny andriamaniny tokoa mantsy ireo babo nofidiny ireo. Nokendrena hitondra fiovam-po sy fandraisana firehan-kevitra vaovao, izay hiteraka fiovan'ny fomba fijery, ny dingana rehetra natao tamin'izany. Ampahany tamin'io dingana io ny fanomezan'ny Babilônianina anarana vaovao an'i Daniela sy ny namany. Ny fiovana anarana dia famantarana fa an'i Babilôna ankehitriny ireo babo ireo. Ny Babilônianina no manana fahefana aminy, ka tsy maintsy manaraka ny soatoavina sy ny kolontsain'i Babilôna izy ireo. Maneho ny finoany an'Andriamanitry ny Isiraely ny anarana hebreo nentin'izy ireo. Koa tian'ny Babilônianina ovaina izany, ka nomeny anarana izay nanome voninahitra ny andriamaniny i Daniela sy ny namany. Ankoatra izay, nanome baiko ny mpanjaka fa tsy maintsy mihinana ny sakafo naroso teo amin'ny latabany ireo tovolahy ireo. Rehefa mihinana ny avy eo amin'ny latabatry ny mpanjaka ny olona iray dia midika izany fa miandany amin'ny mpanjaka sy miankina aminy izy. Matetika anefa no natolotra ho an'ny andriamanitr'ilay fanjakana aloha ilay sakafo, ka nanana heviny ara-pivavahana lalina koa ny fihinanana izany. Asehon'izany miharihary fa manaiky ary mandray anjara amin'ny fivavahan'ilay mpanjaka sy miankohoka amin'ny andriamaniny ny olona mihinana izany sakafo izany.

Koa tojo olana i Daniela sy ny namany. Ahoana no ahafahany hitoetra ho mahatoky amin'Andriamanitra no sady hanompo ny mpanjaka? Fahagagana ihany no afaka mamonjy ireo zatovo ireo. Ity no vao mainka manasarotra ny fandehan-javatra: i Babilôna dia sary anehoana ny fahefana sy ny voninahitry ny olombelona. Feno tempoly tsara tarehy sy zaridaina mihantona izay malaza tokoa izany. Eo koa ny ony Eôfrata izay mikoriana eo afovoan'ny tanàna. Izany rehetra izany dia maneho hery sy voninahitra tsy hita hihoarana. Koa nomen'ny mpanjaka tombontsoa ny hanana fiainana tsara kokoa i Daniela sy ny namany raha toa ka hanao izay asainy hatao izy ireo. Afaka ny tsy ho babo hebreo intsony izy ireo fa ho lasa tandapa. Koa hahafoy ny finoany ve izy ireo ka hifidy kosa ny hizotra eo amin'ny lalana mora ho amin'ny voninahitra?

Inona ireo antony heverinao fa mety nananan'ireo zatovo ireo mba hamoizana ny finoany? Amin'ny Iafiny inona no mety iatrehanao fanandramana mitovy amin'izany?