Imprimer
Catégorie parente: Telovolana 1 : Ny bokin'i Daniela
Catégorie : Lesona 2 : Avy tany Jerosalema tonga any Babilôna

Tsy matahotra ny haneho ny fahalemen'ny taranak'olombelona lavo ny Baiboly. Manomboka amin'ny Gen. 3, dia aseho miharihary ny fahotan'ny olombelona sy ny vokany mampalahelo. Eo an-danin'izany isika dia mahita olona izay naneho fahatokiana lehibe tamin'Andriamanitra, na dia nifanehatra tamin-toe-javatra sarotra izay mety ho nanosika azy ireo tsy hahatoky aza. Hita ao amin'ny bokin'i Daniela ny sasany amin'ireo ohatra mampihetsi-po momba ny fahatokiana tahaka izany.

Raha mianatra ny bokin'i Daniela anefa isika, dia aoka hotsaroantsika fa Andriamanitra no tena Olo-manga ao amin'izany boky izany. Tena zatra amin'ny tantara izay manasongadina ny fahatokian'i Daniela sy ireo namany telo lahy tokoa mantsy ka mety hadinontsika ny manandratra ny fahatokian'Andriamanitra. Andriamanitra anefa no nitarika sy nitahiry azy ireo nanoloana ny herin'ny ratsy tany Babilôna. Efa sarotra ny mitoetra ho mahatoky ao amin'ny firenenao ihany, sa tsy izany? Nitoetra ho mahatoky tamin'Andriamanitra tany amin'ny firenen-kafa anefa i Daniela sy ny namany. Nifanena tamin'olona nanaraka fivavahana hafa sy nanana kolontsaina hafa izy ireo raha tany Babilôna. Nahatonga ny fanarahana an'Andriamanitra ho sarotra ho azy efatra mirahalahy ireo fihaikana ireo indraindray. Niatrika izany anefa izy ireo, satria, tahaka an'i Paoly, dia fantany Izay ninoany ary Izy no nitokiany (2 Tim. 1:12).