Vakio ny amin'ny fankalazana ny fanompoam-pivavahana ao amin'ny Neh. 12:43. Nahoana ny mpisorona no namono biby maro atao fanatitra? Nahoana ireo fanomezana ireo no ampahany manan-danja amin'ny fiankohofana?

Ampahany nanan-danja indrindra teo amin'ny fiankohofana tamin'ny andron'ny tempoly ny fanatitra. Fanatitra samy hafa no natao tamin'izany, na izany ho an'ny teny fikasana ny amin'ny famelan-keloka, na hanehoana ny fifaliana amin'ny fiarahana amin'Andriamanitra sy fankasitrahana Azy. Ivon'ny fiankohofana ny fanatitra satria mampahatsiahy ireo olona nanatrika ny fanompoam-pivavahana ny fahamarinana momba an'Andriamanitra sy ny toetrany, ary nanondro ilay Taranaka Nampanantenaina, dia ny Mesia izany, izay hanolotra ny ainy ho azy ireo noho ny maha-Zanak'ondrin'Andriamanitra Azy. Vakio indray ny Neh. 12:43.

Vakio avy eo ny Jao. 1:29,36; 1 Kôr. 5:7 sy ny Apôk. 5:6;12,13. lnona no ampianarin'ireo andininy ireo antsika momba ny fanatitra? lnona no fahamarinana asehon'izany fitondrana biby hatao fanatitra izany?

Mariho hoe impiry ny hevitry ny fifaliana no hita ao amin'ny Neh. 12:43 fotsiny. Tao anatin'ny fanajana, sy tahotra an'Andriamanitra no niainan'ny vahoaka ny fanompoam-pivavahana (ny famonoana ny biby noho ny amin'ny fahotany dia zava-dehibe rahateo), nisy fifaliana sy firavoravoana koa nandritra izany fotoana izany. Rehefa manatona an'Andriamanitra isika dia tokony hataontsika amin'ny tahotra sy fanajana tanteraka izany, amin'ny fifaliana koa anefa. Asehon'ny Sal. 95 fa ny tena fiderana marina dia ahitana antso ho amin'ny hira, hia-pifaliana ary hira fankalazana an'Andriamanitra (Sal. 95:1); ao koa ny fiondrehana sy fandohalehana eo anatrehan'i Jehôvah (Sal. 95:6). Zava-dehibe ho an'ny fiderana sy fankalazana ary fiankohofana amin'ny Mpamorona antsika ny fiezahana hampifandanja ny fifaliana sy ny fanajana feno.

Alaivo sary an-tsaina i Jesôsy teo amin'ny hazo fijaliana. lnona no tsapanao? Ahoana no hahatsapantsika fifaliana ao amin'ny hazo fijaliana?