Vakio ny Neh. 12:31-42. Nahoana ny hira no ampahany manan-danja eo amin'izany fankalazana izany?

Nanangana antoko mpihira roa lehibe ny mpisorona tamin'ny andron'i Nehemia. Nandeha nanodidina an'i Jerosalema ireo antoko mpihira ireo, nihira fiderana ho an'i Jehôvah sy nisaotra Azy noho ny zava-drehetra nataony ho azy ireo. Mitendry zava-maneno ny sasany tamin'izy ireo, ary mihira kosa ny hafa. Mijoro eo anoloan'ny antoko mpihira iray i Ezra ka mitarika azy ireo mamakivaky ny tanàna, i Nehemia kosa mijoro any aorian'ny antoko mpihira faharoa ary manaraka ireo mpitendry zava-maneno avy ao aoriana. Miara-miainga eo amin'ny toerana iray ireo antoko mpihira roa ireo, rehefa izay dia misaraka ka ny antoko mpihira voalohany mandeha manodidina ny manda, ny faharoa koa manao toy izany ihany saingy samy manana ny isany izy ireo. Mihaona ao aimin'ny vavahady mankamin'ny lohasaha izy ireo, ary miara-mizotra mankany amin'ny tempoly. Tsofin'ny mpisorona eo ivelan'ny tempoly ny trompetra, aorian'izay dia miditra ao amin'ny tempoly ireo antoko mpihira roa ka mijoro mifanatrika.

Andeha hovaliantsika ny fanontaniana any amin'ny fiantombohan'ny lesona androany: nahoana moa ny hira no ampahany manan-danja amin'ny fiankohofana ao amin'ny tempoly? Tokony ho takatsika ny hevitry ny hira ao amin'ny tontolon-kevitry ny tempoly hahafahantsika mahazo ny valin'izany. Tsy fampisehoana tsy akory ny hira tao amin'ny tempoly; tsy izany, fa rehefa nihira sy nitendry ny zava-maneno ireo mpihira sy mpitendry dia nanondrika ny lohany hivavaka ny olona. Nanampy azy ireo hanome voninahitra an'Andriamanitra tao amin'ny tempoly izany hira izany.

Mahakasika ny fanaovana fanatitra ny ivon'ny asa sy fiankohofana natao tao amin'ny tempoly, na dia tsy mahafinaritra loatra aza ny manao izany. Inona tokoa moa no nataon'izy ireo raha tsy manapaka ny tendan'ireo biby tsy manan-tsiny? Ny fanaovana hira mahafinaritra dia tsy hoe nampiakatra ny fisainan'ny olona ho any an-danitra fotsiny ihany fa nahatonga ny fanompoam-pivavahana may manontolo no mahafinaritra kokoa.

Mijere ohatra ao amin'ny Baiboly izay ahitana ny hira ho ampahany manan-danja amin'ny fanompoam-pivavahana. Jereo ny Eks. 15:1; 2 Tant. 20:21,22; ary ny Apôk. 15:2-4. Momba ny inona avy izany hira izany?

Tafiditra ao anatin'ny fiankohofana ny hira, na any an-danitra na ety an-tany. Mariho fa ao amin'ireo andininy ery ambony, ny hira dia mikasika izay nataon'i Jehôvah ho an'ny vahoakany, anisan'izany ny fanomezana azy ireo ny  "fandresena ny bibidia" (amin'ny fomba ahoana rahateo moa no hahazoan'izy ireo izany fandresena izany?). Fiderana an'Andriamanitra noho ny asam-pamonjena nataony izany.

Mitanisa zavatra izay nataon'Andriannanitra ho anao izay antony tsara hanaovanao hira fiderana ho Azy.