Vakio ny amin'ireo fanomezana nentin'ny olona ho an'ny mpisorona sy ny Levita ao amin'ny Neh. 12:44-47. Nahoana ireo vahoaka jiosy no faly tamin'ireo mpisorona sy Levita izay nanompo an'Andriamanitra ireo?Tsy milavo lefona mora foana ny fahavalo Apok. 12:12. ..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Sary an'ohatra maneho inona ny asan'ny Levita? Vakio ny Heb. 9:1-11.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

"Zava-dehibe eo amin'ny drafitry ny fanavotana tahaka ny nahafatesan'i Kristy teo amin'ny hazo fijaliana ny fifonana ataony ho an'ny olombelona any amin'ny fitoerana masina any ambony. Tamin'ny fahafatesany no nanombohany ny asany ary taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty' dia niakatra tany an-danitra Izy mba hanatontosa izany an-tsakany sy an-davany. Tsy maintsy miditra ao amin'ny efitra lamba amin'ny alalan'ny finoana isika, "tany no nidiran'i Jesôsy ho Mpialoha antsika" - Heb. 6:20" - HM, t. 505.

Tsy takatry ny olona tamin'izany andro izany araka ny fahazoantsika azy ny drafi-panavotan'Andriamanitra, kanefa takany ihany fa zava-dehibe ny asan'ny Levita izay manampy amin'ny asa fanompoana ao amin'ny tempoly. Nahafaly ny olona, araka izany, ny nanampy ny Levita. Nanokana fotoana maro iarahana amin'Andriamanitra ny Jiosy, namaky ny Tenin'Andriamanitra izy ireo, nivavaka ary nanao fanompoam-pivavahana. Nanolotra ny fiainany ho an'Andriamanitra indray izy ireo. Raha nanao izany izy dia nanampy azy hahatakatra zava-manan-danja Andriamanitra: mila mikarakara ny tranon'Andriamanitra indray izy ireo. Niato ny asa manokana natao tao amin'ny tempoly, ka ilaina ny hanohizana izany indray. Faly ny olona rehefa natao izany.