Telovolana 1 : NY BOKIN'I DANIELA

Il n'y a aucun article dans cette catégorie. Si des sous-catégories sont affichées sur cette page, elles peuvent contenir des articles.

Sous-catégories

Hodinihina mandritra ny herinandro : Lio. 24:25-27; Dan. 7:6; Nom. 14:34; Ezek. 4:5,6; Dan. 9:23.
Tsianjery : "Ary Filipo nihazakazaka nankeo aminy, dia nandre azy mamaky teny tao amin'Isaia mpaminany, ka niteny taminy hoe: Moa fantatrao va izay vakinao?" - Asa. 8:30.

Hodinihina mandritra ny herinandro : 2 Mpanj. 21:10-16; 2 Mpanj. 24:18-20; sy Jer. 3:13; Dan. 1:7-20; Gal. 2:19,20; Mat. 16:24-26; ary 2 Kor. 4:17; Dan. 1:17-21; Jôba 38:36; Ohab. 2:6; Jak. 1:5.

Tsianjery : "Ary ireo zatovo efa-dahy ireo dia nomen'Andriamanitra fahalalana sy saina ny amin'ny taratasy sy ny fahendrena rehetra; ary Daniela nahafantatra ny amin'ny fahitana sy ny nofy rehetra" - Dan. 1:17.

Hodinihina mandritra ny herinandro : Dan. 2:1-16; Dan. 2:17-23; Dan. 2:24-30; Dan. 2:31-49.

Tsianjery : "Eny, niteny izy ka nanao hoe: Isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa Azy ny fahendrena sy ny hery" - Dan. 2:20.

Hodinihina mandritra ny herinandro: Dan. 3:1-15; Apôk. 13:11-18; Eks. 20:3-6; Dan. 3:19-27.
Tsianjery: "Indro, Andriamanitra Izay tompoinay dia mahavonjy anay amin'ny lafaoro misy afo mirehitra sady hamonjy anay amin'ny tànanao, ry mpanjaka ô" - Dan. 3:17.

Hodinihina mandritra herinandro: Dan. 3:31-33; Dan. 4:1-30; Ohab. 14:31; 2 Mpanj. 20:2-5; Dan. 4:31-34; Fil. 2:1-11. 
Tsianjery: "Akory ny halehiben'ny famantarany! Ny fanjakany dia fanjakana mandrakizay, ary ny fanapahany dia hahatratra ny taranaka fara mandimby- Dan. 3:33.