Tsy dia tsara loatra ny fiandohan'ny bokin'i Daniela. Toa ratsy ny fandehan-javatra ho an'ny vahoakan'Andriamanitra. Resin'ny mpanjaka Nebôkadnezara ny firenen'ny Joda, ka nentiny avy tao Jerosalema ho any amin'ny tanànan'i Sinara ireo fanaky ny tempolin'Andriamanitra. Hita ao amin'ny Baiboly ao amin'ny Gen. 11:2 io voambolana hoe Sinara io. Asehon'io andininy io fa tany Sinara no nisy ny tilikambon'i Babela. Fambara loza ny hoe Sinara, satria maneho fikasana mifototra amin'ny fihaikana an-karihary an'Andriamanitra izany. Nihaika an'Andriamanitra tokoa mantsy ireo mponin'i Sinara, ka niezaka nanangana tilikambo nanaka-danitra izy ireo, saingy tsy nahomby teo amin'ny fikasany. Indro anefa ny mpanjaka Nebôkadnezara, izay nipoitra avy tany Sinara, zato taona maro aty aoriana. Nandresy ny vahoakan'Andriamanitra tao anatin'ny ady izy, hany ka toa mahery noho ny Andriamanitry ny Isiraely izy sy ny andriamaniny.

Marina ve anefa izany? Jereo akaiky kokoa ireo andininy voalohany amin'ny bokin'i Daniela. Asehon'ireo andininy ireo mazava tsara fa tsy noho ny herin'i Nebôkadnezara no nahatonga ny faharesen'i Jerosalema. Nandresy i Nebôkadnezara satria "ny Tompo nanolotra an'i Joiakima, mpanjakan'ny Joda (...) ho eo an-tànany [tanan'i Nebôkadnezara]" - Dan. 1:2. Nahoana anefa no navelan'Andriamanitra hiseho izany? Taona maro talohan'izao no efa nampitandrina Andriamanitra fa raha manadino Azy sy mandika ny fanekena nataony ny olony, dia halefany ho babo any amin'ny firenen-kafa izy ireo. Hitan'i Daniela fa nitranga tokoa ny tenin'Andriamanitra. Koa fantany fa mifehy ny zava-drehetra Andriamanitra. Mifehy ny tafika babilônianina sy ny tantara rehetra Izy. Io fahitana mazava ny fifehezan'Andriamanitra ny zava-drehetra io no nitahiry sy nanome hery an'i Daniela sy ny namany hiatrika ny fitsapana sy ny famoretana tany Babilôna.

Nahoana no natolotr'Andriamanitra ho eo an-tanan'ny Babilônianina i Joda sy i Jerosalema? Vakio ny 2 Mpanj. 21:10-16; 2 Mpanj. 24:18-20 ary Jer. 3:13.

Maneho amintsika sary mahery vaika momba an'Andriamanitra ny bokin'i Daniela. Araka izay voalazan'io boky io, ilay Andriamanitra izay tompointsika dia mifehy ny tantara amin'ny alalan'ny fahefana ambony indrindra ananany. Aseho ao koa anefa fa miditra an-tsehatra noho ny famindrampony eo amin'ny fiainan'ny olony Izy. Manampy antsika tokoa mantsy Izy amin'ny fotoana mahory antsika. Ho hitantsika any aoriana any fa nisy lehilahy ratsy fanahy niezaka nanimba an'i Daniela sy ny namany noho ny fankatoavan'izy ireo an'Andriamanitra. Namonjy azy ireo anefa Andriamanitra. Hanao tahaka izany amin'ny olony amin'ny andro farany koa Andriamanitra, na inona na inona famelezana atao amin'izy ireo sy amin'ny finoany.

Nahoana no afaka matoky an'Andriamanitra isika fa hamonjy antsika amin'ny andro mahory Izy?