"Ny hazo fijalian'i Kristy no ho fianarana sy ho anton-kiran'ny voavotra mandritra ny mandrakizay manontolo. Ao amin'i Kristy omem-boninahitra no hibanjinany an'i Kristy voahombo. Tsy hohadinoina na oviana na oviana fa ilay manan-kery namoronana sy ihazonana an'ireo izao tontolo izao tsy hita isa manerana ny velarana tsy manam-petry ny habakabaka, ilay Malalan'Andriamanitra, ilay Mpanjakan'ny lanitra, ilay tian'ny kerobima sy ny serafima mamirapiratra hiankohofana - dia nietry mba hanandratra ny olombelona lavo; nitondra ny heloka sy ny fahafaham-baraka noho ny fahotana; nizaka ny nanafenan'ny Ray ny tavany, mandra-pahavaky ny fony noho ny vesatry ny ozon'izao tontolo izao ka nahatorotorn ny ainy ten amin'ny haw Kalvary. Raha ilay nahary izao tontolo rehetra izao, ilay Mpandahatra ny anjaran'ny rehetra, no nanaiky ny hametraka ny voninahiny ka nanetry tena noho ny fitiavana ny olombelona, izany dia hampitolagaga mandrakariva ny tany aman-danitra sy hahatonga azy hiankohoka Aminy. Rehefa mijery ny Mpanavotra azy ireo firenena voavonjy ka mibanjina ny voninahitra mandrakizay avy amin'ny endriny; rehefa mibanjina ny seza fiandrianany izy ireo, izay haharitra mandrakizay mandrakizay, ary ho fantany fa tsy hanam-pahataperana ny fanjakany, dia hanandratra ny hiram-piravoravoany izy ka hanao hoe: "Mendrika, mendrika ny Zanak'ondry Izay efa novonoina, ka efa nanavotra antsika ho an'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny rany sarobidy indrindrar - HM, t. 677.

FANONTANIANA HIFANAKALOZAN-KEVITRA :

1. Ifanakalozy hevitra ao amin'ny kilasy ny antony tokony hiankohofantsika amin'Andriamanitra amim-pifaliana sy amim-panajana fatratra.

2. Napetraky ny Isiraelita teo ambany fiarovan'Andriamanitra ny mandan'i Jerosalema, tamin'ny alalan'ny fanokanana izany; ary niaiky izy ireo fa tsy mahasoa na inona na inona izany raha tsy Andriamanitra no miaro azy. Mazava tsara  ny nanehoan''i Solomona izany : "Raha tsy Jehovah no manao ny trano, dia miasa foana ny mpanao azy. Raha tsy Jehovah no miambina ny tanàna, dia miari-tory foana ny mpiambina." - Sal. 127:1. Inona no ambaran'izany mikasika ny ezaka ataontsika ho an'ny Tompo?
3. Inona no anjara asan'ny Mira ao amin'ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny fiangonanao?

4. Mazava ny ambaran'ny Soratra Masina: i Jesemy no Mpisoronabentsika any amin'ny fitoerana masina any an-danitra. Inona no ataony ho antsika ao amin'izany? Mampianatra Inona antsika mikasika izay ataon'i Jesôsy ho antsika any an-danitra ny asan'ny mpisorona tao amin'ny tempoly tety an-tany?