Rehefa avy niresaka momba ny fanokanana ny manda sy ny famoriana ireo mpihira ny Soratra Masina, ny toko manaraka kosa, ny Neh. 12:30, dia miresaka mikasika ny fanadiovana. "Ary ny mpisorona sy ny Levita samy nanadio ny tenany, ary nodioviny koa ny olona sy ny vavahady ary ny manda".

Ny matoanteny ilazana ny hoe "nodiovina" amin'ny teny hebreo dia thr, izay midika hoe madio; ampiasaina amin'ny tontolon-kevitra maro izany ao amin'ny TT, anisan'izany ny hevitra mikasika ny fahadiovam-pitondran-tena eo anatrehan'Andriamanitra.

"Fa raha mandeha eo amin'ny mazava isika, fahaka Azy eo amin'ny mazava, dia manana firaisana isika, ary ny ran'i Jesosy Zanany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Raha hoy isika: Tsy manana ota isika, dia mamita-tena, ary ny marina tsy ato anatintsika. Raha miaiky ny fahotantsika isika, dia mahatoky sy marina izy ka mamela ny fahotantsika sy manadio antsika ho afaka amin'ny tsi-fahamarinana rehetra". - 1 Jao. 1:7-9.

Inona no ampianarin'ireo andalan-teny ireo antsika mikasika (1) ny toetry ny olombelona, (2) ny famelan'Andriamanitra ny helotsika, ary ny (3) herin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika?

Ampahany nanan-danja teo amin'ny fivavahana jiosy tamin'ny andron'ny Baiboly ny tempoly. Tian'Andriamanitra raha hitarika olona ho eo Aminy mba ho voavonjy ny fiankohofana natao tao amin'izany tempoly izany. Zava-dehibe ho an'ny fiankohofana koa ny fitondrana biby hatao fanatitra, izay sary an'ohatra nanampy ny vahoakan'Andriamanitra hahita fa ny ran'i Jesôsy no manadio azy ho afaka amin'ny fahotana. Tahaka izany koa no tokony hahatakarantsika izay ataon'i Jesôsy ho antsika, dia hianatra ny hitia Azy bebe kokoa isika. Izany no antony niresahan'ny Isiraely matetika ny amin'izay nataon'Andriamanitra ho azy ireo tamin'ny lasa. Manampy azy ireo hahatsapa ny fitiavan'Andriamanitra sy hahita ny fahatsat any izany. Hiankohoka arnin'Andriamanitra amim-pifaliana isika rehefa mahalala ny fitiavany.

Ho antsika amin'izao andro izao, ny fanandramana sy ny fankasitrahana ny famelana ny ota dia tokony hitondra fankasitrahana ho an'Andriamanitra sy fahatsapana fifaliana sy fanantenana. Ho mora amintsika amin'izay ny midera an'Andriamanitra sy maneho ny fankasitrahantsika ny fahatsaran'ny toetrany. Inona moa no fanehoana lehibe indrindra ny toetr'Andriamanitra mihoatra noho ny fahitantsika an'i Jesôsy eo amin'ny hazo fijaliana, mitondra ny famaizana noho ny otantsika mba tsy hitondrantsika izany?

Samy efa nanota isika rehetra tamin'ny lasa, ary miady amin'ny fahotana isan'andro. Misy fanantenana anefa eo amin'ny hazo fijaliana, eo no hanomezan'i Jesôsy ny famelana tanteraka. Nahoana moa raha izao no mangataka Aminy tsy misy hataka andro ny famelan-keloka?